Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TP-13 2019-08-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019 m. rugpjūčio 5 d. Nr. TP-13

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019-08-05

Posėdžio pradžia – 14.00 val.

Posėdžio pabaiga – 16.30 val.

Pirmininkas – Saulius Bitinas, Aplinkos ir plėtros komiteto pirmininkas (iki 15.30).

Pirmininkas – Sigitas Leonavičius, Aplinkos ir plėtros komiteto pirmininko pavaduotojas.

Sekretorė – Neringa Maldonienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: Česlovas Daugėla, Andrius Jučas, Valius Micevičius.

Nedalyvavo: Danutė Remeikienė, Vytautas Jastremskas, Jurgis Krasnickas.

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. Protokolinis klausimas. Dėl žemės dalies dovanojimo miesto savivaldybei nuosavybės teise.

2. Protokolinis klausimas. Dėl Pabalių gatvės.

3. Protokolinis klausimas. Dėl teismo nutarties vykdymo.

4. Protokolinis klausimas. Dėl triukšmo prevencijos priemonių.

5. Protokolinis klausimas. Dėl Ulonų, Pulko ir Santaikos gatvių rekonstrukcijos projekto.

6. Protokolinis klausimas. Dėl nario delegavimo į Verslumo skatinimo projektų atrankos komisiją.

7. TŽ-248 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T-85 „Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo.

8. TŽ-250 Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

9. TŽ-251 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn.

10. TŽ-252 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo.

11. TŽ-254 Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Koslita“ investicijų sutarčiai.

12. TŽ-257 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2018 metų ataskaitos patvirtinimo.

13. TŽ-259 Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais.

14. TŽ-260 Dėl nekilnojamųjų daiktų įsigijimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

15. TŽ-265 Dėl negyvenamųjų patalpų Vilties g. 28A, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu.

16. TŽ-249 Dėl įgaliojimo suteikimo Alytaus miesto savivaldybės merui.

17. TŽ-258 Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybių aprašymų patvirtinimo.

18. TŽ-264 Dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos sudarymo.

19. TŽ-261 Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Bendradarbiavimas – terapijos sėkmė“.

20. TŽ-263 Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Būk aktyvus – būsi sveikas. II etapas“.

21. TŽ-262 Dėl pritarimo Atsinaujinančių energijos išteklių saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje projektui.

22. TŽ-253 Dėl pavedimo laikinai eiti Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pareigas.

23. TŽ-255 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimo Nr. T-77 „Dėl mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

24. TŽ-256 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimo Nr. T-65 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

 

1. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas Dėl žemės dalies dovanojimo miesto savivaldybei nuosavybės teise.

Pranešėjai Sigitas Stumbras, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas, Neringa Rinkevičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja, informavo, kad yra gautas Stoties g. gyventojų pasiūlymas dovanoti savivaldybei žemės dalį, kurioje įrengtas privažiavimo prie privačių sklypų kelias. S. Stumbras nurodė, kad privačiam asmeniui priklausantis žemės sklypas buvo padalintas į atskirus sklypus ir suformuotas privažiavimo prie tų sklypų kelias, o kiekvieno sklypo savininkas yra to privažiavimo kelio bendrasavininkas.

N. Rinkevičiūtė akcentavo, kad 11 suformuotų žemės sklypų savininkų šiuo metu teikia dokumentus statybos leidimams gauti ir  prašo, kad savivaldybė perimtų žemės dalį, kurioje įrengtas privažiavimo prie sklypų kelias, nutiestų vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus, o vėliau įrengtų kelią. N. Rinkevičiūtė nurodė, kad vandentiekis yra nutiestas iki buvusio bendro sklypo ribos, o nutiesimas į atskirus sklypus kainuotų apie 80 tūkst. Eur, nuotekų šalinimo tinklų nutiesimas iki bendro sklypo ribos kainuotų apie 24 tūkst. Eur. N. Rinkevičiūtė pažymėjo, kad savivaldybės administracija linkusi nepritarti žemės dalies dovanojimui, nes ji savivaldybei nenaudinga ir nereikalinga, bet galima būtų nutiesti nuotekų šalinimo tinklą iki bendro sklypo ribos.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, nepritarė žemės dalies dovanojimui.

Posėdžio pirmininkas S. Bitinas siūlė balsuoti dėl žemės dalies dovanojimo miesto savivaldybei nuosavybės teise.

BALSAVIMAS: UŽ–0, PRIEŠ–5, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Nepritarti žemės dalies dovanojimui miesto savivaldybei nuosavybės teise.

2. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas. Dėl Pabalių gatvės.

Pranešėjai Irena Pankienė, Statybos skyriaus vedėja, Sigitas Stumbras, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas, informavo, kad 2019-07-18 į savivaldybės merą, o taip pat į Aplinkos ir plėtros komitetą kreipėsi Lietuvos Respublikos Seimo narys Robertas Šarknickas, prašydamas padėti išspręsti situaciją Alytaus mieste, Pabalių gatvėje. Į Seimo narį raštu kreipėsi Pabalių gatvės gyventojai, nurodydami, kad gatvėje nėra šaligatvių, gatvės apšvietimo, inžinerinių tinklų (vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų), nesutvarkyta kelio danga, todėl gyventojams nesudarytos tinkamos sąlygos gyventi bei prisijungti prie centralizuotos miesto geriamojo vandens bei nuotekų tvarkymo sistemos.

S. Stumbras nurodė, kad pagal UAB „Dzūkijos vandenys“ pateiktą informaciją, investiciniame plane lėšos (142 tūkst. Eur) inžinerinių tinklų atvedimui į Pabalių gatvę numatytos 2021 metais, planuojama nutiesti 1,6 km inžinerinių tinklų, kai tuo tarpu 2020 m. visai neplanuojama jų tiesti.

I. Pankienė pažymėjo, kad parengtoje Alytaus miesto žvyruotų gatvių studijoje, Pabalių gatvė eilėje į asfaltavimą atsidūrė 94 vietoje. I. Pankienė nurodė, kad galima būtų siūlyti Pabalių gatvės gyventojams dalinio finansavimo galimybę, kai gyventojai prisideda prie kelio asfaltavimo nuosavomis lėšomis, tuomet gatvė būtų greičiau išasfaltuota.

Komiteto nariai analizavo pateiktą, informaciją, ją tikslino, diskutavo.

Komiteto nario Č. Daugėlos nuomone būtina kreiptis į UAB „Dzūkijos vandenys“ valdybą, kad ieškotų galimybių inžinerinius tinklus Pabalių gatvėje nutiesti 2020 metais. Č. Daugėla siūlė pakviesti UAB „Dzūkijos vandenys“ direktorių į komiteto posėdį, kad pateiktų informaciją kiek šiuo metu mieste dar yra likę gatvių, kuriose nėra nutiestų vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų, ir atsakytų, kodėl jokie inžinerinių tinklų tiesimo darbai neplanuojami 2020 metais.

Komiteto pirmininko pavaduotojo S. Leonavičiaus nuomone, pirmiausia būtina keisti UAB „Dzūkijos vandenys“ valdybos sudėtį, nes valdyba neefektyviai sprendžia iškilusias problemas ir jos darbo kokybė netenkina. Patvirtinta naujos sudėties bendrovės valdyba turėtų ieškoti šios problemos sprendimo būdų.

Komiteto nariai pritarė S. Leonavičiaus ir Č. Daugėlos siūlymams.

NUSPRĘSTA:

1. Siūlyti savivaldybės merui ir administracijos direktoriui sudaryti naujos sudėties UAB „Dzūkijos vandenys“ valdybą, kuri toliau spręstų klausimą dėl inžinerinių tinklų tiesimo Pabalių gatvėje.

2. Pakviesti į 2019-08-12 Aplinkos ir plėtros komiteto posėdį UAB „Dzūkijos vandenys“ direktorių, kad pakomentuotų situaciją, kodėl 2020 metais visai nenumatyta įrengti inžinerinių tinklų, kiek mieste yra likę gatvių, kuriose nėra nutiestų vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų.

3. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas. Dėl teismo nutarties vykdymo.

Pranešėjas Mindaugas Matažinskas, savivaldybės vyriausiasis architektas, informavo, kad 2019-06-27 Lietuvos Respublikos Seimo narys Robertas Šarknickas kreipėsi į savivaldybės merą, o taip pat į Aplinkos ir plėtros komitetą, informuodamas, kad gavo raštą iš Alytaus miesto gyventojos A. V., dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-05-03 nutarties nevykdymo, ir prašydamas padėti išspręsti susidariusią situaciją.

M. Matažinskas nurodė, kad savivaldybės administracija 2019-07-09 raštu pateikė atsakymą Seimo nariui R. Šarknickui, kuriame nurodyta, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-05-03 nutartis įvykdyta. Pareiškėja gali atlikti žemės sklypų, esančių Ūdrijos gatvėje padalijimo, suformuojant naujus žemės sklypus, ir žemės sklypų tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano koregavimą, pakeičiant minėtų žemės sklypų naudojimo būdą. M. Matažinskas pabrėžė, kad norėdama pakeisti žemės sklypų naudojimo būdą, pareiškėja turi pati inicijuoti detaliojo plano koregavimą ir jo rengimo finansavimą, pateikdama pasiūlymą dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo ir sutarties sudarymo.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, pritarė savivaldybės administracijos parengtam atsakymui.

NUSPRĘSTA. Informuoti Lietuvos Respublikos Seimo narį R. Šarknicką, kad Aplinkos ir plėtros komiteto posėdyje buvo pritarta savivaldybės administracijos parengtam atsakymui „Dėl teismo nutarties vykdymo“.

4. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas. Dėl triukšmo prevencijos priemonių.

Pranešėjas Mindaugas Matažinskas, savivaldybės vyriausiasis architektas, nurodė, kad 2019-06-17 Aplinkos ir plėtros komiteto posėdžio metu buvo nuspręsta kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių, kad jis įpareigotų atsakingus specialistus susitikti su UAB „SANITEX“ bei RIMI prekybos centro vadovais, apsvarstyti įvairias triukšmo prevencijos Pabalių gatvėje, Alytuje, priemones ir apie priimtą sprendimą informuotų Aplinkos ir plėtros komitetą.

M. Matažinskas nurodė, kad buvo organizuoti 3 susitikimai, kuriuose dalyvavo savivaldybės meras, savivaldybės administracijos specialistai, Pabalių gatvės gyventojų atstovas R. D., UAB „SANITEX“ prekybos centro PROMO vadovas, Alytaus visuomenės sveikatos centro specialistai. Susitikimų metu pasiūlyti 3 triukšmo lygio mažinimo būdai, t.y. – išpirkti namą, kurio gyventojai labiausiai kenčia dėl sunkiasvorio transporto judėjimo ir manevravimo prie rampų sukeliamo triukšmo arba perkelti rampas į kitą prekybos centro PROMO pusę, kiek įmanoma toliau nuo Pabalių gatvės, ir trečias būdas – pastatyti atramines, garsą slopinančias sieneles. UAB „SANITEX“ prekybos centro PROMO vadovas pateikė svarstymui parengtą rampos iškėlimo į kitą pastato pusę projektą. M. Matažinskas nurodė, kad šiuo metu vyksta derybos su Pabalių gatvės gyventojais ir priėmus galutinį sprendimą bus parengtas atsakymas į Aplinkos ir plėtros komiteto suformuotą užduotį.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

5. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas. Dėl Ulonų, Pulko ir Santaikos gatvių rekonstrukcijos projekto.

Komiteto nariai paprašė Sigitą Stumbrą, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotoją, pakomentuoti kaip vyksta Ulonų, Pulko ir Santaikos gatvės rekonstrukcijos projekto rengimo darbai.

S. Stumbras pažymėjo, kad rekonstrukcijos projektas jau yra parengtas, jis buvo pristatytas miesto bendruomenei viešo svarstymo metu ir šiuo metu vykdomi viešieji pirkimai žiedinių sankryžų  Ulonų – Pulko – Santaikos g. ir Pulko – Gardino – Rūtų g. įrengimui. S. Stumbras nurodė, kad dviejų juostų Ulonų, Santaikos, Pulko gatvėse bus įrengti šaligatviai, dviračių pėsčiųjų takas, tai pat bus įrengta papildoma eismo juosta nuvažiavimui.

Komiteto nariai diskutavo. Komiteto narių Č. Daugėlos, S. Leonavičiaus, V. Micevičiaus nuomone dviejų eismo juostų gatvė bus per siaura esamiems transporto srautams, tuo labiau, kad vietos gatvei platinti tikrai pakanka. Komiteto narių nuomone, Ulonų bei Santaikos gatvės turėtų būti ne mažiau kaip keturių eismo juostų. Šiose gatvėse daug įmonių, taip pat individualių namų gyventojų, kuriems bus sunku dviejų juostų gatvėse atbuline eiga išvažiuoti iš savo sklypų, formuosis nuolatinės transporto spūstys, dar labiau sumažės gatvių pralaidumas.

S. Stumbras pažymėjo, kad vietos Ulonų ir Santaikos gatvėms platinti nėra daug, nes dar bus įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, be to Saugaus eismo komisija, įvertinusi transporto srautus, nustatė, kad dviejų eismo juostų pakanka. S. Stumbras akcentavo, kad rengiant projektą,  atsižvelgta į minėtų gatvių gyventojų pageidavimus ir leista palikti kairiuosius posūkius į visus ten esančius sklypus, o kairiųjų posūkių, jeigu jie kerta 2 eismo juostas, Kelių projektavimo normos jau neleidžia įrengti. S. Stumbras taip pat nurodė, kad norint įvertinti gatvių pralaidumą, galima būtų pirkti eismo srautų modeliavimo paslaugą, nes kuriami labai tikslūs modeliai, kurie atitinka realų eismą.

Komiteto nariai siūlė stabdyti vykdomus viešuosius pirkimus ir grąžinti Ulonų, Pulko ir Santaikos gatvių rekonstrukcijos projektą pakartotiniam svarstymui, kuriame dalyvautų visi savivaldybės tarybos komitetai, savivaldybės administracija ir naujos sudėties Saugaus eismo komisija ir būtų suformuluotos konkrečios užduotys projektuotojams.

NUSPRĘSTA:

1. Kreiptis į savivaldybės merą ir administracijos direktorių, kad sustabdytų viešųjų pirkimų žiedinėms sankryžoms Ulonų – Pulko – Santaikos g. ir Pulko – Gardino – Rūtų g. įrengti procedūras ir grąžintų Ulonų, Pulko ir Santaikos gatvių rekonstrukcijos projektą pakartotiniam svarstymui.

2. Organizuoti pakartotinį Ulonų, Pulko ir Santaikos gatvių rekonstrukcijos projekto svarstymą, kuriame dalyvautų visi savivaldybės tarybos komitetai, savivaldybės administracija ir naujos sudėties Saugaus eismo komisija.

6. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas. Dėl nario delegavimo į Verslumo skatinimo projektų atrankos komisiją.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, nurodė, kad verslumo skatinimo projektų paraiškų pateikimo, vertinimo, atrankos ir sutarčių sudarymo tvarką reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašas, kuriame numatyta, kad norint skelbti kvietimą teikti paraiškas, būtina sudaryti Verslumo skatinimo projektų atrankos komisiją, į kurios sudėtį po vieną narį turi deleguoti Aplinkos ir plėtros bei Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetai. A. Juonienė kreipėsi į Aplinkos ir plėtros komiteto narius, prašydama deleguoti vieną narį.

Komiteto nariai siūlė deleguoti komiteto narį Sigitą Leonavičių. Sigitas Leonavičius sutiko su komiteto narių siūlymu.

Posėdžio pirmininkas S. Bitinas siūlė balsuoti dėl S. Leonavičiaus delegavimo į Verslumo skatinimo projektų atrankos komisiją.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Deleguoti Aplinkos ir plėtros komiteto pirmininko pavaduotoją S. Leonavičių į Verslumo skatinimo projektų atrankos komisiją.

7. SVARSTYTA. TŽ-248 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T-85 „Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašą ir jį išdėstyti nauja redakcija. A. Juonienė nurodė, kad sąrašas papildytas naujais parduodamų savivaldybės būstų įrašais, iš sąrašo išbraukti įrašai su jau parduotais savivaldybės būstais, taip pat įrašai su parduodamų savivaldybės būstų kambarių skaičiumi ir bendru naudinguoju plotu, pakeistas sąrašo įrašų rūšiavimas. A. Juonienė pažymėjo, kad Sąraše įrašyti tie savivaldybės būstai, kurie gali būti parduodami už rinkos vertę ir lengvatinėmis sąlygomis, vadovaujantis Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytais atvejais.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas S. Bitinas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–1 (Č. Daugėla).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

8. SVARSTYTA. TŽ-250 Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašą. A. Juonienė pažymėjo, kad minėtas aprašas nustatys Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo atvejus, prašymų pirkti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančius būstus, pagalbinio ūkio paskirties pastatus ar jų dalis pateikimo sąlygas, pardavimo organizavimo ir vykdymo bei pardavimo kainos nustatymo sąlygas.

Komiteto nariai analizavo pateiktą tvarkos aprašą, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas S. Bitinas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

9. SVARSTYTA. TŽ-251 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – perimti savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą. A. Juonienė nurodė, kad minėtas nekilnojamasis turtas, kurį ketinama perimti savivaldybės nuosavybėn – tai gyvenamasis namas, sandėlis ir kiemo statiniai. A. Juonienė akcentavo, kad perimtose patalpose būtų galima įrengti savivaldybės būstus medicinos specialistams apgyvendinti, siekiant paskatinti juos dirbti Alytaus miesto gydymo įstaigose, o likusį plotą, jeigu tokio būtų, panaudoti bendruomeniniams vaikų globos namams įrengti.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas S. Bitinas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

10. SVARSTYTA. TŽ-252 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – leisti parduoti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą kaina, apskaičiuota pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, ir savivaldybės išlaidas, susijusias su parduodamo būsto vertės nustatymu, įskaityti į būsto pardavimo kainą. A. Juonienė pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5 punktas numato, kad už rinkos kainą, Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas, gali būti parduodami savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenęs ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos. A. Juonienė akcentavo, kad parduodamas būstas yra įtrauktas į Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašą, o jo vertę nustatė nepriklausomas turto vertintojas.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas S. Bitinas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–1 (Č. Daugėla).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

11. SVARSTYTA. TŽ-254 Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Koslita“ investicijų sutarčiai.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Koslita“ investicijų sutarčiai. A. Juonienė nurodė, kad 2019-05-27 gautas UAB „Koslita“ prašymas Alytaus pramonės parke, adresu Fortų g. 2, išnuomoti žemės sklypą, jame planuojama pastatyti sandėliavimo paskirties pastatą, kuriame bus vykdoma logistikos bei buitinės chemijos sandėliavimo veikla. A. Juonienė pažymėjo, kad Investuotojas ketina investuoti apie 300 tūkst. Eur pastatų statybai ir reikalingiems įrenginiams įsigyti bei įsipareigoja papildomai sukurti 5 darbo vietas, o per 6 mėnesius nuo žemės nuomos sutarties pasirašymo – atlikti sklypo atidalijimo procedūrą ir apie 1,4 ha žemės sklypą grąžinti Alytaus miesto savivaldybei. A. Juonienė pabrėžė, kad prašymas svarstytas 2019-06-10 Alytaus ekonominės plėtros programos komisijos posėdyje, kuriame nuspręsta pritarti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Koslita“ investicijų sutarties sudarymui.

Komiteto nariai analizavo pateiktą investicijų sutartį, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas S. Bitinas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

12. SVARSTYTA. TŽ-257 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2018 metų ataskaitos patvirtinimo.

Pranešėjai Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja ir Laimutis Aliulis, Kontrolės ir audito tarnybos patarėjas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2018 metų ataskaitą. A. Juonienė pakomentavo parengtą ataskaitą ir nurodė, kad Kontrolės ir audito tarnyba 2019-07-15 pateikė audito išvadą dėl minėtos ataskaitos, kurioje nurodyta, kad Turto ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus, ataskaitoje nėra reikšmingų neatitikimų.

L. Aliulis akcentavo, kad nors dėl pačios ataskaitos trūkumų nepastebėta, duomenys ir informacija pateikti teisingai, tačiau vertinant pateiktą informaciją išryškėjo ir problemos. L. Aliulis nurodė, kad po vaikų žaidimo aikštelių įrenginių sumontavimo, 5 lopšeliuose-darželiuose ir Alytaus „Vilties“ mokykloje Nacionalinis visuomenės sveikatos centras nustatė neatitikimus kokybės ir saugumo standartui, tačiau buvo operatyviai susisiekta su rangovu ir trūkumai šiai dienai pašalinti.

L. Aliulis atkreipė komiteto narių dėmesį, kad formuojant sklypus nuosavybės teisių atkūrimui, nesilaikyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-07-23 nutarimo Nr. 920 „Dėl naujų žemės sklypų dydžių miestuose patvirtinimo“ reikalavimų, nes suformuoti 9 sklypai Stirnų ir Viržių gatvėse, kurių plotas viršija anksčiau minėtu nutarimu leidžiamą didžiausią plotą – t.y. 10 arų. L. Aliulis pabrėžė, kad dėl suformuotų didesnių nei nustatyta sklypų, minėtų 9 sklypų negalima įtraukti į nuosavybės teisių atkūrimui suformuotų sklypų sąrašą.

Komiteto nariai analizavo pateiktą ataskaitą, diskutavo, domėjosi ar Kontrolės komitetas informuotas apie nustatytus pažeidimus, ar būtų galimybė perprojektuoti minėtus sklypus.

L. Aliulis pabrėžė, kad Kontrolės komitetas 2019-08-02 svarstė šią ataskaitą, nutarė į kitą Kontrolės komiteto posėdį kviesti savivaldybės administracijos direktorių, kad  informuotų kokių ėmėsi veiksmų, kad išspręstų Kontrolės ir audito tarnybos pateiktoje ataskaitoje įvardintas problemas. L. Aliulis taip pat akcentavo, kad perprojektuoti būtų sudėtinga, nes dalis teisingai suprojektuotų sklypų jau grąžinti savininkams, ir techniškai sunku būtų suspėti, nes jau šiemet žemės grąžinimas atkuriant nuosavybės teises turi būti baigtas.

Posėdžio pirmininkas S. Bitinas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

13. SVARSTYTA. TŽ-259 Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – perduoti VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (garažą) Ligoninės g. 12, Alytuje. A. Juonienė nurodė, kad šios patalpos buvo išnuomotos, nuomos terminas baigėsi 2018-06-09, tačiau vyko teisminis ginčas ir garažas grąžintas tik 2019-07-01. VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 2017-04-07 raštu kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybės administraciją su prašymu perduoti šį garažą, kadangi įstaigai buvo perduotas naujas automobilis pacientams pervežti ir atsirado poreikis turėti papildomą patalpą automobiliams laikyti. Ligoninė buvo informuota, kad galiojanti nuomos sutartis anksčiau termino nebus nutraukta ir galimybė perduoti patalpas bus svarstoma tik pasibaigus nuomos terminui. VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 2018-12-11 raštu informavo, kad papildomos patalpos vis dar reikalingos transporto priemonėms saugoti ir ūkiniam inventoriui talpinti.

Posėdžio pirmininkas S. Bitinas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

14. SVARSTYTA. TŽ-260 Dėl nekilnojamųjų daiktų įsigijimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti 5 butų (1 – vieno kambario buto ir 4 – dviejų kambarių butų) Alytaus mieste įsigijimui už derybų metu nustatytą kainą. A. Juonienė nurodė, nustatyta butų  kaina neviršija nepriklausomo turto vertintojo nustatytos turto vertės daugiau kaip 10 procentų, atlikus individualų turto vertinimą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas S. Bitinas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

15. SVARSTYTA. TŽ-265 Dėl negyvenamųjų patalpų Vilties g. 28A, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – išnuomoti viešojo konkurso būdu Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas Vilties g. 28A. A. Juonienė nurodė, kad 367,88 kv. m ploto patalpas galima nuomotis kartu arba atskirai. Šios patalpos panaudos pagrindais buvo perduotos visuomeninei organizacijai „Gelbėkit vaikus“, tačiau organizacija 2019-07-01 pateikė prašymą negyvenamąsias patalpas grąžinti. A. Juonienė pažymėjo, kad vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo 35.3 papunkčiu nustatoma 0,29 Eur už 1 kv. m per mėnesį nuomos kaina už patalpas švietimo paskirties pastate, kuriame nebevykdoma švietimo veikla.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas S. Bitinas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–5, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

16. SVARSTYTA. TŽ-249 Dėl įgaliojimo suteikimo Alytaus miesto savivaldybės merui.

Pranešėja Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą išduoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojams leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. D. Jezukevičienė nurodė, kad leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, įvertinęs asmens tikrinimą atlikusios institucijos išvadą, išduoda paslapčių subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Kadangi taryba yra paslapčių subjekto vadovė, kuri į pareigas skiria administracijos direktorių ir administracijos direktoriaus pavaduotoją, todėl ir kreipiamasi į tarybą, kad ši įgaliotų savivaldybės merą išduoti leidimus administracijos direktoriui ir administracijos direktoriaus pavaduotojams dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas S. Leonavičius neteikė balsavimui sprendimo projekto, nes nebuvo kvorumo. Komiteto pirmininkas S. Bitinas sprendimo projekto svarstyme nedalyvavo.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

17. SVARSTYTA. TŽ-258 Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybių aprašymų patvirtinimo.

Pranešėja Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymus. D. Jezukevičienė nurodė, kad sprendimo projektas parengtas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento 2019-04-04 įslaptintos informacijos apsaugos būklės Alytaus miesto savivaldybės administracijoje patikrinimo išvadą ir todėl pareigybių aprašymai papildyti nuostatomis, kad administracijos direktorius ir jo pavaduotojas turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija bei vadovaujamo darbo patirtimi (direktoriui – 3 m., direktoriaus pavaduotojui – 1 m.), atsižvelgiant į Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikoje rekomenduojamą darbo patirtį.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas S. Leonavičius neteikė balsavimui sprendimo projekto, nes nebuvo kvorumo. Komiteto pirmininkas S. Bitinas sprendimo projekto svarstyme nedalyvavo.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

18. SVARSTYTA. TŽ-264 Dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos sudarymo.

Pranešėja Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – sudaryti Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisiją miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui. D. Jezukevičienė nurodė, kad šiuo savivaldybės tarybos sprendimu siūloma Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisiją sudaryti iš keturių savivaldybės tarybos narių, dviejų Alytaus miesto bendruomenės atstovų ir vieno Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės karjeros tarnautojo. Komisijos pirmininku siūloma skirti Alytaus miesto savivaldybės tarybos narį Andrių Jučą. D. Jezukevičienė akcentavo, kad visi siūlomi komisijos nariai sutinka dirbti sudaromoje komisijoje.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, pasiūlė į Peticijų komisiją įtraukti tarybos narius Sigitą Leonavičių ir Česlovą Daugėlą.

Posėdžio pirmininkas S. Leonavičius neteikė balsavimui sprendimo projekto, nes nebuvo kvorumo. Komiteto pirmininkas S. Bitinas sprendimo projekto svarstyme nedalyvavo.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

19. SVARSTYTA. TŽ-261 Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Bendradarbiavimas – terapijos sėkmė“.

Pranešėja Neringa Rinkevičiūtė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti projektui „Bendradarbiavimas – terapijos sėkmė“. N. Rinkevičiūtė nurodė, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija, Alytaus Dzūkijos mokykla ir Gižycko rajono švietimo įstaigų valdymo departamentas ketina teikti paraišką projekto finansavimui gauti pagal „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą. Pagrindinis paramos gavėjas būtų Alytaus Dzūkijos mokykla, o projekto lėšomis numatyta mokyklos neįgaliųjų korpuso rekonstrukcija, įrengiant keltuvą, pritaikytą žmonėms su negalia, šiltinant fasadą, cokolį, įrengiant naują nuogrindą, šlaitinį stogą bei žaibosaugą. Bendra projekto vertė apie 870 000 Eur. N. Rinkevičiūtė pažymėjo, kad Alytaus miestui tenkanti projekto dalis 370 408,81 Eur, reikalinga bendrojo finansavimo dalis, 15 proc. – 55 561,32 Eur, reikalingos lėšos apyvartai – apie 200 000 Eur, projekto „minkštosioms“ veikloms numatyta 58 962,00 Eur.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas S. Leonavičius neteikė balsavimui sprendimo projekto, nes nebuvo kvorumo. Komiteto pirmininkas S. Bitinas sprendimo projekto svarstyme nedalyvavo.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

20. SVARSTYTA. TŽ-263 Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Būk aktyvus – būsi sveikas. II etapas“.

Pranešėja Neringa Rinkevičiūtė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti projektui „Būk aktyvus – būsi sveikas. II etapas“. N. Rinkevičiūtė nurodė, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija kartu su Suvalkų savivaldybės administracija ketina teikti paraišką projekto finansavimui gauti pagal „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą. N. Rinkevičiūtė nurodė, kad pagrindinis paramos gavėjas būtų 13 lopšelių-darželių įstaigų, o projekto lėšomis planuojama įrengti sporto (krepšinio/futbolo) aikšteles su minkšta danga. Alytaus miestui tenkanti projekto dalis

273 350 Eur, reikalinga bendrojo finansavimo dalis, 15 proc. – 41 003 Eur. Reikalingos lėšos apyvartai – apie 200 000 Eur, projekto „minkštosioms“ veikloms numatyta 130 350 Eur.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas S. Leonavičius neteikė balsavimui sprendimo projekto, nes nebuvo kvorumo. Komiteto pirmininkas S. Bitinas sprendimo projekto svarstyme nedalyvavo.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

21. SVARSTYTA. TŽ-262 Dėl pritarimo Atsinaujinančių energijos išteklių saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje projektui.

Pranešėja Ineta Dirsienė, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ūkiui, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti Atsinaujinančių energijos išteklių saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje projektui. I. Dirsienė nurodė, kad gimnazija ketina teikti paraišką Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūrai finansavimui gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę. I. Dirsienė akcentavo, kad projekto lėšomis numatyta tvirtinti gimnazijos pastato stogo konstrukcijas bei įrengti saulės elektrinę pagal parengtą techninį projektą ir pažymėjo, kad įsirengus 49,92 kW saulės elektrinę (pagal stogo parametrus tik tokio galingumo galima), įstaigai ji pagamintų 25 proc. visos suvartojamos el. energijos. Iš viso projektui įgyvendinti reikalinga 96 746 Eur. Klimato kaitos programos lėšos, 80 proc. – 57 432 Eur. Alytaus miesto savivaldybės lėšos, 20 proc. – 14 358 Eur saulės fotovoltinei elektrinei įrengti ir klimato kaitos programos lėšomis netinkamos finansuoti – 24 956 Eur stogų konstrukcijų tvirtinimo išlaidos.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, kodėl tokia didelė suma skiriama saulės fotovoltinei elektrinei įrengti, nes rinkoje saulės elektrinės įrengimo kaina siekia 1000 Eur už 1 kW.

Posėdžio pirmininkas S. Leonavičius neteikė balsavimui sprendimo projekto, nes nebuvo kvorumo. Komiteto pirmininkas S. Bitinas sprendimo projekto svarstyme nedalyvavo.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

22. SVARSTYTA. TŽ-253 Dėl pavedimo laikinai eiti Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pareigas.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pavesti Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai eiti Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pareigas. V. Valūnas nurodė, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba 2019-03-28 sprendimu Nr. T-92 nutarė 2019-08-30 nutraukti darbo sutartį su Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriumi Kęstučiu Miliausku, todėl šiuo sprendimu siūloma pavesti nuo 2019-09-01 Renatai Romanovienei, Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai eiti Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pareigas iki konkurso būdu bus atrinktas ir į pareigas paskirtas šios įstaigos direktorius bei už papildomų pareigų vykdymą skirti priemoką.

Posėdžio pirmininkas S. Leonavičius neteikė balsavimui sprendimo projekto, nes nebuvo kvorumo. Komiteto pirmininkas S. Bitinas sprendimo projekto svarstyme nedalyvavo.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

23. SVARSTYTA. TŽ-255 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimo Nr. T-77 „Dėl mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – užtikrinti, kad sklandžiai veiktų Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos darbas. V. Valūnas pažymėjo, kad minėtą komisiją būtina pakeisti, nes jos sudėtyje nebeliko tarnybos veiklą baigusios komisijos sekretorės Vergilijos Galbuogienės. V. Valūnas nurodė, kad šiuo sprendimu komisijos sekretore siūloma skirti Aldoną Pikienę, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę.

Posėdžio pirmininkas S. Leonavičius neteikė balsavimui sprendimo projekto, nes nebuvo kvorumo. Komiteto pirmininkas S. Bitinas sprendimo projekto svarstyme nedalyvavo.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

24. SVARSTYTA. TŽ-256 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimo Nr. T-65 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Akvilė Voverienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti Socialinės paramos skyriaus vedėjo funkcijas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėtį. A. Voverienė nurodė, kad vietoje buvusios Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos Sonatos Dumbliauskienės į komisiją įtraukiama Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, Akvilė Voverienė.

Posėdžio pirmininkas S. Leonavičius neteikė balsavimui sprendimo projekto, nes nebuvo kvorumo. Komiteto pirmininkas S. Bitinas sprendimo projekto svarstyme nedalyvavo.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                   Saulius Bitinas

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                    Sigitas Leonavičius

 

Posėdžio sekretorė                                                                                         Neringa Maldonienė

Į pradžią