Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TK-5 2019-08-02
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

KONTROLĖS KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

 

2019 m. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­rugpjūčio 2 d. Nr. TK-5

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019-08-02.

Posėdžio pradžia – 13.00 val.                 

Posėdžio pabaiga – 14.00 val.

Pirmininkas – Gintautas Andriuškevičius, Kontrolės komiteto pirmininkas.  

Sekretorė – Neringa Maldonienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Dalyvavo komiteto nariai: Gediminas Daukšys, Valė Gibienė, Jurgis Krasnickas, Povilas Labukas.

Nedalyvavo: Saulius Bitinas.

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto audito „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo 2018 metais“ ataskaitos ir išvados.

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto audito „Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2018 m. ataskaitos“ išvados.

3. Dėl praėjusios kadencijos Kontrolės komiteto pateiktų siūlymų.

4. Dėl Kontrolės komiteto 2019 m. II pusmečio veiklos programos sudarymo.

 

Kontrolės komiteto pirmininkas G. Andriuškevičius pasveikino komiteto narius, susirinkusius į pirmąjį naujos kadencijos Kontrolės komiteto posėdį, informavo, kad Saulius Bitinas posėdyje nedalyvaus, nes yra išvykęs ir pristatė planuojamus svarstyti darbotvarkės klausimus.

1. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos atlikto audito „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo 2018 metais“ ataskaitos ir išvados.

Pranešėjas Alytaus miesto savivaldybės kontrolierius A. Juškauskas informavo, kad kiekvienais metais Alytaus miesto savivaldybės administracija rengia konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį, kuris apima savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį. Minėtų ataskaitų finansinį auditą atliko Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji patarėja I. Sakavickienė. A. Juškauskas nurodė, kad auditas buvo atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, siekiant įsitikinti, kad konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai.

I. Sakavickienė informavo, kad atliekant auditą, reikšmingų klaidų nebuvo rasta ir audito ataskaitoje pateikta vienintelė rekomendacija, tokia pat kaip ir praėjusiais metais – suteikti galimybę Kontrolės ir audito tarnybai prisijungti ir tiesiogiai gauti informaciją iš administracijoje naudojamų Biudžetas VS ir DVS sistemų, kad auditams atlikti reikalinga informacija ir dokumentai būtų gaunami greičiau, netrukdant administracijos darbuotojų. I. Sakavickienė akcentavo, kad savivaldybės administracija raštu informavo Kontrolės ir audito tarnybą, kad dėl nepakankamų techninių galimybių, bei galimų duomenų apsaugos pažeidimų negalės įgyvendinti pateiktos rekomendacijos.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, pritarė Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijai. G. Andriuškevičius, V. Gibienė ir P. Labukas siūlė į kitą Kontrolės komiteto posėdį vėl pakviesti Kontrolės ir audito tarnybos specialistus, o taip pat savivaldybės administracijos direktorių, Teisės skyriaus specialistą, kad pateiktų argumentuotą paaiškinimą, kodėl neįgyvendins pateiktos rekomendacijos.

Komiteto pirmininkas G. Andriuškevičius siūlė balsuoti dėl pritarimo Kontrolės ir audito tarnybos atlikto audito „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo 2018 metais“ ataskaitai ir išvadai.

BALSAVIMAS: UŽ-5, PRIEŠ-0, SUSILAIKĖ-0.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti Kontrolės ir audito tarnybos atlikto audito „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo 2018 metais“ ataskaitai ir išvadai.

2. Pakviesti savivaldybės administracijos direktorių bei Teisės skyriaus specialistą į 2019-08-14 Kontrolės komiteto posėdį, kad pateiktų argumentuotą paaiškinimą, kodėl neįgyvendins Kontrolės ir audito tarnybos pateiktos rekomendacijos.

2. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto audito „Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2018 m. ataskaitos“ išvados.

Pranešėjas Alytaus miesto savivaldybės kontrolierius A. Juškauskas informavo, kad Kontrolės ir audito tarnybos patarėjas L. Aliulis atliko Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2018 metų ataskaitos auditą ir parengė audito ataskaitą ir išvadą. A. Juškauskas taip pat informavo, kad šiais metais Kontrolės ir audito tarnyba kartu su Valstybės kontrole atlieka auditą, tam, kad įvertinti kaip valdomas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir šio audito išvados bus pateiktos kitų metų pradžioje.

Komiteto nariai analizavo pateiktą ataskaitą, diskutavo, prašė pakomentuoti situaciją dėl netinkamai sumontuotų vaikų žaidimo aikštelių įrenginių.

L. Aliulis nurodė, kad po vaikų žaidimo aikštelių įrenginių sumontavimo, 5 lopšeliuose-darželiuose ir Alytaus „Vilties“ mokykloje Nacionalinis visuomenės sveikatos centras nustatė neatitikimus kokybės ir saugumo standartui, todėl darytina išvada, kad pasirašę atliktų darbų aktus, už tai atsakingi savivaldybės administracijos darbuotojai nepatikrino ir neįsitikino ar vaikų žaidimo aikštelės yra tinkamai sumontuotos, ar rangovas pateikė visus reikalingus dokumentus.
L. Aliulis nurodė, kad netinkamai sumontavus įrenginius ir pripažinus juos netinkamais eksploatuoti, reikėtų grąžinti Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo programos projekto lėšas, tačiau pažymėjo, kad jo žiniomis beveik visi trūkumai jau yra pašalinti.

Komiteto narys G. Daukšys pažymėjo, kad pateiktoje audito išvadoje pasigedo informacijos apie tai, ar efektyviai naudojamas savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir rekomendacijų kaip jį naudoti efektyviau.

A. Juškauskas pabrėžė, kad efektyvumo vertinimas tai jau veiklos audito subjektas, todėl išvados ir rekomendacijos dėl turto naudojimo efektyvumo bus pateiktos sekančiais metais, kai bus baigtas kartu su Valstybės kontrole atliekamas auditas, tačiau akcentavo, kad šiuo metu savivaldybėje nėra jokios nekilnojamo turto valdymo strategijos, kuri numatytų, ką daryti su nereikalingu, nenaudojamu turtu.

Komiteto nariai V. Gibienė, G. Daukšys domėjosi, ar šiuo metu žinoma, kiek savivaldybė turi perteklinio, nenaudojamo nekilnojamojo turto, ar savivaldybės turto naudotojai pateikia tokias ataskaitas.

L. Aliulis nurodė, kad turto naudotojai ataskaitų apie disponuojamą turtą neteikia.

Komiteto nariai V. Gibienė, G. Daukšys, J. Krasnickas siūlė atskirame Kontrolės komiteto posėdyje kartu su Kontrolės ir audito tarnybos specialistais svarstyti rengiamą veiklos audito planą ir suformuluoti konkrečias užduotis dėl savivaldybės turto naudojimo efektyvumo.

Komiteto nariams prašant L. Aliulis ir A. Juškauskas pakomentavo informaciją apie savivaldybės kredito sutartis bei kreditavimo sąlygas bei pastebėtus neatitikimus rengiant žemėtvarkos planavimo dokumentus.

L. Aliulis nurodė, kad formuojant sklypus nuosavybės teisių atkūrimui, nesilaikyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-07-23 nutarimo Nr. 920 „Dėl naujų žemės sklypų dydžių miestuose patvirtinimo“ reikalavimų, nes suformuoti 9 sklypai Stirnų ir Viržių gatvėse, kurių plotas viršija anksčiau minėtu nutarimu leidžiamą didžiausią plotą – t.y. 10 arų. L. Aliulis pabrėžė, kad dėl suformuotų didesnių nei nustatyta sklypų, minėtų 9 sklypų negalima įtraukti į nuosavybės teisių atkūrimui suformuotų sklypų sąrašą.

Komiteto nariai V. Gibienė, J. Krasnickas siūlė kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių, kad informuotų kokių ėmėsi veiksmų, kad išspręstų Kontrolės ir audito tarnybos pateiktoje ataskaitoje įvardintas problemas dėl vaikų žaidimo aikštelių, nebaigtos statybos objektų ir sklypų Stirnų ir Viržių gatvėse

Komiteto narys G. Daukšys siūlė papildyti audito išvadą, nes ne visos švietimo įstaigos, kurios disponuoja savivaldybės turtu, buvo audituotos, užfiksuoti, kad įstaigos pažeidžia Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatas, nes neteikia savivaldybės administracijai ataskaitų apie disponuojamą turtą ir savo lėšomis neremontuoja naudojamo turto.

Komiteto pirmininkas G. Andriuškevičius apibendrino komiteto narių išsakytus siūlymus.

NUSPRĘSTA:

1. Nepritarti Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto audito „Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2018 m. ataskaitos“ išvadai.

2. Siūlyti Kontrolės ir audito tarnybai papildyti audito išvadą, nes ne visos švietimo įstaigos, kurios disponuoja savivaldybės turtu, buvo audituotos ir užfiksuoti, kad įstaigos pažeidžia Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatas, nes neteikia savivaldybės administracijai ataskaitų apie disponuojamą turtą ir savo lėšomis neremontuoja naudojamo turto.

3. Į 2019-08-14 Kontrolės komiteto posėdį pakviesti savivaldybės administracijos direktorių, kad atsakytų į klausimus:

3.1. Ar yra pašalinti visi trūkumai, nustatyti 5 lopšeliuose-darželiuose bei Alytaus „Vilties“ mokykloje, užfiksuoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ir tai įforminta trūkumų pašalinimo akte? Ar pašalinus trūkumus Nacionalinis visuomenės sveikatos centras dar kartą vertino sumontuotus žaidimo aikštelių įrenginius?

3.2. Kodėl užregistruota tiek daug nebaigtos statybos objektų Alytaus mieste? Kokių veiksmų ketina imtis savivaldybės administracija, kad užbaigtų objektų statybą?

3.3. Kaip planuojama ištaisyti 9 sklypų Stirnų ir Viržių gatvėse projektavimo klaidas? Kokių prevencijos priemonių ketina imtis savivaldybės administracija, kad panašios klaidos nesikartotų?

3. SVARSTYTA. Dėl praėjusios kadencijos Kontrolės komiteto pateiktų siūlymų.

Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas J. Krasnickas pasiūlė šį klausimą nagrinėti 2019-08-14 Kontrolės komiteto posėdyje ir įpareigojo Kontrolės komiteto sekretorę N. Maldonienę visą, su pateiktais siūlymais susijusią informaciją – protokolus, savivaldybės administracijos raštus bei Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje raštus persiųsti komiteto nariams, kad jie galėtų išsamiai susipažinti su reikalinga informacija.

NUSPRĘSTA. Klausimą nagrinėti 2019-08-14 Kontrolės komiteto posėdyje.

4. SVARSTYTA. Dėl Kontrolės komiteto 2019 m. II pusmečio veiklos programos sudarymo.

Komiteto pirmininkas G. Andriuškevičius pažymėjo, kad Kontrolės komiteto 2019 m. II pusmečio veiklos programos projektas buvo parengtas atsižvelgiant į Vietos savivaldos įstatyme bei Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamente įtvirtintas Kontrolės komiteto funkcijas bei siųstas visiems komiteto nariams susipažinti ir prašė teikti pastabas ir siūlymus.

Komiteto nariai pastabų ir siūlymų neteikė.

Komiteto pirmininkas teikė balsavimui Kontrolės komiteto 2019 m. II pusmečio veiklos programą.

BALSAVIMAS: UŽ-5, PRIEŠ-0, SUSILAIKĖ-0.

NUSPRĘSTA. Pritarti Kontrolės komiteto 2019 m. II pusmečio veiklos programai.

                     

                     

 

Posėdžio pirmininkas                                                                           Gintautas Andriuškevičius

 

Posėdžio sekretorė                                                                                Neringa Maldonienė

Į pradžią