Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-280 2019-08-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-08-08 Nr. TŽ-280

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO KANDIDATU Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS TAIKINIMO KOMISIJĄ

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 43 punktu, Sveikatos draudimo įstatymo 36 straipsniu, Vilniaus teritorinės ligonių kasos nuostatų 34.3 punktu, atsižvelgdama į Vilniaus teritorinės ligonių kasos direktoriaus 2019-06-12 raštą Nr. 3S-6761 „Dėl kandidatų į Vilniaus teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją siūlymo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Deleguoti kandidatą į Vilniaus teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją Alytaus miesto savivaldybės tarybos narį Jurgį Krasnicką ir suteikti jam įgaliojimus veikti pagal taikinimo komisijos kompetenciją.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO KANDIDATU Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS TAIKINIMO KOMISIJĄ

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-08

(data)

Alytus

 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 43 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 35 straipsniu ir Vilniaus teritorinės ligonių kasos (toliau — Vilniaus TLK) nuostatais, teritorinėje ligonių kasoje yra sudaroma stebėtojų taryba, kurios viena iš funkcijų yra teritorinės ligonių kasos taikinimo komisijos rinkimas. Taikinimo komisija sprendžia draudžiamųjų, sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir TLK ginčus dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ir sveikatos priežiūros sutarčių vykdymo.

Teritorinės ligonių kasos taikinimo komisija renkama ketveriems metams, į ją įeina keturi asmenys iš kurių vienas TLK veiklos zonos savivaldybės tarybos narys — visuomenės atstovas. Kandidatus į savivaldybės tarybos atstovo (tarybos nario — visuomenės atstovo) vietą siūlo TLK veiklos zonos savivaldybių tarybos.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Irma Maskeliūnienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 145, +370 612 46005, el. p. irma.maskeliuniene@alytus.lt

Į pradžią