Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-273 2019-08-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-08-07 Nr. TŽ-273

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS PAREIGAS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 10 straipsniu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-10-15 sprendimą Nr. T-300 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus“ ir Silvijos Peštenienės, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pavaduotojos švietimui ir metodiniam darbui, 2019-07-23 prašymą Nr. SD-13466(4.8), Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pavesti nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Silvijai Peštenienei, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pavaduotojai švietimui ir metodiniam darbui, laikinai eiti Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigas iki konkurso būdu bus atrinktas ir į pareigas paskirtas šios įstaigos  direktorius.

2. Skirti Silvijai Peštenienei, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pavaduotojai švietimui ir metodiniam darbui, už papildomų pareigų vykdymą 30 procentų jos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoką. 

 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS PAREIGAS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-07

(data)

Alytus

 

 

 

                      Alytaus miesto savivaldybės taryba 2018-10-15 sprendimu Nr. T-300 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus“ nutraukė darbo sutartį su Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – tarnybos) direktore Birute Salickiene ir laikinai eiti direktorės pareigas paskyrė tarnybos psichologę Viliją Šiugždinytę. Nuo 2019 m. kovo 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybai sprendimu T-94 patvirtinus 2018-10-15 sprendimo T-300 2 ir 3 punktus netekusiais galios, Silvija Peštenienė, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui, vykdo Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus funkcijas.

Sprendimu siūloma pavesti nuo 2019-09-01 Silvijai Peštenienei, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pavaduotojai švietimui ir metodiniam darbui, laikinai eiti Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigas, iki konkurso būdu bus atrinktas ir į pareigas paskirtas šios įstaigos direktorius bei už papildomų pareigų vykdymą skirti priemoką. Konkursas į Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigas planuojamas 2019 m. lapkričio 29 d. (konkursas paskelbtas 2019-07-30).

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Daiva Pasaravičienė

 

Tel. (8 315) 55 186, +370 662 51054, el. p. daiva.pasaraviciene@alytus.lt

Į pradžią