Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-276 2019-08-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                                         Projektas

2019-08-07 Nr. TŽ-276

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ II PUSMEČIO VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2019-08-29 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 7 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-186 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos reglamento patvirtinimo“ 170.7 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų II pusmečio veiklos programą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

PATVIRTINTA

                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                       2019 m. ____________________ d.

                                                                                       sprendimu Nr. _______________

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO

2019 M. II PUSMEČIO

 VEIKLOS PROGRAMA

                                  

Eil. Nr.

Priemonė

Data

Atsakingas

1.

Organizuoti nuolatinius posėdžius

Ne rečiau kaip kartą per ketvirtį

Komiteto

pirmininkas

2.

Svarstyti, kaip vykdomas savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas, savivaldybės kontrolieriaus ar savo iniciatyva išklausyti įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir/ar veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo

Kartą per ketvirtį

Komiteto pirmininkas

3.

Svarstyti savivaldybės kontrolieriaus pateiktą informaciją, ataskaitas, išvadas, teikiamas savivaldybės tarybai

Nuolat

Komiteto pirmininkas

4.

Svarstyti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikti pasiūlymus dėl šio plano papildymo ar pakeitimo

2019 spalio mėn.

Komiteto pirmininkas, komiteto nariai

5.

Parengti Kontrolės komiteto 2019 m. veiklos ataskaitą ir teikti savivaldybės tarybai

 

2019 m. gruodžio mėn.

Komiteto pirmininkas, komiteto nariai

6.

Bendradarbiauti su savivaldybės

kontrolieriumi

Nuolat

Komiteto pirmininkas, komiteto nariai

7.

Svarstyti skubius arba netikėtai iškilusius Kontrolės komiteto kompetencijos klausimus

Nuolat

Komiteto pirmininkas, komiteto nariai

8.

Nagrinėti iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikti dėl jų siūlymus savivaldybės administracijai ir savivaldybės tarybai

Pagal poreikį

Komiteto pirmininkas, komiteto nariai

9.

Nagrinėti ir rengti išvadas savivaldybės tarybos ir mero pavestais klausimais

Pagal poreikį

Komiteto pirmininkas, komiteto nariai

 

                                                                 _________________

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ II PUSMEČIO VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-07

(data)

Alytus

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 7 punktu, savivaldybės tarybos išimtinė kompetencija yra Kontrolės komiteto veiklos programos tvirtinimas.

Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 170.7 papunkčiu, savivaldybės taryba Kontrolės komiteto veiklos programą patvirtina per vieną mėnesį nuo Kontrolės komiteto sudarymo, o kai Kontrolės komitetas sudarytas, – per vieną mėnesį nuo kalendorinių metų pradžios.

Šiuo Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu siekiama įgyvendinti minėtų teisės aktų nuostatas.

 

 

Kontrolės komiteto pirmininkas                                                                Gintautas Andriuškevičius

 

Tel. +37068717717, el. p. euroversme@gmail.com

Į pradžią