Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-275 2019-08-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „VISUOMENINĖS ĮTRAUKTIES SKATINIMAS ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ ALYTUJE IR BIALA PISKOJE“

                                                                                                                              Projektas

2019-08-07 Nr. TŽ-275

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL  PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „VISUOMENINĖS ĮTRAUKTIES SKATINIMAS ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ ALYTUJE IR BIALA PISKOJE“

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą, patvirtintą Europos Komisijos 2015-12-15 sprendimu Nr. C(2015) 9279, Alytaus miesto savivaldybės taryba n  u  s  p  r  e  n  d  ž  i  a:

1. Pritarti projektui „Visuomeninės įtraukties skatinimas asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį Alytuje ir Biala Piskoje “.

2. Numatyti:

2.1. Alytaus miesto savivaldybės biudžete 15 procentų dydžio dalinį finansavimą nuo projekto dalies, įgyvendinamos Alytaus miesto savivaldybėje, jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama;

2.2. apyvartines lėšas iš savivaldybės biudžeto, jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama.

3. Užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL  PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „VISUOMENINĖS ĮTRAUKTIES SKATINIMAS ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ ALYTUJE IR BIALA PISKOJE“

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-07

(data)

Alytus

 

 

 

Biudžetinė įstaiga Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, kaip pagrindinė paramos gavėja, kartu su Biala Piskos kultūros centru (Lenkijos Respublika), kaip paramos gavėju, ne vėliau kaip iki 2019-09-30 ketina pateikti įgyvendinančiajai institucijai – Jungtiniam techniniam sekretoriatui – paraišką projekto finansavimui gauti pagal „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą (4-asis kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2019-06-10). ES parama – 85 proc. tinkamų išlaidų, 15 proc. nuosavas įnašas.

Informacija apie projektą, teikiamą pagal programos 3 prioritetinę kryptį Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir diskriminacija:

Projekto pavadinimas – „Visuomeninės įtraukties skatinimas asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį Alytuje ir Biala Piskoje“ (angl. Public inclusion for persons experiencing social exclusion in Alytus and Biala Piska).

Pagrindė paramos gavėja – biudžetinė įstaiga Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla.

Paramos gavėjas – Biala Piskos kultūros centras (Lenkijos Respublika).

Projekto veiklos rūšys Alytaus mieste:

Projektas rengiamas tęsiant sėkmingai įgyvendintą projektą „Visuomeninės įtraukties skatinimas asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį Alytuje ir Gižycke“ ir dalijantis gerąja patirtimi su Biala Piska. Projekto veiklose dalyvaus pagyvenę, socialinę atskirtį patiriantys asmenys: dalyviams organizuojami mokymai (4 000,00 Eur) atsižvelgiant į abiejų tautų šventes, tradicijas ir kulinarinį paveldą. Senjorai dalinsis etnine, kultūrine, kulinarine patirtimi švęsdami kalendorines šventes bendrų vizitų metu, 4 iš jų vyks Alytuje (9 000,00 Eur), kartu įtraukdami ir didesnę miesto bendruomenės dalį. Projektui viešinti skiriama 3 000,00 Eur, valdymui ir administravimui – 4 000,00 Eur. Projekto metu bus atnaujinta erdvė senjorų veikloms vykdyti Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje (10 000,00 Eur).

Projekto vertė apie 60 000,00 Eur.

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklai tenkanti dalis 30 000,00 Eur, reikalinga bendrojo finansavimo dalis 15 proc. – 4 500,00 Eur, reikalingos lėšos apyvartai – apie 30 000,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėn.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                                     Ramunė Petuškaitė

 

Tel. (8 315) 55 193, +370 665 19044el. p. ramune.petuskaite@alytus.lt Gintautas Draugelis

Į pradžią