Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-631 2019-08-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ IR JŲ KOORDINATORIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ IR JŲ KOORDINATORIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio 6 d. Nr.  DV-631

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimu Nr. T-3 „Dėl Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano ir 2020 m. savivaldybės biudžeto rengimo grafiką, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-01 įsakymu Nr. DV-619 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano ir 2020 m. savivaldybės biudžeto rengimo grafiko tvirtinimo“:

1. T v i r t i n u   Alytaus miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano programų ir jų koordinatorių sąrašą (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u 2020–2022 metų strateginio veiklos plano programų koordinatorius koordinuoti jiems priskirtų Alytaus miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano programų parengimą ir vykdymą. 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti administracijos direktoriaus pareigas                                                     Neringa Rinkevičiūtė

______________


                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. rugpjūčio 6 d.

įsakymu Nr.  DV-631

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ IR JŲ KOORDINATORIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Programos kodas

Programos pavadinimas

Programos koordinatorius

1.

21

Švietimo programa*

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas

2.

22

Sveikatos apsaugos programa

Savivaldybės gydytojas

3.

23

Socialinės apsaugos programa*

Socialinės paramos skyriaus vedėjas

4.

24

Kultūros programa

Kultūros skyriaus vedėjas

5.

25

Kūno kultūros ir sporto programa

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas (sportui)

6.

26

Savivaldybės veiklos programa*

Vidaus administravimo skyriaus vedėjas

7.

27

Ekonominės plėtros programa

Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjas

8.

28

Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programa*

Miesto ūkio skyriaus vedėjas

9.

29

Turto valdymo ir plėtros programa*

Statybos skyriaus vedėjas

10.

30

Urbanistinio planavimo programa

Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjas

 

*Programą įgyvendina keli skyriai.

 

                                                         __________________________________

 

 

Į pradžią