Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-569 2019-07-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO GINTARO G. 6, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO GINTARO G. 6, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2019 m. liepos 12 d. Nr.  DV-569

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius, (duomenys neskelbtini), atstovaujamos (duomenys neskelbtini) pagal Alytaus miesto 3-iojo notaro biuro 2019-07-05 įgaliojimą Nr. 3562, 2019-07-09, prašymą,

nurodau:

1.    Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypo Gintaro g. 6, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS), paslaugos bylos Nr. ZSFP-63000;

2.    duomenis projektui rengti:

2.1. projekto iniciatorė ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – (duomenys neskelbtini), atstovaujama (duomenys neskelbtini) pagal Alytaus miesto 3-iojo notaro biuro 2019-07-05 įgaliojimą Nr. 3562;

2.2. formuojamo / pertvarkomo žemės sklypo plotas – apie 0,0557 ha;

2.3. kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

2.4. projekto tikslas – formuojamas žemės sklypas esamam (-iems) statiniui (-iams) unikalus Nr. 1197-3001-8016, Nr. 1197-3001-8020, Nr. 1197-3001-8030 ir 1197-3001-8041 eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį;

3.    projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo procedūras vykdyti per ŽPDRIS.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią