Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-534 2019-07-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS

 

2019 m. liepos 3 d. Nr.  DV-534

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, 11 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-46 „Dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-302 redakcija), ir atsižvelgdamas į (duomenys neskelbtini)prašymą:

1. I š n u o m o j u vieno kambario butą (duomenys neskelbtini), Alytuje (12,64 kv. metro bendrojo ploto, unikalus Nr. )(duomenys neskelbtini), registro Nr. )(duomenys neskelbtini), pastatas, kuriame yra butas 1A5p), (duomenys neskelbtini)(duomenys neskelbtini).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. socialinio būsto nuomininkas (šeima) privalo Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka iki einamųjų metų gegužės 1 d. už kalendorinius metus deklaruoti turimą turtą (įskaitant gautas pajamas);

2.2. nuompinigiai ir kiti su nuomojama patalpa susiję mokesčiai skaičiuojami nuo  gyvenamųjų patalpų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

                      3. N u r o d a u nuomininkui per 10 kalendorinių dienų nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos:

3.1. nuomos sutartį įregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre;

3.2. sudaryti atitinkamas sutartis su paslaugas teikiančiomis įmonėmis.

4. Neįvykdžius įsakymo 3 punkto reikalavimų įsakymas bus pripažintas netekusiu galios.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią