Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-535 2019-07-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO JAUNIMO INICIATYVOMS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO JAUNIMO INICIATYVOMS

 

2019 m. liepos 4 d. Nr.  DV-535

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos konkurso atrankos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-07-07 įsakymu Nr. DV-628 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos konkurso nuostatų tvirtinimo“, 33, 34 punktus, Jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos konkurso vertinimo darbo grupės 2019-07-03 posėdžio protokolą Nr. KPPt-260:

                      1. S k i r i u lėšas jaunimo iniciatyvoms iš Švietimo programos 21.03.01.02 priemonės skatinti jaunimo iniciatyvą, finansuoti jaunimo veiklos projektus pagal sąrašą (pridedama).

                      2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę D. Kavolynienei, Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorei.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________


                                                                                                                                

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. liepos 4 d.

įsakymo Nr. DV-535

priedas

 

JAUNIMO INICIATYVOMS SKIRTŲ LĖŠŲ IŠ ŠVIETIMO PROGRAMOS

21.03.01.02 PRIEMONĖS SKATINTI JAUNIMO INICIATYVĄ, FINANSUOTI JAUNIMO VEIKLOS

PROJEKTUS SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Iniciatyvos pavadinimas

Skirta, Eur

1.

VšĮ „Aš čia...“

„Jaunimas savanoriauja“

300

2.

VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras

„Dviračių trasos „Pumptrack“ atidarymas“

800

3.

VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras

„Ekstremalaus sporto varžybos „White Rose“

1000

 

 

Iš viso

2100

 

Į pradžią