Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-536 2019-07-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO

 

2019 m. liepos 4 d. Nr.  DV-536

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-278 „Dėl sprendimų priėmimo nurašyti pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turtą ir dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto perdavimo tvarkos nustatymo“ 1.2.1.2 papunkčiu, atsižvelgdamas į Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų 2019-03-21 raštą Nr. VS-1-29 „Dėl patikėjimo teise valdomo turto perdavimo“, Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ 2019-04-16 prašymą Nr. S-176-(2.3) „Dėl turto perdavimo“, Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 2019-04-17 prašymą Nr. S-78, Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ 2019-07-01 prašymą „Dėl materialiojo turto perdavimo“:

1. L e i d ž i u Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktoriaus 2019-02-22 įsakymu Nr. 11-V pripažintą nereikalingu ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą perduoti:

1.1. Alytaus lopšeliui-darželiui „Šaltinėlis“ pagal 1 priedą;

1.2. Alytaus lopšeliui-darželiui „Girinukas“ pagal 2 priedą;

1.3. Alytaus lopšeliui-darželiui „Vyturėlis“ pagal 3 priedą.

2. Į g a l i o j u Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorių pasirašyti turto perdavimo aktus.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

Dokumento priedai:
DV-536 - MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO ALYTAUS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „ŠALTINĖLIS“, SĄRAŠAS (1 PRIEDAS)
DV-536 - MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO ALYTAUS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „GIRINUKAS“, SĄRAŠAS (2 PRIEDAS)
DV-536 - MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO ALYTAUS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „VYTURĖLIS“, SĄRAŠAS (3 PRIEDAS)
Į pradžią