Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-206 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

 

2019 m. birželio 27 d.  Nr.  T-206

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi, Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Išnuomoti viešojo konkurso būdu Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą – negyvenamąsias patalpas Naujojoje g. 52, Alytuje (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 11/17893 pastato unikalus numeris 1197-7002-8012, pastatas pažymėtas plane 1U3b):

1.1. patalpas, pažymėtas plane 2-24 (20,43 kv. m), 2-27 (177,20 kv. m), bendras plotas 197,63 kv. m;

1.2. patalpas, pažymėtas plane 2-17 (210,36 kv. m), 2-22 (22,38 kv. m), bendras plotas 232,74 kv. m;

1.3. patalpas, pažymėtas plane 1-84 (11,58 kv. m), C-35 (120 kv. m iš 413,23 kv. m), C-36 (3,81 kv. m), C-37 (4,37 kv. m), C-38 (8,85 kv. m), bendras plotas 148,61 kv. m;

1.4. patalpas, pažymėtas plane 1-63 (272,85 kv. m), 1-64 (13,52 kv. m), 1-67 (2,73 kv. m), 1-68 (5,35 kv. m), 1-96 (26,05 kv. m), bendras plotas 320,50 kv. m.

2. Nustatyti pagrindines 1 punkte nurodyto turto nuomos sąlygas:

2.1. naudojimo paskirtis – sporto veikla;

2.2. nuomos terminas – 1 metai;

2.3. pradinis nuompinigių dydis – 1,12 Eur už 1 kv. m per mėnesį;

2.4. nuomos terminas nustatomas nuo 2019-08-17.

3. Įgalioti viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktorių organizuoti 1 punkte nurodytų patalpų viešąjį nuomos konkursą, vadovaujantis Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo patvirtinimo“.

4. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto nuomos sutartį, turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

Į pradžią