Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-209 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-25 SPRENDIMO NR. T-203 „DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS VERSLUMO PARAIŠKŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-25 SPRENDIMO NR. T-203 „DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS VERSLUMO PARAIŠKŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2019 m. birželio 27 d.  Nr.  T-209

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios ekonominės plėtros programos verslumo paraiškų atrankos tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimu Nr. T-203 „Dėl Ekonominės plėtros programos verslumo paraiškų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo numatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

 

Į pradžią