Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-211 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „SAUKESTA“ 2016-07-07 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-57-(57.5) PAKEITIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „SAUKESTA“ 2016-07-07 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-57-(57.5) PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 27 d.  Nr.  T-211

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi, Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Saukesta“ 2016-07-07 investicijų sutarties Nr. SRN-57-(57.5.) 4.5 papunkčiu, atsižvelgdama į UAB „Saukesta“ 2019-03-25 prašymą ir į Alytaus ekonominės plėtros programos komisijos
2019-04-10 posėdžio protokolą Nr. KPPt-
136, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Saukesta“ 2016-07-07 investicijų sutarties Nr. SRN-57-(57.5.) pakeitimo (pridedama).

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą Nerijų Cesiulį pasirašyti šio sprendimo
1 punkte nurodytą susitarimą.
 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis           

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-211 - DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „SAUKESTA“ 2016-07-07 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-57-(57.5) PAKEITIMO-PRIEDAS-SUTARTIES PAKEITIMAS (PRIEDAS)
Į pradžią