Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-187 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TARYBĄ

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TARYBĄ

 

2019 m. birželio 27 d. Nr.  T-187

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Kultūros centrų įstatymo 7 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro įstatų, patvirtintų  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimu Nr. T-72 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro įstatų tvirtinimo“, 55 punktu, atsižvelgdama į  viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktoriaus 2019-05-31 raštą Nr. SD-19/133, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Deleguoti į viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro tarybą Alytaus miesto savivaldybės tarybos narę, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoją Jurgitą Šukevičienę.

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-19 sprendimą Nr. T-87 „Dėl atstovo delegavimo į VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro tarybą“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

 

Į pradžią