Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-205 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

2019 m. birželio 27 d.  Nr.  T-205

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1papunkčiu, 4 ir 6 punktais ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus 2019-04-12 raštą
Nr. VD-1106(6,39) „Dėl suoliukų perdavimo“, Socialinės paramos skyriaus 2019-04-08 raštą
Nr. VD-1036 (6.39) „Dėl mobilios rampos perdavimo“ ir 2019-01-08 raštą Nr. VD-54 (6.39) „Dėl turto perdavimo“, Aplinkos apsaugos skyriaus 2016-08-30 raštą Nr. VD-1485 „Dėl įrangos perdavimo VšĮ „Alytaus infrastruktūrai“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Perduoti Alytaus miesto savivaldybės įstaigoms jų nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise:

                      1.1. VšĮ ,,Alytaus infrastruktūra“ pagal 1 priedą:

                      1.2. Alytaus Likiškėlių progimnazijai pagal 2 priedą;

                      1.3. VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centrui pagal 3 priedą;

                      1.4. VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centrui pagal 4 priedą.

2. Įgalioti Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti turto perdavimo ir priėmimo aktus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-205 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE-1 PRIEDAS-TURTAS, PERDUODAMAS VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ (1 PRIEDAS)
T-205 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE-2 PRIEDAS-TURTAS, PERDUODAMAS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJAI (2 PRIEDAS)
T-205 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE-3 PRIEDAS-TURTAS, PERDUODAMAS VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRUI (3 PRIEDAS)
T-205 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE-4 PRIEDAS-TURTAS, PERDUODAMAS VŠĮ „ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRUI“ (4 PRIEDAS)
Į pradžią