Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-203 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

 

2019 m. birželio 27 d.  Nr.  T-203

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13.2, 14.1, 16.1 papunkčiais, atsižvelgdama į VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties 2019-05-07 raštą Nr. SD-118 „Dėl panaudos sutarties sudarymo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti 5 metams VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stočiai, juridinio asmens kodas 253724440, pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtąnegyvenamąsias 791,86 kv. m ploto patalpas Ligoninės g. 12, Alytuje, (Nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje
Nr. 11/2363):

1.1. pastatą – greitosios pagalbos, unikalus Nr. 1193-0001-2119, naudojimo paskirtis – gydymo, pažymėtą plane 11D1b, bendras plotas 361,38 kv. m, inventorinis Nr. AAVA01201472;

1.2. pastatą – garažą, pastato unikalus Nr. 1193-0001-2073, naudojimo paskirtis – garažų, pažymėtą plane – 7G1p, patalpas, pažymėtas plane 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-32, 1-33, 1-38, patalpų bendras plotas 430,48 kv. m, pastato inventorinis Nr. AAVA01201465 –

VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties įstatuose numatytai veiklai vykdyti – tenkinti viešuosius interesus, vykdant sveikatos priežiūros veiklą, gerinti žmonių sveikatą, sumažinti žmonių mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos pagalbą.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį bei perdavimo ir priėmimo aktą.

                 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

 

Į pradžią