Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-192 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2030 METŲ RENGIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2030 METŲ RENGIMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr.  T-192

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, 10³ straipsnio 1 dalimi, Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016  m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 12 punktu, atsižvelgdama į Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, 7 punktą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus miesto strateginio plėtros plano iki 2030 metų rengimui.

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių organizuoti Alytaus miesto strateginio plėtros plano iki 2030 metų rengimą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis           

______________

 

 

Į pradžią