Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-204 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKAI

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKAI

 

2019 m. birželio 27 d.  Nr.  T-204

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13.2, 14.1, 16.1 papunkčiais, atsižvelgdama į VšĮ Alytaus poliklinikos 2019-05-03 raštą Nr. SD-844 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudos“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti 10 metų VšĮ Alytaus poliklinikai, juridinio asmens kodas 19272218, pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtąnegyvenamąsias patalpas Ligoninės g. 12, Alytuje, (Nekilnojamo turto kadastro duomenų byloje Nr. 11/2363 pastatas – garažas, pastato unikalus Nr. 1193-0001-2073, naudojimo paskirtis – garažų, pastato, pažymėto plane 7G1p, patalpa, pažymėta plane 1-34 (58,60 kv. m), pastato inventorinis Nr. AAVA01201465, VšĮ Alytaus poliklinikos įstatuose numatytai veiklai vykdyti – laikyti įstaigos įsigytus ir veikloje naudojamus automobilius.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį bei perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

 

Į pradžią