Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-195 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMUI

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMUI

 

2019 m. birželio 27 d. Nr.  T-195

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-11-17 nutarimo Nr. 1341 ,,Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 5.2 punktu, 19-ju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018-04-01 įsakymu Nr. K-127 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 19-ojo standarto patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-36 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“, Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Alytaus miesto savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės įmonėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-06-16 sprendimu Nr. T-177 „Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Alytaus miesto savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės įmonėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“, 4 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019-06-26 išvadą Nr. KT4-5, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija įsigytų 8-ių vietų lengvąjį tarnybinį automobilį išperkamosios nuomos būdu, ne brangesnį kaip 40 000,00 eurų (su pridėtinės vertės mokesčiu).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis           

______________

 

 

Į pradžią