Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-217 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 27 d.  Nr.  T-217

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose nustatymo taisykles, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose nustatymo taisyklių tvirtinimo“ 1 punktu:

1. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

 „7. Galimybė lankyti lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį vasarą (liepos ir rugpjūčio mėnesiais) sudaroma vaikams, kurių tėvai (globėjai) pateikia prašymą ir sumoka išankstinį mokestį. Prašymas pateikiamas iki birželio 1 dienos. Jame nurodomas mėnuo, kada vaikas lankys lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį, ir iki birželio 24 dienos turi būti sumokėtas išankstinis mokestis už liepos mėnesį ir/arba iki liepos 24 d. už rugpjūčio mėnesį (išankstinis mokestis skaičiuojamas pagal mėnesio darbo dienų skaičių).

 Mokestis negrąžinamas tėvams, kurie parašė prašymus dėl įstaigos lankymo liepos ir rugpjūčio mėnesiais, tačiau vaiko į įstaigą nevedė, išskyrus vaiko ligos ir/arba vaiko tėvų ar teisėtų vaiko atstovų (toliau – tėvų) kasmetinių atostogų laikotarpį. Dėl vaiko ligos ir tėvų kasmetinių atostogų susidariusia mokesčio permoka  mažinamas kito mėnesio mokestis“.

2. Papildyti 1 punktą 1.7 papunkčiu:

„1.7. žiemos laikotarpiu, jeigu oro temperatūra žemesnė nei -20 °C.“

3. Papildyti 1 punktą 1.8 papunkčiu:

„1.8. vasaros metu, jeigu oro temperatūra patalpoje aukštesnė nei +28 °C.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis          

______________

 

                                          

Į pradžią