Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-530 2019-07-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PAVEDIMO VERTINTI ASMENS SAVARANKIŠKUMĄ KASDIENĖJE VEIKLOJE IR FINANSAVIMO SKYRIMO VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI 2019 M.

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAVEDIMO VERTINTI ASMENS SAVARANKIŠKUMĄ KASDIENĖJE VEIKLOJE IR FINANSAVIMO SKYRIMO VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI 2019 M.

 

2019 m. liepos 1 d. Nr.  DV-530

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-12-19 įsakymu Nr. A1-735 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų tikslinėms kompensacijoms mokėti ir administruoti ir savivaldybių administracijoms dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje 2019 m. paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019-06-17 raštą Nr. (25.8-31) SD-3106 „Dėl asmens savarankiškumo vertinimo kasdienėje veikloje“:

1. P a v e d u VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centrui vykdyti asmens savarankiškumo vertinimo kasdienėje veikloje funkciją.

2. S k i r i u VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centrui 8 600,00 eurų iš 26 programos (savivaldybės veiklos programa) 26.01.02.18 priemonės (administruoti šalpos išmokas) 2019 metų darbuotojo, paskirto vykdyti asmens savarankiškumo vertinimo kasdienėje veikloje funkciją, darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms kompensuoti.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią