Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-527 2019-07-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 1 d. Nr.  DV-527

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 256 punktu,

t v i r t i n u Planavimo darbų programą, skirtą teritorijos, esančios tarp Jazminų, Aukštakalnio, Santaikos, Kepyklos, Topolių, Naujosios gatvių, detaliojo plano koregavimui rengti (TPD, reg. Nr. T00074401 ir T00081515, koregavimas) (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 


                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. liepos 1 d.

įsakymu Nr.  DV-527

 

 

 

 

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA, SKIRTA TERITORIJOS, ESANČIOS TARP JAZMINŲ, AUKŠTAKALNIO, SANTAIKOS, KEPYKLOS, TOPOLIŲ, NAUJOSIOS GATVIŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMUI RENGTI (TPD, REG. NR. T00074401 IR T00081515, KOREGAVIMAS)

 

                     

                      Planavimo organizatorius Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Rotušės a. 4, Alytus, tel. (8 315) 55 102, faksas (8 315) 55 191, el. p. info@alytus.lt.               

                      Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės.

Planuojama teritorija  planuojamos teritorijos plotas ~ 0,2000 ha.

                      Planavimo pagrindas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-21 įsakymas Nr. DV-1552 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ ir 2019-06-13 įsakymas Nr. DV-479 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-21 įsakymo Nr. DV-1552 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ pakeitimo“.

                      Planavimo tikslai ir uždaviniai – pakeisti suplanuotų žemės sklypų (detaliajame plane pažymėtų 224 ir 430) ribas ir plotus, naudojimo reglamentus bei nustatyti papildomus reglamentus.

                      Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

                      Tyrimai ir galimybių studijos nenustatyti.

                      SPAV reikalingumas – neatliekamas.

                      Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti – nereikalingas.

                      Koncepcijos rengimas koncepcija nerengiama.

                      Koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas – neatliekamas.

                      Derinimo procedūra detaliojo plano koregavimą derinti kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.   

                      Kiti reikalavimai:

                      1. Detalųjį planą parengti 1 popieriniu ir 1 skaitmeniniu egzemplioriais. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais.            

                      2. Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda susirinkti plano rengėjui.

                      3. Plano rengėjas pasirengia planuojamos teritorijos topografinį planą.

                      4. Plano rengėjas privalo gauti valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimus apie  planavimui reikalingą Nekilnojamojo turto registre įregistruotą turtą ir teises į jį.

                      5. Plano rengėjas atlieka teritorijų planavimo dokumento rengimo viešumą užtikrinančias procedūras vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija) patvirtintais Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais.           

                      Pasiūlymų teikimo tvarka:                   

                      Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešinimo pabaigos.

                     

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos                                                                               

Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                               Lydija Kračkienė

 

SUDERINTA

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos

Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus

vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas                                    

 

 

 

Mindaugas Matažinskas

 

 

Dokumento priedai:
DV-527 - DĖL PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
DV-527 - DĖL PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią