Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-517 2019-06-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO BIRUTĖS G. 14, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO BIRUTĖS G. 14, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2019 m. birželio 26 d. Nr.  DV-517

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius,

nurodau:

1.    Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypo Birutės g. 14, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS), paslaugos bylos Nr. ZSFP-62191;

2.    duomenis projektui rengti:

2.1. projekto iniciatorius ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – DNSB Birutės g. 14/2;

2.2. formuojamo / pertvarkomo žemės sklypo plotas – apie 0,2200 ha;

2.3. kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos;

2.4. projekto tikslas – formuojamas naujas valstybinės žemės sklypas esamam (-iems) statiniui (-iams) eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį;

2.5. statinio (-ių) ir (ar) įrenginio (-ių) unikalus numeris, kuriam formuojamas žemės sklypas – 1197-6000-9012, 1197-6000-9023.        

3.    projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo procedūras vykdyti per ŽPDRIS.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią