Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-505 2019-06-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO ALOVĖS G. 4, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO ALOVĖS G. 4, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 20 d. Nr.  DV-505

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2019-06-13 žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-234-(8.12):

1. Tvirtinu parengtą žemės sklypo Alovės g. 4, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-56711) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

1.1.   planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.2.   projekto iniciatorius ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – P. S.;

1.3.   projekto rengėja – M. K., kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-703, S. Kazlausko firma „Korika“, Pramonės g. 7-410, Alytus;

1.4.   projekto tikslas / uždaviniai – įsiterpusios valstybinės žemės apie 0,0054 ha ploto sujungimas su besiribojančiais žemės sklypais, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;

1.5.   į projekto teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai, šių žemės sklypų plotai:

1.5.1.  P. S., 0,0990 ha ploto žemės sklypas;

1.5.2.  Lietuvos Respublika, 0,0054 ha ploto žemės sklypas;

1.6.   suprojektuoto naujo valstybinės žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 1-1) duomenys:

1.6.1.  plotas 0,0054 ha;    

1.6.2.  pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.6.3.  naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.6.4.  specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zonos), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XX (Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.6.5.  siūlomų nustatyti servitutų nėra;

1.7.   suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 1) po sujungimo duomenys:

1.7.1.  plotas 0,1044 ha;

1.7.2.  pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.7.3.  naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.7.4.  specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zonos), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), IX (Dujotiekių apsaugos zonos), XX (Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos), XLVIII (Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos);

1.7.5   siūlomų nustatyti servitutų nėra.

2. Nurodau, kad:

2.1.   kad žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos;

2.2.   šis įsakymas skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Rolandas Juonys

______________

 

 

Dokumento priedai:
DV-505 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO ALOVĖS G. 4, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
DV-505 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO ALOVĖS G. 4, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią