Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-453 2019-06-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO SMILGŲ G. 22 (KADASTRINIS NR. 1101/0005:234), ALYTUJE, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO SMILGŲ G. 22 (KADASTRINIS NR. 1101/0005:234), ALYTUJE, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 6 d. Nr.  DV-453

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi, Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į (duomenys neskelbtini) 2019-05-29 prašymą,

p a k e i č i u žemės sklypo (duomenys neskelbtini) (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), Alytuje, naudojimo būdą iš bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

 

______________

 

Į pradžią