Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-444 2019-06-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO NAUJOJOJE G. 124, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO NAUJOJOJE G. 124, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 5 d. Nr.  DV-444

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2019-05-28 žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-217-(8.12):

1. Tvirtinu parengtą žemės sklypo Naujojoje g. 124, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-47614) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.2. projekto iniciatoriai ir asmenys, finansuojantys projekto rengimą – UAB „Intermega“, atstovaujama direktoriaus Edvardo Minikausko, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini);

1.3. projekto rengėjas – Arūnas Valavičius, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-739, MB „Geoforma“, Pienių g. 7, Alytus;

1.4. projekto tikslas / uždaviniai – pertvarkyti žemės sklypą / padalinti į du ar daugiau žemės sklypų, siūlomi nustatyti ar panaikinti servitutai;

1.5. į projekto teritoriją patenkančio žemės sklypo, kadastro Nr. 1101/0001:0064, savininkė – Lietuvos Respublika, šio žemės sklypo plotas – 0,9797 ha;

1.6. prieš projekto rengimą žemės sklypo, kadastro Nr. 1101/0001:0064, paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos;

1.7. po žemės sklypo pertvarkymo suprojektuotų:

1.7.1.             žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima skl. Nr. 1) duomenys:

1.7.1.1.  plotas 0,0983 ha;

1.7.1.2.  pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.7.1.3.  naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos;

1.7.1.4.  specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.7.1.5.  nustatyti ir / ar siūlomi nustatyti servitutai (kodas – 103 kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis daiktas)) – S1-103 (0,0205 ha) (esamas), žemės sklypas, kuris nustatomas kaip tarnaujantis, Nr. 1101/0001:0065, žemės sklypas, kuris nustatomas kaip viešpataujantis, Nr. 1101/0001:0072, projekte pažymėtas skl. Nr. 1 ir skl. Nr. 2;

1.7.1.6.  nustatyti ir / ar siūlomi nustatyti servitutai (kodas – 103 kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis daiktas)) – S2-103 (0,0122 ha) (esamas), žemės sklypas, kuris nustatomas kaip tarnaujantis, Nr. 1101/0001:0072, žemės sklypas, kuris nustatomas kaip viešpataujantis, Nr. 1101/0001:0065, projekte pažymėtas skl. Nr. 1 ir skl. Nr. 2;

1.7.1.7.  nustatyti ir / ar siūlomi nustatyti servitutai (kodas – 103 kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis daiktas)) – S3-103 (0,0054 ha) (projektuojamas), žemės sklypas, kuris nustatomas kaip tarnaujantis, projekte pažymėtas skl. Nr. 2, žemės sklypas, kuris nustatomas kaip viešpataujantis, projekte pažymėtas skl. Nr. 1;

1.7.2.             žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima skl. Nr. 2) duomenys:

1.7.2.1.  plotas 0,8814 ha;

1.7.2.2.  pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.7.2.3.  naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos;

1.7.2.4.  specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), VI (Elektros linijų apsaugos zonos),  XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos), XXVII (Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje);

1.7.2.5.  nustatyti ir / ar siūlomi nustatyti servitutai (kodas – 103 kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis daiktas)) – S1-103 (0,0205 ha) (esamas), žemės sklypas, kuris nustatomas kaip tarnaujantis, Nr. 1101/0001:0065, žemės sklypas, kuris nustatomas kaip viešpataujantis, Nr. 1101/0001:0072, projekte pažymėtas skl. Nr. 1 ir skl. Nr. 2;

1.7.2.6.  nustatyti ir / ar siūlomi nustatyti servitutai (kodas – 103 kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis daiktas)) – S2-103 (0,0122 ha) (esamas), žemės sklypas, kuris nustatomas kaip tarnaujantis, Nr. 1101/0001:0072, žemės sklypas, kuris nustatomas kaip viešpataujantis, Nr. 1101/0001:0065, projekte pažymėtas skl. Nr. 1 ir skl. Nr. 2;

1.7.2.7. nustatyti ir / ar siūlomi nustatyti servitutai (kodas – 203 kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas)) – S3-203 (0,0054 ha) (projektuojamas), žemės sklypas, kuris nustatomas kaip tarnaujantis, projekte pažymėtas skl. Nr. 2, žemės sklypas, kuris nustatomas kaip viešpataujantis, projekte pažymėtas skl. Nr. 1;

2. Nurodau, kad:

2.1. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos;

2.2. šis įsakymas skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

 

______________

 

Dokumento priedai:
DV-444 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO NAUJOJOJE G. 124, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
DV-444 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO NAUJOJOJE G. 124, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
DV-444 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO NAUJOJOJE G. 124, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią