Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-441 2019-06-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO, PAKEITIMO IR PANAIKINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO, PAKEITIMO IR PANAIKINIMO

 

2019 m. birželio 5 d. Nr.  DV-441

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-23 nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“, Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdamas į (duomenys neskelbtini) 2019-04-29 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus 2019-06-03 raštą Nr. VD-1751(6.39), VĮ Registrų centro Adresų registro pateiktas rekomendacijas:

1.    Suteikiu, pakeičiu ir panaikinu adresus pagal 1–3 priedus.

2.    Skelbiu šį įsakymą Teisės aktų registre ir Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt.

3.    Nurodau, kad šis įsakymas įsigalioja, kai adresas įregistruojamas Adresų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

 

______________

 

Dokumento priedai:
DV-441 - DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO, PAKEITIMO IR PANAIKINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią