Susijęs Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. DV-444 2019-06-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO NAUJOJOJE G. 124, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)

Alytaus miesto savivaldybė

Alytaus m. kadastro vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKLYPŲ FORMAVIMO – PERTVARKYMO PROJEKTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 m.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projekto rengimo pagrindas

                      Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“ pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintais sprendiniais, Alytaus miesto savivaldybės administracijos architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus 2018 m. gegužės 3 d. Nr. ŽP- 20 (32.24.) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais, nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM 2018 m. balandžio 24 d. Nr. 2SFP-309-(14.2.36.) išduotais žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais, kadastrinių matavimų duomenimis, kartografine medžiaga, skaitmeniniu ortofotografiniu žemėlapiu (ORT10LT C Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2012-2013). Projektas rengiamas www.zpdris.lt tinklalapyje, paslaugos numeris ZSFP-47614.

Projekto tikslai ir uždaviniai

Šio projekto rengimo tikslaipertvarkyti žemės sklypus / padalinti į du ar daugiau žemės sklypus, siūloma nustatyti ar panaikinti žemės servitutus.

Iniciatoriai UAB „Intermega“ direktorius E. M.; R. R., fizinis asmuo, R. R., fizinis asmuo.

Organizatoriai Alytaus miesto savivaldybė;

Projektuotojas – Arūnas Valavičius. Klevų g. Nr.41  Alytus, tel. 8-627-30593 el. p.: v.ludavicius@gmail.com, kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 2R-FP-739, išdavimo data: 2013-03-07.

 Prižiūrinti institucija - NŽT Žemės tvarkymo planavimo skyrius.

 

 

 

 

 

I. Esamos padėties analizė

Situacijos schema

-          Formuojamas žemės sklypas Nr. 1;

-          Formuojamas žemės sklypas Nr. 2;

-          Esami žemės sklypai;

Teritorijų planavimo dokumentai:

Rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto teritorijoje detaliųjų planų ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų nėra parengta. Pagal Alytaus miesto bendrąjį planą (žr. 1 Pav.), didžioji dalis sklypo patenka į pramonės ir inžinerinės infrastruktūros teritoriją, dalis sklypo patenka į bendro naudojimo erdvių, atskirųjų želdynų zoną. Esami statiniai sklype yra  pramonės ir inžinerinės infrastruktūros teritorijoje.

1 Pav. Alytaus miesto bendrasis planas

 

-          Sklypo teritorija

 

 

 

Pagal Valstybės teritorijų planavimo žemėlapį (www.tpdris.lt), Alytaus miesto bendrajame plane (žr. 2 Pav.), sklypas taip pat patenka į pramonės ir sandėliavimo teritoriją, inžinerinės infrastruktūros zoną ir bendro naudojimo erdvių, atskirųjų želdynų zoną.

2 Pav. Savivaldybės dalies bendrasis planas TPDRIS sistemoje

-          Sklypo teritorija

 

Šiaurinėje ir rytinėje sklypo dalyje sklypai patenka į pramonės, sandėliavimo teritoriją ir inžinerinės infrastruktūros zoną. Pietinėje dalyje esantis sklypas priklauso bendro naudojimo erdvių, atskirųjų želdynų zonai. Vakarinėje sklypo dalyje, už esančio kelio, teritorija yra numatoma urbanizuoti.

Pagal Nekilnojamojo turto kadastro išrašą valstybinis žemės sklypas yra Alytaus m. sav., Naujoji g. 124.

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 1101/0001:0064 Alytaus m. k. v.;

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos;

Žemės sklypo plotas: 0,9797 ha;

Užstatyta teritorija: 0,9797 ha;

Žemės sklypui pagal LRV 1992 m. gegužės 12 d. Nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43) nustatytos specialiosios sąlygos:

XLIX – Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

I – Ryšių linijų apsaugos zonos;

XXVII Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje;

Nuosavybės teisė:

Žemės sklypas, unikalus Nr. 1101-0001-0064, priklauso LIETUVOS RESPUBLIKAI, a.k. 111105555;

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė „Intermega“.

Pagal Nekilnojamojo turto kadastro išrašą sklypui priklauso:

Pastatas – Administracinis pastatas - unikalus Nr. 1197-7002-9010;

Pastatas – Kavinė – unikalus Nr. 1197-7002-9020;

Pastatas – Prekymos sandėlis - unikalus Nr. 1197-7002-9031; (adresas – Naujoji g. 132A)

Pastatas – Sargybinis postas - unikalus Nr. 1197-7002-9042;

Pastatas – Gamybinis pastatas - unikalus Nr. 4400-2025-1212; (adresas – Naujoji g. 132A);

Nuotekų šalinimo tinklai – Lietaus nuotekų tinklai – unikalus Nr. 4400-4767-2864;

Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai - unikalus Nr. 1197-7002-9053.

Sklypo gretimybės:

Žemės sklypo plotas 0,9797 ha. Žemės sklypas ribojasi su Naująja gatve bei su Nekilnojamojo turto registre registruotais žemės sklypais (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. Žemės sklypo proj. Nr. 1 gretimybės

1101/7001:0132

Lietuvos Respublika

1101/0001:1051

I. J., fizinis asmuo

G. R., fizinis asmuo

1101/0001:1189

I. J., fizinis asmuo

G. R., fizinis asmuo

1101/0001:0072

Lietuvos Respublika

 

Privažiavimai:

Žemės sklypas vakarinėje dalyje ribojasi su Naująja gatve. Esamo sklypo privažiavimas yra vakarinėje dalyje esančia Naująja gatve.

II. Planuojamos teritorijos sprendiniai

Šio projekto rengimo tikslaipertvarkyti žemės sklypus / padalinti į du ar daugiau žemės sklypų, siūloma nustatyti ar panaikinti žemės servitutus.

Nr. „1“ – plotas 0,0983 ha. paskirtis – kitos paskirties žemė; naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Rengiamu projektu yra suformuojamas žemės sklypas, kuriam nustatoma:

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: kitos paskirties žemė;

Žemės sklypo naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos.

Žemės sklypo plotas: 0,0983 ha;

Užstatyta teritorija: 0,0983 ha;

Žemės sklypams pagal LRV 1992 m. gegužės 12 d. Nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43) nustatytos specialiosios sąlygos:

VI - Elektros linijų apsaugos zonos (6) – 0,0091 (ha);

I – Ryšių linijų apsaugos zonos (1) – 0,0013 (ha);

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (49) – 0,0220 (ha);

Nuosavybės teisė:

Žemės sklypas priklauso LIETUVOS RESPUBLIKAI, a.k. 111105555;

Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: Nacionalinė Žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;

Sudaryta nuomos sutartis: UAB „Intermega“;

·      Dalis pastato (unikalus Nr. 1197-7002-9020) – Kavinės patalpa (unikalus Nr. 1197-7002-9020:0003 - Sandėlis), (pažymėjimas plane) 2E3b, priklauso R. R. ir R. R.. Kitos kavinės patalpų, esančių pastate (unikalus Nr. 1197-7002-9020) dalys priklauso kitiems savininkams:

·      Unikalus Nr. 1197-7002-9020:0001 – konditerijos cechas - pagal Registrų centro išrašą priklauso UAB „Imlitex“, ir yra adresu Naujoji g. 124-1. Įvertinus turimos kadastrinės bylos duomenis, sudarytus pagal 2014-05-27, ir atlikus pastato patalpų matavimus nustatyta, kad pagal išmatuotą plotą, pastatas patenka į žemės sklypą Naujoji g. 124B (pridedama nekilnojamo turto kadastro byla).

·      Unikalus Nr. 1197-7002-9020:0002 – kavinė baras - pagal Registrų centro išrašą priklauso UAB „Fabrikantai“, ir yra adresu Naujoji g. 124. Įvertinus turimos kadastrinės bylos duomenis, sudarytus pagal 2014-05-27, ir atlikus pastato patalpų matavimus nustatyta, kad pagal išmatuotą plotą, pastatas patenka į žemės sklypą Naujoji g. 124A (pridedama nekilnojamo turto kadastro byla).

Servitutai:

S1 – 103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis) – 0,0205 ha. (esamas).

Sklypo, kuris nustatomas kaip tarnaujantysis, numeris: 1101/0001:0065;

Sklypo, kuris nustatomas kaip viešpataujantis, numeris: 1101/0001:0072, Skl. Nr. 1, Skl. Nr. 2.

S2 – 103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis) – 0,0122 ha. (esamas).

Sklypo, kuris nustatomas kaip tarnaujantysis, numeris: 1101/0001:0072;

Sklypo, kuris nustatomas kaip viešpataujantis, numeriai: 1101/0001:0065; Skl. Nr. 1; Skl. Nr.2.

S3 – 103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis) – 0,0054 ha. (projektuojamas);

Sklypo, kuris nustatomas kaip tarnaujantysis, numeris: Skl. Nr. 2

Sklypo, kuris nustatomas kaip viešpataujantis, numeris: Skl. Nr. 1

PASTABA: Servitutas S3 projektuojamas kadangi sklypas yra padalijamas, ir į sklypą Nr. 1 nelieka galimybės patekti jau esamais serviturais S1 ir S2.

Privažiavimai:

Patekimas į žemės sklypą yra numatomas iš kelių sklypo vietų. Žemės sklypas Nr. 1 vakarinėje dalyje ribojasi su Naująja gatve. Esamo sklypo Nr. 1 privažiavimas yra vakarinėje dalyje esančia Naująja gatve arba į žemės sklypą Nr. 1 patenkama servitutais S1(esamas), S2(esamas) ir servitutu S3 (projektuojamas).

Nr. „2“ – plotas 0,8814 ha. paskirtis – kitos paskirties žemė; naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Rengiamu projektu yra suformuojamas žemės sklypas, kuriam nustatoma:

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: kitos paskirties žemė;

Žemės sklypo naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos.

Žemės sklypo plotas: 0,8814 ha;

Kelių plotas: 0,0054 ha;

Užstatyta teritorija: 0,8682 ha;

Kitos žemės plotas: 0,0078 ha;

Žemės sklypams pagal LRV 1992 m. gegužės 12 d. Nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43) nustatytos specialiosios sąlygos:

XXVII - Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje (58) – 0,0078 (ha);

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (49) – 0,2921 (ha);

VI - Elektros linijų apsaugos zonos (6) – 0,0337 (ha);

I - Ryšių linijų apsaugos zonos (1) – 0,0155 (ha);

Nuosavybės teisė:

Žemės sklypas priklauso LIETUVOS RESPUBLIKAI, a.k. 111105555;

Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: Nacionalinė Žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;

Sudaryta nuomos sutartis: UAB „Intermega“;

·      Pastatas – Administracinis pastatas - unikalus Nr. 1197-7002-9010, adresas Naujoji 124-101, Unikalus daikto numeris – 4400-2978-5093:4378 priklauso UAB „Feliksnavis“;

·      Pastatas – Administracinis pastatas - unikalus Nr. 1197-7002-9010, adresas Naujoji 124-201, Unikalus daikto numeris – 4400-2978-5106:4379 priklauso UAB „Feliksnavis“;

·      Pastatas – Administracinis pastatas - unikalus Nr. 1197-7002-9010, adresas Naujoji 124-301, Unikalus daikto numeris – 4400-2978-5117:4380 priklauso UAB „Feliksnavis“;

·      Pastatas – Administracinis pastatas - unikalus Nr. 1197-7002-9010, adresas Naujoji 124-401, Unikalus daikto numeris – 4400-2978-5128:4381 priklauso V. G. gim. data 1966 09 22;

·      Pastatas – Administracinis pastatas - unikalus Nr. 1197-7002-9010, adresas Naujoji 124-501, Unikalus daikto numeris – 4400-2978-5158:4382 priklauso UAB „Intermega“;

·      Pastatas – Administracinis pastatas - unikalus Nr. 1197-7002-9010, adresas Naujoji 124-601, Unikalus daikto numeris – 4400-2978-5160:4383 priklauso UAB „S-Form“;

·      Pastatas – Administracinis pastatas - unikalus Nr. 1197-7002-9010, adresas Naujoji 124-701, Unikalus daikto numeris – 4400-2978-5171:4384 priklauso UAB „Megronas“;

·      Pastatas – Administracinis pastatas - unikalus Nr. 1197-7002-9010, adresas Naujoji 124-801, Unikalus daikto numeris – 4400-2978-6169:4401 priklauso UAB „Megronas“;

·      Pastatas – Administracinis pastatas - unikalus Nr. 1197-7002-9010, adresas Naujoji 124-901, Unikalus daikto numeris – 4400-2978-6172:4402 priklauso UAB „Megronas“;

·      Nuotekų šalinimo tinklai - unikalus Nr. 4400-4767-2864 priklauso UAB „Intermega“;

·      Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai - unikalus Nr. 1197-7002-9053 priklauso UAB „Intermega“;

Servitutai:

S1 – 103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis) – 0,0205 ha (esamas);

Sklypo, kuris nustatomas kaip tarnaujantysis, numeris: 1101/0001:0065;

Sklypo, kuris nustatomas kaip viešpataujantis, numeris: 1101/0001:0072, Skl. Nr. 1, Skl. Nr. 2.

S2 – 103 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis) – 0,0122 ha (esamas);

Sklypo, kuris nustatomas kaip tarnaujantysis, numeris: 1101/0001:0072;

Sklypo, kuris nustatomas kaip viešpataujantis, numeris: 1101/0001:0065, Skl. Nr. 1, Skl. Nr. 2.

S3 – 203 - Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis) – 0,0054 ha (projektuojamas).

Sklypo, kuris nustatomas kaip tarnaujantysis, numeris: Skl. Nr. 2

Sklypo, kuris nustatomas kaip viešpataujantis, numeris: Skl. Nr. 1.

PASTABA: Servitutas S3 projektuojamas kadangi sklypas yra padalijamas, ir į sklypą Nr. 1 nelieka galimybės patekti jau esamais serviturais S1 ir S2.

 

Privažiavimai:

Patekimas į žemės sklypą yra numatomas iš kelių sklypo vietų. Žemės sklypas Nr. 2 vakarinėje dalyje ribojasi su Naująja gatve. Esamo sklypo privažiavimas yra vakarinėje dalyje esančia Naująja gatve arba į žemės sklypą Nr. 2 yra galimybė patekti servitutais S1 (esamas), S2 (esamas) ir S3 (projektuojamas).

 

III. Sprendinių pasekmių vertinimas

Ištrauka iš Alytaus miesto bendrojo plano brėžinio

Pagal Alytaus miesto bendrąjį planą projektuojamas žemės sklypas patenka į pramonės ir sandėliavimo zoną, inžinerinės infrastruktūros koridorių zoną ir dalis sklypo patenka į bendro naudojimo erdvių, želdynų zoną.

Projekto rengimo viešinimas

Informacija apie parengtą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą bei galimbes su juo susipažinti skelbiama ŽPDRIS interneto svetainėje (www.zpdris.lt). Susipažinti su parengto projekto sprendiniais numatomas ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų laikotarpis.

Projektas rengimas, viešinamas, derinimo bei tvirtinimo procedūros vykdomos per zpdris.lt sistemą.

Tikslus formuojamo žemės sklypo plotas ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos plotas nustatomas ir tikslinamas atliekant kadastrinius matavimus.

SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ

1.

Teritorijų planavimo dokumento iniciatoriai:

UAB „Intermega“ direktorius E. M.; R. R.; R. R.

Pertvarkomas žemės sklypas - Alytaus m. sav., Naujoji g. 124

2.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas

MB „Geoforma“ , Pienių g. 7  Alytus, tel. 8-627-30593 el. p.: v.ludavicius@gmail.com

3.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas

4.

Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais

Alytaus m. kadastro vietovės žemėtvarkos projektas

5.

Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais

Alytaus miesto bendrasis planas 2009-06-11 Nr. T-146 ir 2016-10-27 Nr. T-290

6.

Status ąuo situacija

7.

Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius

pertvarkyti žemės sklypus / padalinti į du ar daugiau žemės sklypus, siūloma nustatyti ar panaikinti žemės servitutus.

8.

Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)

9

Vertinimo aspektai

Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis

Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis

Sprendinio poveikis:

Teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai

Teigiamas ilgalaikis

-

Ekonominei aplinkai

Teigiamas ilgalaikis

-

Socialiniai aplinkai

-

-

Gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui

Teigiamas ilgalaikis

-

10

Siūlomos alternatyvos poveikis:

Teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai

-

-

Ekonominei aplinkai

-

-

Socialiniai aplinkai

-

-

Gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui

-

-

Išvada: aplinkos higieninių sąlygų ir visuomenės sveikatos saugos požiūris nepablogės ir nepakis.

Parengus sklypui planą, ekologinės, rekreacinės šių teritorijų sąlygos ir galimybės ūkinei veiklai vystyti bei veiklos sąlygos gretimų žemės sklypų naudotojams nepablogės.                           

Projektuotojas: A. Valavičius

 

PRIEDAI

 

Papildomi dokumentai pridedami prie derinimo su institucijomis (šie dokumentai nėra matomi viešai):

1)      Prašymas

2)      Suagaus eismo komisijos raštas 2019-02-15 Nr. KPPt – 48

3)      Situacijos brėžinys

Į pradžią