Keičiantis Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-426 2019-05-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE ĮGYVENDINIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE ĮGYVENDINIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO TVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 31 d. Nr.  DV-426

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės 2019-05-27 mero potvarkiu Nr. M-23 „Dėl seniūnaitijų teritorijų tvirtinimo“, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-05-25 įsakymo Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“, 49 punktu,

t v i r t i n u Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybėje aprašą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. gegužės 31 d.

įsakymu Nr.  DV-426

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE įgyvendinimo alytaus miesto SAVIVALDYBĖJE APRAŠAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse  įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybėje (toliau – savivaldybė) aprašas (toliau – savivaldybės aprašas) nustato Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. A1-99 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 2.3 priemonės remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse (toliau – priemonė) finansavimo, jos įgyvendinimo ir kontrolės tvarką.

2. Savivaldybės aprašas parengtas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – SADM aprašas).  

3. Priemone siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo

 

II SKYRIUS

FINANSUOJAMOS TERITORIJOS IR LĖŠŲ SKIRSTYMO KRITERIJAI

 

4. Teritorijos, kurių gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą, yra: I teritorija sudaryta iš Alyčio, Piliakalnio, Kurorto, Dvaro, Senamiesčio, Ulonų seniūnaitijų, II teritorija sudaryta iš Dainavos, Kalvos, Likiškių, Panemunės, Putinų seniūnaitijų, III teritorija sudaryta iš Jurgiškių, Vidzgirio, Volungės seniūnaitijų.

5. Savivaldybės apraše nustatytoms teritorijoms skiriama po 500 Eur kiekvienai seniūnaitijai, likusią dalį – proporcingai pagal jose gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių, kaip tai numatyta SADM apraše.

 

III SKYRIUS

IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS VEIKLA IR ATSAKINGO VALSTYBĖS

TARNAUTOJO AR DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Išplėstinė seniūnaičių sueiga, organizuodama savo darbą ir priimdama sprendimus, vadovaujasi Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr.T-231 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“ patvirtintais seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatais, savivaldybės aprašu ir jo priedais bei SADM aprašu.

7. Atsakingo valstybės tarnautojo ar darbuotojo funkcijos įgyvendinant priemonę aprašytos SADM apraše.

8. Atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas padeda organizuoti išplėstines seniūnaičių sueigas ir užtikrina išplėstinių seniūnaičių sueigų priimtų sprendimų, įgyvendinamų projektų viešinimą, dalyvauja vykdant įgyvendinamų projektų stebėseną.

 

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PARAIŠKOMS, JŲ PATEIKIMO, SUTARTIES SUDARYMO IR

ATSISKAITYMO UŽ PROJEKTUS TVARKA

 

9. Projektai aprašomi užpildant paraiškos formą (SADM aprašo 1 priedas).

10. Užpildytos paraiškos pateikiamos Alytaus miestas savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui adresu Naujoji g. 48, Alytus.

11. Vertinant paraiškas didžiausias galimas skirti projektui balas 80, mažiausias balas tinkamas finansuoti paraiškas 50.

12. Projektai vertinami vadovaujantis SADM aprašu ir užpildant vertinimo anketą (SADM aprašo 2 priedas).

13. Savivaldybės administracijos direktorius su projektų vykdytojais, kuriems išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu skirtas finansavimas pasirašo projekto įgyvendinimo sutartis (SADM aprašo 3 priedas).

14. Projekto vykdytojai teikia savivaldybės administracijai apraše numatytas ketvirtines ir metinę (galutinę projekto įgyvendinimo) ataskaitas (savivaldybės aprašo 1, 2, 3 priedai).

 

 

V SKYRIUS

IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS SPRENDIMŲ IR ĮGYVENDINAMŲ

PROJEKTŲ VIEŠINIMO TVARKA

 

15. Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai ir įgyvendinami projektai viešinami viešai skelbiant Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt ir atitinkamų seniūnaitijų skelbimų lentose.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Už dokumentų, suteikiančių teisę gauti paramą, ir kitų pateiktų duomenų teisingumą atsako pareiškėjas.

17. Projekto vykdytojas privalo sudaryti sąlygas savivaldybės administracijos atstovams patikrinti ar jis laikosi sutartyje nurodytų įsipareigojimų.

_________________

 

 

 

                     

Dokumento priedai:
DV-426 - DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE ĮGYVENDINIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
DV-426 - DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE ĮGYVENDINIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
DV-426 - DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE ĮGYVENDINIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią