Keičiantis Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-430 2019-06-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRAMONĖS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAMONĖS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2019 m. birželio 4 d. Nr.  DV-430

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 7 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius,

n u r o d a u:

1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti Pramonės gatvės žemės sklypo Alytuje formavimo ir pertvarkymo projektą (teritorijos schema pridedama) ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus;

2. duomenis projektui rengti:

2.1. planavimo organizatorius ir iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

2.2. formuojamo / pertvarkomo valstybinės žemės sklypo plotas – apie 19,2873 ha;

2.3. kitos paskirties žemės sklypų naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

2.4. projekto tikslas / uždaviniai – pertvarkyti Pramonės gatvės žemės sklypą padalijant į du ar daugiau žemės sklypų; nustatyti ir keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą; siūlomi nustatyti ar panaikinti žemės servitutai; siūlomos nustatyti ar panaikinti specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos;

2019 m. birželio 20 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-504 redakcija

 

3. projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo procedūras vykdyti per Žemės planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

 

______________

 

Dokumento priedai:
DV-430 - DĖL PRAMONĖS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO (PRIEDAS)
Į pradžią