Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-401 2019-05-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. BALANDŽIO 17 D. ĮSAKYMO NR. DV-314 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO NAUJOJOJE G. 114G ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. BALANDŽIO 17 D. ĮSAKYMO NR. DV-314 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO NAUJOJOJE G. 114G ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. gegužės 22 d. Nr.  DV-401

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į UAB „Dzūkijos valdos“ 2019-05-17 prašymą,

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymą Nr. DV-314 „Dėl valstybinės žemės sklypo Naujojoje g. 114G Alytuje formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“:

1. pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

DĖL ŽEMĖS SKLYPO NAUJOJOJE G. 114G ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

2.      pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypo Naujojoje g. 114G Alytuje formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-44515) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):“

3.      pakeičiu 1.5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.5.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), XXVII (Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje), XLIII (Ornitologiniai draustiniai), XLVIII ( Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos);“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas,

l. e. administracijos direktoriaus pareigas                                                                       Giedrius Šimas

______________

 

 

 

Į pradžią