Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-395 2019-05-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL BENDRABUČIO GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL BENDRABUČIO GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS

 

2019 m. gegužės 17 d. Nr.  DV-395

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų bendrabučiuose nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-234 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų bendrabučiuose nuomos tvarkos aprašo“, 5.1, 5.3 ir 18 punktais ir atsižvelgdamas į A. J. 2019-05-15 prašymą:

1. I š n u o m o j u bendrabučio gyvenamąsias patalpas (duomenys neskelbtini), Alytuje (patalpų unikalus Nr. 1197-0003-5018:0065, reg. Nr. 60/25073, 1 kambarys, kurio bendras plotas 17,67 kv. m, su bendrojo naudojimo patalpomis, kurių plotas 7,67 kv. m, visų patalpų bendras plotas 25,34 kv. m), A. J. (asm. k. (duomenys neskelbtini)).

                      2. N u s t a t a u, kad nuompinigiai ir kiti su nuomojama patalpa susiję mokesčiai skaičiuojami nuo bendrabučio gyvenamųjų patalpų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.                3. N u r o d a u nuomininkui per 10 kalendorinių dienų nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos:

3.1. nuomos sutartį įregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre;

3.2. sudaryti atitinkamas sutartis su paslaugas teikiančiomis įmonėmis.

4. Neįvykdžius įsakymo 3 punkto reikalavimų įsakymas bus pripažintas netekusiu galios.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas,

l. e. administracijos direktoriaus pareigas                                                                       Giedrius Šimas

______________

 

 

Į pradžią