Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TS-11 2019-05-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019 m. gegužės 14 d. Nr. TS-11

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019-05-14

Posėdžio pradžia – 14.00 val.

Posėdžio pabaiga – 17.45 val.

Pirmininkas – Valerijus Vencius, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto narys.

Sekretorė – Neringa Maldonienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: Valė Gibienė, Šarūnas Klėgeris, Vilma Krušnienė.

Nedalyvavo: Tomas Pačėsas.

 

 DARBOTVARKĖ:

 

1. TŽ-181 Dėl pritarimo Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo priemonės projektams.

2. TŽ-187 Dėl sutikimo sujungti žemės sklypus, esančius Naujojoje g. 136D ir Verslo g. 10, Alytaus pramonės parke.

3. TŽ-170 Dėl Alytaus Piliakalnio, Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių progimnazijų nuostatų patvirtinimo.

4. TŽ-155 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-19 sprendimo Nr. T-96 „Dėl Alytaus Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų pertvarkymo, pavadinimų pakeitimo ir Alytaus Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių progimnazijų nuostatų patvirtinimo“ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 papunkčių pripažinimo netekusiais galios.

5. TŽ-171 Dėl Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir Jotvingių gimnazijų nuostatų patvirtinimo.

6. TŽ-157 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-173 „Dėl Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio, „Sakalėlio“ ir Senamiesčio pradinių mokyklų, Piliakalnio progimnazijos, Dainavos, Šaltinių, Vidzgirio, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų, Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir Jotvingių gimnazijų, Dailės ir Muzikos mokyklų nuostatų patvirtinimo“ 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 ir 1.15 papunkčių pripažinimo netekusiais galios.

7. TŽ-179 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo.

8. TŽ-188 Dėl Alytaus jaunimo centro įstatų tvirtinimo.

9. TŽ-177 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisijos sudarymo.

10. TŽ-178 Dėl atstovo delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro meno tarybą.

11. TŽ-184 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.

12. TŽ-186 Dėl Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo.

13. TŽ-185 Dėl negyvenamųjų  patalpų Vilties g. 28 A, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais.

14. TŽ-172 Dėl žemės sklypo, esančio Putinų g. 31B, Alytuje, pirkimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

15. TŽ-173 Dėl negyvenamųjų patalpų Vingio g. 15 A, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais.

16. TŽ-174 Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų Alytaus mieste nustatymo.

17. TŽ-175 Dėl 2015-05-28 savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. SR-796(38.5) pratęsimo.

18. Protokolinis klausimas. Dėl sutikimo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T-95 „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Eurotransa“ investicijų sutarčiai“ pakeitimo.

19. TŽ-182 Dėl žemės sklypo, esančio Artojų g. 10B, Alytuje, pirkimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

20. TŽ-176 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-25 sprendimo Nr. T-130 „Dėl pritarimo Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimo Alytaus mieste projektui“ pakeitimo.

21. TŽ-180 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-11-29 sprendimo Nr. T-331 „Dėl pritarimo Šeimai artimos aplinkos sukūrimo Alytaus mieste projektui“ pakeitimo.

22. TŽ-190 Dėl pritarimo Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektams.

23. TŽ-191 Dėl Alytaus miesto savivaldybės paveldotvarkos programos patvirtinimo.

 

1. SVARSTYTA. TŽ-181 Dėl pritarimo Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo priemonės projektams.

Pranešėja Irma Maskeliūnienė, Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja), pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti Pasitikėjimo kabineto Alytuje projektui ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos dalyvavimui partnerio teisėmis Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo projekte. I. Maskeliūnienė nurodė, kad Pasitikėjimo kabineto tikslas – pagerinti prieigą prie teikiamų paslaugų švirkščiamųjų narkotikų vartotojams Alytuje ir sumažinti ŽIV bei hepatitų infekcijų plitimą, padedant kuo greičiau integruotis į gydymo sistemą. I. Maskeliūnienė taip pat nurodė, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija pakviesta būti viena iš 15 savivaldybių partnerių, įgyvendinant Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo projektą Lietuvoje, kurio tikslas - sukurti ir įdiegti integruotos ankstyvosios diagnostikos, priklausomybės ligų gydymo ir socialinės integracijos sistemą, numatant sveikatos priežiūros įstaigų glaudų bendradarbiavimą su vaikų teisių apsaugos srityje dirbančiomis institucijomis, seniūnijomis, socialinės paramos ir teisėsaugos įstaigomis ir  NVO. Kiekvienoje savivaldybėje numatyta projekto lėšomis įdarbinti vieną asmenį – projekto koordinatorių. Abu projektai 100 proc. finansuojami iš Europos Sąjungos fondo.

Komiteto nariai analizavo, tikslino pateiktą informaciją, diskutavo. Posėdžio pirmininkas V. Vencius domėjosi, ar panašūs projektai buvo įgyvendinami anksčiau, ne iš ES fondo lėšų?

I. Maskeliūnienė nurodė, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 2019 metams skyrė finansavimą visuomenės sveikatos biurams, kurie pirko priklausomybės ligų konsultanto paslaugą.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

2. SVARSTYTA. TŽ-187 Dėl sutikimo sujungti žemės sklypus, esančius Naujojoje g. 136D ir Verslo g. 10, Alytaus pramonės parke.

Pranešėja Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – sujungti Alytaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomus žemės sklypus Verslo g. 10 ir Naujoji g. 136D, esančius Alytaus pramonės parke, kuriuos nuomoja UAB „GLASS LT“. V. Bartusevičienė nurodė, kad UAB „GLASS LT“ įvykdė visus investicijų sutarčių įsipareigojimus ir jau investavo daugiau kaip 9 mln. eurų bei sukūrė 32 naujas darbo vietas, o minėtų žemės sklypų sujungimas bendrovei reikalingas jos veiklai plėtoti ir įrengti saulės jėgaines, be to sumažėtų administracinė našta sklypų apskaitos, mokesčių, sutarčių ir kitų įsipareigojimų priežiūros srityse.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

3. SVARSTYTA. TŽ-170 Dėl Alytaus Piliakalnio, Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių progimnazijų nuostatų patvirtinimo.

Pranešėjai Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, Donatas Vasiliauskas, Likiškėlių progimnazijos direktorius, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus miesto progimnazijų nuostatus. R. Ališauskienė nurodė, kad mokyklų nuostatai yra keičiami įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo redakcijai bei pasikeitus ministerijos pavadinimui. R. Ališauskienė akcentavo, kad nuostatuose apibrėžtas Mokyklos tarybos narių skaičius, Mokyklos tarybos sudarymo tvarka, Mokyklos tarybos kadencija, galimas Mokyklos tarybos nario kadencijų skaičius, nustatyta, kad Mokyklos taryba vertina mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai. R. Ališauskienė pabrėžė, kad naujuose nuostatuose numatyta, kad ne meras, o pats mokyklos direktorius tvarkytų savo darbo laiką, įskaitant atostogas ir komandiruotes, nepažeisdamas darbo teisės normų nustatytų maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmės reikalavimų. R. Ališauskienė pažymėjo, kad įsiteisėjus Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo redakcijai, nebeliko teiginio „socialinės rizikos šeimos“, todėl nuostatuose atsiranda teiginys „atvejo vadyba“.

Likiškėlių progimnazijos direktorius D. Vasiliauskas nurodė, kad Alytaus Likiškėlių progimnazija nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. planuoja tapti progimnazija, taikančia savitos pedagoginės sistemos mokinių novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementus. D. Vasiliauskas akcentavo, kad šiuo metu Lietuvoje pagal šią sampratą dirba tik viena mokykla, pabrėžė, kad verslumo ugdymas tai nėra vien verslo, ekonomikos pradmenys, ar finansinio raštingumo pagrindai, tai visų pirma integruotas mokymas, kuris galėtų būti įdomus viso regiono mokiniams, o papildomų lėšų iš savivaldybės biudžeto šiuo metu neprašoma.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, tikslino informaciją apie mokyklos vadovų darbo laiką ir darbo grafikus.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

4. SVARSTYTA. TŽ-155 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-19 sprendimo Nr. T-96 „Dėl Alytaus Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų pertvarkymo, pavadinimų pakeitimo ir Alytaus Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių progimnazijų nuostatų patvirtinimo“ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 papunkčių pripažinimo netekusiais galios.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netekusiais galios Alytaus Likiškėlių, „Volungės“, Dainavos ir Panemunės progimnazijų nuostatus. R. Ališauskienė nurodė, kad minėtų mokyklų nuostatus būtina pripažinti netekusiais galios, nes, įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo redakcijai, yra parengti nauji progimnazijų nuostatai.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

5. SVARSTYTA. TŽ-171 Dėl Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir Jotvingių gimnazijų nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir Jotvingių gimnazijų nuostatus. R. Ališauskienė nurodė, kad mokyklų nuostatai yra keičiami įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo redakcijai bei pasikeitus ministerijos pavadinimui. R. Ališauskienė akcentavo, kad nuostatuose apibrėžtas Mokyklos tarybos narių skaičius, Mokyklos tarybos sudarymo tvarka, Mokyklos tarybos kadencija, galimas Mokyklos tarybos nario kadencijų skaičius, nustatyta, kad Mokyklos taryba vertina mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai. R. Ališauskienė pabrėžė, kad naujuose nuostatuose numatyta, kad ne meras, o pats mokyklos direktorius tvarkytų savo darbo laiką, įskaitant atostogas ir komandiruotes, nepažeisdamas darbo teisės normų nustatytų maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmės reikalavimų. R. Ališauskienė pažymėjo, kad įsiteisėjus Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo redakcijai, nebeliko teiginio „socialinės rizikos šeimos“, todėl nuostatuose atsiranda teiginys „atvejo vadyba“.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

6. SVARSTYTA. TŽ-157 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-173 „Dėl Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio, „Sakalėlio“ ir Senamiesčio pradinių mokyklų, Piliakalnio progimnazijos, Dainavos, Šaltinių, Vidzgirio, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų, Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir Jotvingių gimnazijų, Dailės ir Muzikos mokyklų nuostatų patvirtinimo“ 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 ir 1.15 papunkčių pripažinimo netekusiais galios.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netekusiais galios Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio, „Sakalėlio“ ir Senamiesčio pradinių mokyklų, Piliakalnio progimnazijos, Dainavos, Šaltinių, Vidzgirio, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų, Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir Jotvingių gimnazijų, Dailės ir Muzikos mokyklų nuostatus. R. Ališauskienė nurodė, kad minėtų mokyklų nuostatus būtina pripažinti netekusiais galios, nes, įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo redakcijai, yra parengti nauji mokyklų nuostatai.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

7. SVARSTYTA.TŽ-179 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose nustatymo taisykles. R. Ališauskienė pakomentavo svarbiausius pakeitimus ir papildymus: tuo atveju, kai tėvai vykdo individualią veiklą, dirba pagal verslo liudijimą, yra laisvosios profesijos atstovai, dirba pagal autorinę sutartį, poilsio dienos pateisinamos pateikus prašymą, nurodant nedarbo dienas ir atitinkamą vykdomos veiklos pažymą. Atsižvelgus į tėvų, kurie globoja vaikus teismo sprendimu nustatyta nuolatine globa, prašymą sumažinti mokestį už lopšelį-darželį, siūloma jį mažinti 50 %. Tokių vaikų, lankančių Alytaus miesto savivaldybės ikimokyklines ugdymo įstaigas, yra 6. R. Ališauskienė akcentavo, kad atlikus išankstinę tėvelių apklausą dėl lopšelių-darželių lankymo vasaros metu, tapo aišku, kad dėl numatomo didelio vaikų lankomumo vasaros metu iškyla įstaigų pasirengimo 2019–2020 mokslo metams problema – dėl didelio vaikų skaičiaus negalima sujungti grupių, auklėtojų negalima išleisti atostogų, auklėtojos nesutinka dirbti papildomai, o ikimokyklinio ugdymo auklėtojų trūksta, todėl įtraukiama sąlyga, kad vasaros laikotarpiu sudaroma galimybė tik dirbantiems tėvams vesti vaikus į darželį.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo. Posėdžio pirmininkas V. Vencius ir komiteto narys V. Klėgeris išsakė nuomonę, kad darbdaviai nesutiks rašyti pažymų, kuriose garantuos, kad tėvai liepos ir rugpjūčio mėn. neatostogaus.

R. Ališauskienė nurodė, kad Kultūros, švietimo ir sporto komitete buvo pasiūlyta įvesti tam tikrą avansinį mokestį tėvams, norintiems, kad jų vaikai lankytų darželius liepos ir rugpjūčio mėn.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą, išskyrus 7 punktą.

BALSAVIMAS: UŽ–3, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–1 (V. Gibienė).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui, išskyrus 7 punktą.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Kultūros, švietimo ir sporto komiteto siūlymą rengti alternatyvą sprendimo projekto 7 punktui, įvedant avansinį mokestį tėvams, norintiems, kad jų vaikai lankytų darželius liepos ir rugpjūčio mėn.

BALSAVIMAS: UŽ–3, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–1 (V. Gibienė).

NUSPRĘSTA. Pritarti Kultūros, švietimo ir sporto komiteto siūlymui rengti alternatyvą sprendimo projekto 7 punktui.

8. SVARSTYTA. TŽ-188 Dėl Alytaus jaunimo centro įstatų tvirtinimo.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus jaunimo centro įstatus. R. Ališauskienė pažymėjo, kad Alytaus jaunimo centro įstatai tvirtinami atskiru savivaldybės tarybos sprendimu todėl, kad tai viešoji įstaiga. R. Ališauskienė nurodė, kad centro įstatai yra keičiami įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo redakcijai bei pasikeitus ministerijos pavadinimui. R. Ališauskienė akcentavo, kad įstatuose apibrėžtas Alytaus jaunimo centro tarybos narių skaičius,  tarybos sudarymo tvarka, tarybos kadencija, galimas tarybos nario kadencijų skaičius, nustatyta, kad Alytaus jaunimo centro taryba vertina įstaigos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai. R. Ališauskienė pabrėžė, kad naujuose įstatuose numatyta, kad ne meras, o pats įstaigos direktorius tvarkytų savo darbo laiką, įskaitant atostogas ir komandiruotes, nepažeisdamas darbo teisės normų nustatytų maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmės reikalavimų.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

9. SVARSTYTA. TŽ-177 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisijos sudarymo.

Pranešėja Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – sudaryti Balsų skaičiavimo komisiją iš 5 asmenų. D. Jezukevičienė nurodė, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 177 punkte nustatyta, kad savivaldybės taryba tvirtina komisijų narių skaičių bei sudėtį ir mero teikimu skiria komisijų pirmininkus, o Balsų skaičiavimo komisijos nuostatuose numatyta, kad Balsų skaičiavimo komisija sudaroma iš 5 tarybos narių. D. Jezukevičienė pristatė pirmininką ir siūlomus narius, kurių kandidatūras pateikė frakcijų pirmininkai.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

10. SVARSTYTA. TŽ-178 Dėl atstovo delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro meno tarybą.

Pranešėja Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – deleguoti į Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro meno tarybą Alytaus miesto savivaldybės tarybos narę, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoją Jurgitą Šukevičienę. D. Jezukevičienė pažymėjo, kad 2019 m. balandžio 26 d. Alytaus miesto teatro meno tarybos 2 metų kadencijos laikotarpis baigėsi, todėl sudaroma dvejų metų laikotarpiui naujos sudėties kolegiali patariamojo balso teisę turinti 7 narių taryba, į kurią įstaigos steigėjas deleguoja 1 narį – Alytaus miesto savivaldybės tarybos narę, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoją Jurgitą Šukevičienę.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

11. SVARSTYTA. TŽ-184 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.

Pranešėja Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pavirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą. D. Jezukevičienė nurodė, kad sprendimo projekto parengimui Alytaus miesto savivaldybės mero potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė, kuri teikia tarybai svarstyti parengtą Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos projektą. D. Jezukevičienė akcentavo svarbiausius pakeitimus: reglamente smulkiai aprašytas pirmasis išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdis, griežtai išskirtos savivaldybės tarybos narių teisės ir pareigos, padidintas tarybos narių savarankiškai deklaruojamo darbo laiko maksimalus valandų skaičius iki 80 valandų per mėnesį, padidinta iki 150 eurų per mėnesį išmoka, skirta tarybos nariams kompensuoti išlaidas, patirtas vykdant tarybos narių pareigas, įtvirtintas tarybos narių pasisakymas replikos teise, nustatyta tarybos narių delegavimo į įstatymuose nustatytas komisijas ir regionines tarybas tvarka, nurodyta, kad į tarybos nario klausimą turi būti atsakyta to paties posėdžio metu įvertinus klausimo sudėtingumą ir jeigu pateiktas klausimas yra susijęs su tame posėdyje svarstomu sprendimo projektu, praplėsti reglamente nustatyti savivaldybės tarybos komitetų kompetencijos sąrašai, apibrėžtas tarybos narių visuomeninių padėjėjų didžiausias skaičius ir nustatytos jų teisės ir pareigos, išsamiai aprašytos Laikinosios balsų skaičiavimo komisijos vykdomos procedūros slapto balsavimo metu. D. Jezukevičienė nurodė, kad kiti reglamento punktai aktualizuoti pagal šiuo metu galiojančias Vietos savivaldos įstatymo normas.

Komiteto nariai analizavo pateiktą reglamentą, diskutavo, domėjosi, ar bus galima naudoti 150 Eur kompiuterinės technikos įsigijimui. Posėdžio pirmininkas V. Vencius siūlė, kad būtų numatyta ne konkreti 150 Eur išmoka, o nustatyto dydžio koeficientas nuo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

D. Jezukevičienė pasiūlė pakviesti Vidaus administravimo skyriaus vedėją, Astą Guzienę ir Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoją, Dalią Miglinienę, kad atsakytų į klausimą dėl kompiuterinės technikos įsigijimo.

A. Guzienė ir D. Miglinienė pakomentavo, kad išlaidos už įsigytą kompiuterinę techniką nebus kompensuojamos, kompensuoti galima tik išlaidas už suteiktas paslaugas.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–3, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–1 (V. Vencius).

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

12. SVARSTYTA. TŽ-186 Dėl Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo.

Pranešėja Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato valstybės tarnautojų 8 pareigybių sąrašą. D. Jezukevičienė pažymėjo, kad nuo 2019 m. pradžios įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymui, naikinat Valstybės tarnybos įstatyme apibrėžtos valstybės tarnautojo sąvokos neatitinkančią valstybės tarnautojo pareigybę, su asmeniu, ėjusiu šias pareigas, su jo sutikimu sudaroma darbo sutartis dėl darbo toje pačioje institucijoje, jeigu vietoj naikinamos valstybės tarnautojo pareigybės steigiama darbuotojo pareigybė, kuriai priskiriamos analogiškos kaip naikinamos valstybės tarnautojo pareigybės funkcijos. D. Jezukevičienė nurodė, kad šiuo metu valstybės tarnautojas, kurio pareigybė neatitinka VTĮ apibrėžtos valstybės tarnautojo sąvokos, yra vaiko auginimo atostogose, todėl jo pareigybė negali būti pakeista į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūloma įsteigti sekretoriaus-referento, dirbančio pagal terminuotą darbo sutartį, pareigybę, nustatant jam funkcijas, kurios nėra priskirtos valstybės tarnautojo pareigybei.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

13. SVARSTYTA. TŽ-185 Dėl negyvenamųjų patalpų Vilties g. 28 A, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – perduoti 10 metų asociacijai Lietuvos samariečių bendrijos Alytaus skyriui pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 118,89 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Vilties g. 28A, Alytuje, socialinei veiklai vykdyti Alytaus mieste. A. Juonienė pažymėjo, kad buvo paskelbtas konkursas patalpų nuomai, tačiau pasiūlymų nebuvo gauta. A. Juonienė nurodė, kad Lietuvos samariečių bendrija Alytuje veiklą pradėjo 2019 m. vasario 1 d. ir pagrindinė bendrijos misija – bendradarbiaujant su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, savivaldybėmis, politinėmis partijomis, remiančiomis samariečių veiklą, tarptautinėmis analogiškomis organizacijomis, labdaros ir paramos fondais, teikti fizinę, materialinę ir kitokią švietėjišką pagalbą nelaimės ištiktiems ir socialiai remtiniems žmonėms. Patalpose, kurios šiuo metu yra laisvos ir nenaudojamos, planuojama sandėliuoti iš „Maisto banko“, „Norfos“ parduotuvių tinklo gautus maisto produktus, inventorių, reikalingą neįgaliesiems ir ligoniams, taip pat planuojama įrengti senyvo amžiaus žmonių laisvalaikio centrą, vaikų ir jų šeimų laisvalaikio centrą.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, domėjosi kas atliks panaudai atiduotų patalpų remonto darbus?

A. Juonienė nurodė, kad patalpų remonto darbus visuomet atlieka patys panaudos gavėjai.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

14. SVARSTYTA. TŽ-172 Dėl žemės sklypo, esančio Putinų g. 31B, Alytuje, pirkimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti 0,8986 ha žemės sklypo, esančio adresu Putinų g. 31B, Alytuje, įsigijimui už derybų metu nustatytą kainą. A. Juonienė pažymėjo, kad derybų metu nustatyta kaina (85 000 Eur) ne daugiau kaip 10 proc. pagal galiojančius teisės aktus viršija nepriklausomo turto vertintojo nustatytą turto vertę, atlikus individualų turto vertinimą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. A. Juonienė nurodė, kad Tarybai priėmus sprendimą, minėto žemės sklypo pirkimo – pardavimo sandoris bus sudaromas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, o lėšos sklypams pirkti Alytaus pramonės parke yra numatytos 2019 m. Alytaus miesto savivaldybės biudžeto Ekonominės plėtros programos 27.01.01.01 priemonėje – gerinti investicinę aplinką.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, domėjosi kaip bus vykdomos pirkimo procedūros.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

15. SVARSTYTA. TŽ-173 Dėl negyvenamųjų patalpų Vingio g. 15 A, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – 10 metų suteikti asociacijai vaiko ir mamos dienos centrui „Kutis“ 288,06 kv. m ploto patalpas, kurios šiuo metu yra laisvos ir nenaudojamos, Vingio g. 15A ir leisti panaudos gavėjui savo lėšomis pagerinti ar pertvarkyti patalpas, nekeičiant jų paskirties, atliekant kapitalinio remonto darbus. A. Juonienė pažymėjo, kad patalpas savivaldybė bandė išnuomoti, tačiau pasiūlymų nebuvo gauta. A. Juonienė nurodė, kad Vaiko ir mamos dienos centras ,,Kutis“ veikia nuo 2012 metų ir pagal panaudos sutartį iki 2020-06-01 asociacijai perduotos 118,97 kv. m ploto patalpos Kalnėnų g. 2B, Alytuje, tačiau šių patalpų jau nebeužtenka jų vykdomai veiklai. A. Juonienė akcentavo, kad Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius pateikė išvadą dėl asociacijos veiklos reikalingumo visuomenei ir pritaria asociacijos vaiko ir mamos dienos centro „Kutis“ veiklos plėtrai. A. Juonienė pažymėjo, kad erdvesnės patalpos suteiks galimybę priimti daugiau vaikų į organizuojamas nemokamas kasmetines stovyklas, šventes, paskaitas ir kitus renginius, kuriuos lanko tėvai kartu su vaikais ir dažnai dėl nepakankamo ploto nepavyksta priimti visų norinčių.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, domėjosi asociacijos vykdoma veikla ir projektais.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

16. SVARSTYTA. TŽ-174 Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų Alytaus mieste nustatymo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – nustatyti 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus Alytaus mieste. A. Juonienė nurodė, kad vadovaujantis Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, gali būti nustatytas mokesčio tarifas nuo 0,3 procento iki 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės ir iki einamųjų metų birželio 1 d. savivaldybės taryba turi nustatyti konkretų mokesčio tarifą arba kelis konkrečius ateinančių metų mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami atsižvelgiant į vieną arba kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisinį statusą, jo technines savybes, priežiūros būklę, mokesčio mokėtojų kategorijas ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą. A. Juonienė nurodė, kad Alytaus miesto savivaldybė ir ankstesniais metais ir šiemet siūlė mokesčio tarifą nustatyti pagal įmonės dydį, tačiau buvo gauta Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastaba, kad atsižvelgiant į susiformavusią teismų praktiką, tai nėra teisinga. Todėl dabar siūloma nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifą 0,5 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės, o apleistam ar neprižiūrėtam nekilnojamajam turtui siūloma taikyti maksimalų 3,0 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės mokesčio tarifą.

Komiteto nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo, domėjosi kaip nekilnojamojo turto mokesčio tarifas  nustatomas kitose savivaldybėse.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

17. SVARSTYTA. TŽ-175 Dėl 2015-05-28 savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. SR-796(38.5) pratęsimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pratęsti nuo 2019-05-28 iki 2023-12-31 Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir Alytaus kraštotyros muziejaus 2015-05-28 savivaldybės turto panaudos sutartį. A. Juonienė pažymėjo, kad 2018-12-04 gautas Alytaus kraštotyros muziejaus prašymas pratęsti panaudos sutartį iki 2023-12-31 ir nurodė, kad šiose 28,44 kv. m ploto patalpose Putinų g. 22 (dabar Kalnėnų g. 2B), Alytuje, yra įrengtos muziejaus saugyklos, kuriose saugoma daugiau kaip 100 000 eksponatų. A. Juonienė akcentavo, kad patalpos pritaikytos saugykloms, specialiai joms buvo pagaminti stelažai, atlikti kiti būtini darbai, šiose patalpose yra muziejaus restauracinės dirbtuvės, dirba 11 muziejaus specialistų. Įstaiga turtą valdo ir naudoja tiesiogiai įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

18. Protokolinis klausimas. Dėl sutikimo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T-95 „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Eurotransa“ investicijų sutarčiai“ pakeitimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, priminė komiteto nariams, kad minėtas sprendimo projektas buvo svarstomas 2019-05-07 komiteto posėdyje ir komiteto nariai pageidavo, kad atvyktų UAB „Eurotransa“ kaimynystėje veiklą vykdančių įmonių atstovai, todėl į posėdį atvyko UAB „Stronglasas“ direktorius Andrius Jakštas ir UAB „Maristika“ direktorius Raimundas Jegelevičius.

Posėdžio pirmininkas V. Vencius paprašė įmonių vadovų išsakyti savo nuomonę dėl UAB „Eurotransa“ planuojamos vykdyti skaldos gamybos veiklos.

R. Jegelevičius pažymėjo, kad nei UAB „GLASS LT“, nei UAB „Stronglasas“, nei UAB „Maristika“ nepretenduoja į sklypą, kuriame veiklą vykdo UAB „Eurotransa“, tačiau visų šių įmonių vykdomai stiklo apdorojimo veiklai yra būtina švari aplinka. UAB „GLASS LT“ gamina stiklo paketus, UAB „Stronglasas“ vykdo stiklo apdirbimą grūdinant, šio proceso metu stiklas kaitinamas iki 700 laipsnių temperatūros ir greitai aušinamas, o tam sunaudojamas labai didelis iš lauko paimamo oro kiekis, kuriame negali būti jokių dulkių su abrazyvinėmis dalelėmis. R. Jegelevičius pabrėžė, kad įrengti oro valymo filtrai neapsaugo nuo abrazyvinių dalelių ir dažnai užsikiša.

Posėdžio pirmininkas V. Vencius nurodė, kad buvo nuvykęs į UAB „Eurotransa“ teritoriją, ją apžiūrėjo, susitiko su vadovu, kuris patikino, kad dar šiemet ketina teritoriją asfaltuoti ar betonuoti, kad sumažintų dulkėtumą ir užtikrino, kad ne nuolat, o maždaug 10 kartų per metus mals stambios frakcijos statybines atliekas, bet ne pardavimui, o įmonės poreikiams.

A. Jakštas akcentavo, kad ir šiuo metu UAB „Eurotransa“ prekiauja karjerine produkcija, nuolat sunkiasvorėmis mašinomis atvežamos statybinės atliekos, kurios sandėliuojamos įmonės teritorijoje ir jomis prekiaujama. A. Jakštas nurodė, kad nors įmonės kartu eksploatuoja tą patį kelią, tačiau UAB „Eurotransa“ neprisideda prie kelio priežiūros ir valymo darbų. A. Jakštas pažymėjo, UAB „Eurotransa“ priklauso du už miesto esantys karjerai, kuriuose įmonė galėtų vykdyti skaldos gamybos veiklą ir akcentavo, kad visose stiklo apdirbimo įmonėse dirba apie 650 darbuotojų ir investuotos milijoninės sumos gamybos proceso tobulinimui ir modernizavimui, todėl prašoma nepritarti UAB „Eurotransa“ investicijų sutarties keitimui ir neleisti užsiimti skaldos gamybos veikla Alytaus pramonės parko teritorijoje.

Komiteto nariai diskutavo, tikslino informaciją.

Posėdžio pirmininkas V. Vencius pasiūlė vadovams organizuoti susitikimą su UAB „Eurotransa“ vadovu, kuriame ir pats ketina dalyvauti ir bandyti surasti abiem šalims priimtiną sprendimą.

NUSPRĘSTA. Išklausyta.

19. SVARSTYTA. TŽ-182 Dėl žemės sklypo, esančio Artojų g. 10B, Alytuje, pirkimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – įsigyti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn 0,2771 ha žemės sklypą, esantį adresu Artojų g. 10B, Alytuje. A. Juonienė pažymėjo, kad derybų metu nustatyta kaina (27 710 Eur) ne daugiau kaip 10 proc. pagal galiojančius teisės aktus viršija nepriklausomo turto vertintojo nustatytą turto vertę, atlikus individualų turto vertinimą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. A. Juonienė nurodė, kad Tarybai priėmus sprendimą, minėto žemės sklypo pirkimo – pardavimo sandoris bus sudaromas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, o lėšos sklypams pirkti Alytaus pramonės parke yra numatytos 2019 m. Alytaus miesto savivaldybės biudžeto Ekonominės plėtros programos 27.01.01.01 priemonėje – gerinti investicinę aplinką.

Komiteto nariai svarstė pateiktą informaciją.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

20. SVARSTYTA. TŽ-176 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-25 sprendimo Nr. T-130 „Dėl pritarimo Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimo Alytaus mieste projektui“ pakeitimo.

Pranešėja Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – numatyti projektui ne mažiau nei 15 proc. reikalingą tinkamų išlaidų dalinį finansavimą ir tinkamų ar netinkamų finansuoti, tačiau būtinų projektui įgyvendinti išlaidų finansavimą iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų, gavus Europos Sąjungos fondų lėšų finansinę paramą. N. Rinkevičiūtė nurodė, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija, kaip pagrindinė projekto paramos gavėja, 2019 m. birželio mėn. teiks paraišką Centrinei projektų valdymo agentūrai projekto finansavimui gauti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. N. Rinkevičiūtė pažymėjo, kad kartu su paraiška turi būti pateiktas Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas, kuriame turi būti numatytas ne mažiau nei 15 proc. projektui įgyvendinti reikalingas tinkamų išlaidų dalinis finansavimas ir tinkamų ar netinkamų finansuoti, tačiau būtinų projektui įgyvendinti, išlaidų finansavimas iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų, gavus Europos Sąjungos fondų lėšų finansinę paramą.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

21. SVARSTYTA. TŽ-180 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-11-29 sprendimo Nr. T-331 „Dėl pritarimo Šeimai artimos aplinkos sukūrimo Alytaus mieste projektui“ pakeitimo.

Pranešėja Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – numatyti nurodytam projektui įgyvendinti iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų padengti nenumatytas ar netinkamas finansuoti, tačiau projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamas finansavimas. N. Rinkevičiūtė nurodė, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija 2019-04-04 pateikė Centrinei projektų valdymo agentūrai  paraišką projekto finansavimui gauti pagal  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. N. Rinkevičiūtė akcentavo, kad paraiškos vertinimo metu iš Centrinės projektų valdymo agentūros buvo gauta pastaba dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-11-29 sprendimo Nr. T-331 „Dėl pritarimo Šeimai artimos aplinkos sukūrimo Alytaus mieste projektui“, kuriame nebuvo numatyta netinkamų projekto išlaidų ir tinkamų projekto išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamas finansavimas, kaip reikalaujama 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos 8 prioriteto įgyvendinimo priemonės „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 46.12 punkte. Todėl inicijuotas pirmiau įvardyto sprendimo pakeitimas.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

22. SVARSTYTA. TŽ-190 Dėl pritarimo Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektams.

Pranešėja Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti projektams: Socialinių iniciatyvų Lietuvoje ir Baltarusijoje stiprinimas, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius bei Aprūpinimo vandeniu užtikrinimas ekstremalių situacijų metu ir aplinkos būklės gerinimas Alytaus ir Gardino regionuose ir numatyti Alytaus miesto savivaldybės biudžete 10 procentų dydžio dalinį finansavimą nuo projekto dalies,  jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama. N. Rinkevičiūtė nurodė, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija ir savivaldybės įstaigos, kaip pagrindinės paramos gavėjos iki 2019-05-30 ketina pateikti Jungtiniam techniniam sekretoriatui paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. N. Rinkevičiūtė akcentavo, kad ES finansavimo dalis kiekvienam projektui sudarys 90 proc. viso projekto biudžeto, o 10 proc. bendrojo finansavimo lėšų turi skirti projekto partneriai, taip pat pakomentavo projektų vertes ir numatomas vykdyti veiklas: pagal pirmąjį projektą planuojami Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos teritorijos sutvarkymo darbai (sklypo tarp senojo gimnazijos pastato ir Birutės g. aplinkos sutvarkymas, istorinio kiemelio aptvėrimas, gimnazijos teritorijos prie paminklo mokytojui K. Klimavičiui sutvarkymas). Pagal antrąjį projektą – UAB „Dzūkijos vandenys“ planuoja įsigyti mobilias vandenvežes bei mobilias laboratorijas, skirtas aprūpinti regiono gyventojus geriamuoju vandeniu stichinių nelaimių, ekstremalių situacijų ar avarijų metu.

Komiteto nariai analizavo, tikslino pateiktą informaciją, diskutavo.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

23. SVARSTYTA. TŽ-191 Dėl Alytaus miesto savivaldybės paveldotvarkos programos patvirtinimo.

Pranešėjas Nerijus Abromaitis, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausiasis specialistas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės paveldotvarkos programą. N. Abromaitis nurodė, kad Alytaus miesto savivaldybės saugomais paskelbta Alytaus geležinkelio stoties keleivių namo dalis, Alytaus geležinkelio stoties siurblinė ir Bokšickių šeimos namas. N. Abromatis akcentavo, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas nustato, kad saugomo objekto tvarkybos darbai gali būti vykdomi valdytojų lėšomis, jei yra galimybių – iš dalies valstybės ar savivaldybių biudžeto lėšomis, skirtomis paveldotvarkai, todėl savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybė galėtų kompensuoti iš savo biudžeto lėšų ne savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, bet jos teritorijoje esančio paskelbto saugomu kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus. Todėl reikia patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės paveldotvarkos programą, kurioje būtų numatyta Alytaus miesto savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų ir (ar) dekoratyvinio apšvietimo įrengimo dalinio išlaidų kompensavimo tvarka.

Komiteto nariai analizavo pateiktą programą, diskutavo. Komiteto narės V. Gibienės nuomone, 23.1 papunktis, kuriame numatyta, kad nustatant finansavimo dydį, programos lėšos paskirstomos taip: iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 4 000 Eur sąmatinės vertės iš programos lėšų gali būti skiriama savivaldybės nuosavybės teise valdomų savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams, visiškai nereikalingas ir nelogiškas, nes jeigu pati savivaldybė nuosavybės teise valdo kultūros paveldo objektą, tai ir privalo 100 proc. finansuoti tvarkybos darbus.

Komiteto nariai V. Vencius, V. Gibienė ir Š. Klėgeris domėjosi kodėl 23.2 papunktyje tvarkybos darbams ir (ar) dekoratyvinio apšvietimo įrengimo darbams numatyta ne daugiau kaip 3000 Eur, nes tokia suma tikrai per maža minėtiems darbams kompensuoti ir tikrai nemotyvuos kultūros paveldo objektų savininkų.

N. Abromaitis nurodė, kad 3000 Eur suma buvo pasirinkta atsižvelgus į Finansų ir investicijų skyriaus rekomendacijas.

V. Gibienė taip pat akcentavo, kad programoje neįtvirtinta kiek kartų kultūros paveldo objekto savininkas gali kreiptis dėl objekto tvarkybos darbų kompensavimo.

Komiteto nariai siūlė panaikinti 23.1 papunktį, 23.2 papunktyje nustatyti didesnę kompensacijos sumą ar pagrįsti kodėl pasirinkta 3000 Eur suma ir įtraukti papildomą nuostatą – kiek kartų tas pats kultūros paveldo objekto savininkas gali kreiptis dėl objekto tvarkybos darbų kompensavimo.

Komiteto nariai pasiūlė atidėti šio sprendimo projekto svarstymą ir pristatyti patobulintą paveldotvarkos programą birželio mėnesio komitetų posėdžiuose.

Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui siūlymą atidėti sprendimo projekto svarstymą.

BALSAVIMAS: UŽ–4, PRIEŠ–0, SUSILAIKĖ–0.

NUSPRĘSTA. Atidėti sprendimo projekto svarstymą.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                          Valerijus Vencius

 

Posėdžio sekretorė                                                                               Neringa Maldonienė

Į pradžią