Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-397 2019-05-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-20 ĮSAKYMO NR. DV-1535 „DĖL TEISĖS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-20 ĮSAKYMO NR. DV-1535 „DĖL TEISĖS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 20 d. Nr.  DV-397

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

                      p a k e i č i u Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymą, patvirtiną Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-20 įsakymo Nr. DV-1535 „Dėl Teisės skyriaus pareigybių aprašymų tvirtinimo“ 1.7 papunkčiu ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas,

l. e. administracijos direktoriaus pareigas                                                                       Giedrius Šimas

______________

 

 

                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                            Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                                            administracijos direktoriaus

                                                                                                            2018 m. gruodžio 20 d.

                                                                                                            įsakymu Nr. DV-1535

(Alytaus miesto savivaldybės

 administracijos direktoriaus

 2019 m. gegužės 20 d.

 įsakymo Nr. DV-397

 redakcija)

 

 

 

TEISĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

 

II SKYRIUS 

PASKIRTIS

 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Teisės skyriaus nuostatuose numatytoms skyriaus funkcijoms vykdyti, teikti pagrįstas teisines išvadas dėl nagrinėjamų klausimų, siekti, kad būtų laikomasi savivaldybės tarybos ir administracijos veiklos teisėtumo.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

                     3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – teisės funkcijas.

 

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.  būti įgijęs socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai) arba jam prilygintą (universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs ir mokėti taikyti įstatymus bei kitus teisės aktus, sprendžiant savivaldybės veiklos klausimus;

4.3. gebėti savarankiškai ir atsakingai priimti sprendimus nagrinėjamais klausimais;

4.4. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti reikiamas teisiškai pagrįstas išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti rengti savivaldybės institucijų priimamų teisės aktų projektus;

                      4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ kompiuterio programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5.  Siekdamas užtikrinti tinkamą savivaldybės administracijos personalo srities  tikslų įgyvendinimą vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

5.1. nagrinėja, derina jam priskirtų sričių rengiamų savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių, įsakymų, sandorių projektus ir teikia dėl jų teisines išvadas;

5.2. pagal skyriaus vedėjo nurodymą rengia teismams reikiamus dokumentus, mero ar administracijos direktoriaus įgaliotas atstovauja savivaldybei ar savivaldybės administracijai teismų institucijose;

5.3. dalyvauja komisijų, darbo grupių, į kurių sudėtį įrašytas, darbe;

5.4. nagrinėja skyriaus vedėjo perduodamus savivaldybei adresuotus prašymus, skundus bei kitus dokumentus ir teikia reagavimo į juos projektus;

5.5. esant abejonių, tikrina teikiamų derinti dokumentų atitikimą faktinėms aplinkybėms;

5.6. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal skyriaus kompetenciją;

5.7. teisiškai konsultuoja jam priskirtų savivaldybės administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus jų tarnybinės veiklos klausimais;

                      5.8. administracijos direktoriui pavedus, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų, laikino nedarbingumo, ilgalaikės komandiruotės metu;

                      5.9. koordinuoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo savivaldybei deleguotų funkcijų vykdymą pagal Teisės skyriaus vedėjo nurodymus;

5.10. vykdo kitas skyriaus vedėjo paskirtas užduotis pagal skyriaus kompetenciją.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  PAVALDUMAS  

 

 

                      6. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.

 

________________________

 

 

Susipažinau

 

 ___________________________

 (Parašas)

 

____________________________

 (Vardas ir pavardė)

 

____________________________

 (data)

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią