Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-386 2019-05-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PILĖNŲ G. 2, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO PILĖNŲ G. 2, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 16 d. Nr.  DV-386

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2019-05-14 žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-206-(8.12):

1.    Tvirtinu parengtą žemės sklypo Pilėnų g. 2, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-50833) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

1.1.   planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.2.   projekto iniciatorius (-ė) ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), atstovaujama (duomenys neskelbtini) P(duomenys neskelbtini) pagal Alytaus miesto 2-ojo notaro biuro 2018-06-07 įgaliojimą Nr. 2971;

1.3.   projekto rengėjas – Arūnas Valavičius, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-739, MB „Geoforma“, Pienių g. 7, Alytus;

1.4.   projekto tikslas / uždaviniai – pertvarkyti žemės sklypą / padalinti į du ar daugiau žemės sklypų;

1.5.   į projekto teritoriją patenkančio žemės sklypo, kadastro Nr. 1101/0028:168, savininkas (-ė) – (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), atstovaujama (-as) (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) pagal įgaliojimą, žemės sklypo plotas – 0,2000 ha;

1.6.   prieš projekto rengimą žemės sklypo, kadastro Nr. 1101/0028:168, paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.7.   po žemės sklypo pertvarkymo suprojektuotų:

1.7.1.   žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 1) duomenys:

1.7.1.1.  plotas 0,1045 ha;

1.7.1.2.  pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.7.1.3.  naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.7.1.4.  specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zonos);

1.7.1.5.  projektuojamų ar esamų servitutų nėra;

1.7.2.   žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 2) duomenys:

1.7.2.1.  plotas 0,0955 ha;

1.7.2.2.  pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.7.2.3.  naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.7.2.4.  specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zonos);

1.7.2.5.  projektuojamų ar esamų servitutų nėra;

2.    Nustatau, kad įvažiavimus į projektu suformuotus žemės sklypus projekto iniciatorius (-ė) ir / ar būsimi žemės sklypų savininkai turi įrengti vadovaudamiesi Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2018-10-10 rašte Nr. SD-10810(26.7.) nurodytais reikalavimais.

3. Nurodau, kad žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas,

l. e. administracijos direktoriaus pareigas                                                                       Giedrius Šimas

______________

 

 

Dokumento priedai:
DV-386 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO PILĖNŲ G. 2, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
DV-386 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO PILĖNŲ G. 2, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią