Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. DV-386 2019-05-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PILĖNŲ G. 2, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)

Alytaus miesto savivalybė

Alytaus miestas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKLYPŲ FORMAVIMO – PERTVARKYMO PROJEKTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 m.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projekto rengimo, formavimo pagrindas

                      Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės administracijos architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. Nr. ŽP- 36 (32.24.) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais, nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM išduotais 2018 m. liepos 17 d. Nr. 2SFP-537-(14.2.36.) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais, kadastrinių matavimų duomenis, kartografine medžiaga, skaitmeniniu ortofotografiniu žemėlapiu (ORT10LT C Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2012-2013). Projektas rengiamas Alytaus m. sav., Pilėnų g. 2, www.zpdris.lt tinklalapyje, paslaugos numeris ZSFP-50833.

Projekto tikslai ir uždaviniai

Šio projekto rengimo tikslaipadalinti į du ar daugiau žemės sklypų, adresu Alytaus m. sav., Pilėnų g. 2.

Iniciatoriai K. P., fizinis asmuo;

Organizatoriai Alytaus miesto savivaldybė;

Formuojamas sklypas – Pilėnų g. 2, Alytaus m., Alytaus m. sav.;

Projektuotojas – Arūnas Valavičius. el. p.: v.ludavicius@gmail.com, kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 2R-FP-739, išdavimo data: 2013-03-07;

Prižiūrinti institucija - NŽT Žemėtvarkos planavimo ir dokumentų priežiūros skyrius.

 

 

 

 

 

I. Esamos padėties analizė

Situacijos schema

-          Formuojamas žemės sklypas Nr. 1

-          Formuojamas žemės sklypas Nr. 2

-          Esami žemės sklypai

Teritorijų planavimo dokumentai:

1. Rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto teritorijoje yra parengtas „Teritorijos esančios Pilėnų gatvėje detalusis planas“, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2002-06-06 sprendimu Nr. 82 (TPDR-000112000202) (1 Pav.):

1 Pav. Detalusis planas „Teritorijos, esančios Pilėnų gatvėje detalusis planas“

(TPDR-000112000202)

IŠVADA: Rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bus koreguojamas detalusis  planas. Pertvarkomo sklypo riba, statybos zonos/užstatymo teritorija pasikeis.

Teritorijos naudojimo reglamento reikalavimai:

1. Galimi žemės naudojimo būdai:

G3 – naudojimo būdas – sodybinio užstatymo statinių teritorija.

2. Leistinas pastatų aukštų skaičius:

Aukštingumas nuo 1 iki 2 aukštų.

3. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas:

užstatymo tankumo indeksas 0,19.

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas:

užstatymo intensyvumo indeksas 0,38.

 

 

2. Rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto teritorijoje yra parengtas detalusis  planas „Teritorijos, esančios tarp Druskininkų, Pilėnų, Vorutos, Ragainės, Mindaugo, Gedimino, Trakų, Žygimanto Augusto gatvių, detalusis planas“, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimu Nr. T-167-A (TPDR-T00005190) (2 Pav.):

2 Pav. Detalusis planas „Teritorijos, esančios tarp Druskininkų, Pilėnų, Vorutos, Ragainės, Mindaugo, Gedimino, Trakų, Žygimanto Augusto gatvių, detalusis planas“ (TPDR-T00005190)

IŠVADA: Pagal esamą detalųjį planą, pertvarkomoje teritorijoje numatyta mažaaukščių namų statybos teritorija. Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas neprieštarauja detaliojo plano sprendiniams.

3. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų nėra.

 

 

 

 

4. Formuojamam ir pertvarkomam žemės sklypui (teritorijai) taikomi galiojančių žemės valdos projektų sprendiniai: Merkinės gatvės žemės sklypo Alytuje formavimo ir pertvarkymo projektas, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-30 įsakymu Nr. DV-1304 (3 Pav.).

4 Pav. Merkinės gatvės žemės sklypo Alytuje formavimo ir pertvarkymo projektas (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-17761)

IŠVADA: Minėtu projektu yra suformuotas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, kurio naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių koridorių teritorijos. Visam sklypui yra nustatytas servitutas, skirtas tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).

Formuojamam ir pertvarkomam sklypui yra galimybė prisijungti prie Merkinės gatvės žemės sklype esančių komunikacijų.

 

 

 

5. Pagal Alytaus miesto bendrąjį planą (4 Pav.), formuojamas sklypas patenka į gyvenamąją zoną. Šalia sklypo yra Pilėnų gatvė ir Merkinės gatvė. Pastarąjai yra parengtas gatvės žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, pagal kurį gatvė patenka į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritoriją. Kiti su žemės sklypu besiribojantys sklypai patenka į gyvenamąją zoną.

4 Pav. Savivaldybės dalies bendrasis planas TPDRIS sistemoje

 

Pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą valstybinis žemės sklypas yra Alytaus m. sav., Pilėnų g. 2

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro: 1101/0028:0168 Alytaus m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

Žemės sklypo plotas: 2,0000 ha;

Žemės ūkio naudmenų plotas: 2,0000 ha;

Iš jo: ariamos žemės plotas: 2,0000 ha;

Nuosavybės teisė

Žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-0673-1086) priklauso K. P., fiziniam asmeniui.

 

II. Planuojamos teritorijos sprendiniai

Šio projekto rengimo tikslaipadalinti į du ar daugiau žemės sklypų, adresu Alytaus m. sav., Pilėnų g. 2.

Nr. „1“ – plotas 0,1045 ha. paskirtis – kita; naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Rengiamu projektu yra suformuojamas žemės sklypas, kuriam nustatoma:

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

Žemės sklypo plotas: 0,1045 ha;

Žemės ūkio naudmenų plotas: 0,1045 ha;

Iš jo: ariamos žemės plotas: 0,1045 ha;

Žemės sklypams pagal LRV 1992 m. gegužės 12 d. Nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43) nustatytos specialiosios sąlygos:

V - Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona (5) - 0,1045 (ha);

Nuosavybės teisė:

1/1 žemės sklypo priklauso K. P., fiziniam asmeniui;

Servitutai:

Projektuojamų ar esamų servitutų formuojamame sklype nėra.

Sklypo gretimybės:

Formuojamo žemės sklypo plotas 0,1045 ha. Formuojamas žemės sklypas ribojasi su Pilėnų gatve, Merkinės gatve bei su Nekilnojamojo turto registre registruotais žemės sklypais (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. Žemės sklypo proj. Nr. 1 gretimybės

1101/0028:0158

A.U., fizinis asmuo

Skl. Nr. 2

K. P., fizinis asmuo

1101/7001:0115

Merkinės gatvė

Privažiavimai:

Formuojamas žemės sklypas ribojasi su Pilėnų ir Merkinės gatve. Pagal parengtą detalųjų planą (TPDR-000112000202), į sklypą patenkama iš Pilėnų gatvės.

Nr. „2“ – plotas 0,0955 ha. paskirtis – kita; naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Rengiamu projektu yra suformuojamas žemės sklypas, kuriam nustatoma:

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

Žemės sklypo plotas: 0,0955 ha;

Žemės ūkio naudmenų plotas: 0,0955 ha;

Iš jo: ariamos žemės plotas: 0,0955 ha;

Žemės sklypams pagal LRV 1992 m. gegužės 12 d. Nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43) nustatytos specialiosios sąlygos:

V - Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona (5) - 0,0955 (ha);

Nuosavybės teisė:

1/1 žemės sklypo priklauso K. P., fiziniam asmeniui;

Servitutai:

Projektuojamų ar esamų servitutų formuojamame sklype nėra.

Sklypo gretimybės:

Formuojamo žemės sklypo plotas 0,0955 ha. Formuojamas žemės sklypas ribojasi su Merkinės gatve bei su Nekilnojamojo turto registre registruotais žemės sklypais (žr. 2 lentelę).

2 lentelė. Žemės sklypo proj. Nr. 1 gretimybės

1101/0028:0158

A.U., fizinis asmuo

1101/0028:0187

D.P., P.V., R.K., fiziniai asmenys

1101/0028:0185

D.P., fizinis asmuo

Skl. Nr. 1

K.P., fizinis asmuo

1101/7001:0115

Merkinės gatvė

Privažiavimai:

Formuojamas žemės sklypas ribojasi su Merkinės gatve. Į sklypą planuojama patekti iš Merkinės gatvės (4 Pav.):

4 Pav. Planuojamas privažiavimas į sklypą Nr. 1 ir Nr. 2

III. Sprendinių pasekmių vertinimas

Ištrauka iš Alytaus miesto bendrojo plano brėžinio

Pagal Alytaus miesto bendrąjį planą formuojamas žemės sklypas patenka į gyvenamąją zoną.

Projekto rengimo viešinimas

Informacija apie parengtą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą bei galimbes su juo susipažinti skelbiama ŽPDRIS interneto svetainėje (www.zpdris.lt). Susipažinti su parengto projekto sprendiniais numatomas ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų laikotarpis.

Projektas rengimas, viešinamas, derinimo bei tvirtinimo procedūros vykdomos per zpdris.lt sistemą.

Tikslus formuojamo žemės sklypo plotas ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos plotas nustatomas ir tikslinamas atliekant kadastrinius matavimus.

SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ

1.

Teritorijų planavimo dokumento iniciatoriai:

K. P., fizinis asmuo

Pertvarkomas žemės sklypas - Alytaus m. sav., Pilėnų g. 2

2.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas

MB „Geoforma“ , el. p.: v.ludavicius@gmail.com

3.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas

4.

Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais

Alytaus m. kadastro vietovės žemėtvarkos projektas

5.

Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais

Alytaus miesto bendrasis planas 2016-10-27 Nr. T-290

6.

Status ąuo situacija

7.

Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:

padalinti į du ar daugiau žemės sklypų, adresu Alytaus m. sav., Pilėnų g. 2.

8.

Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)

9

Vertinimo aspektai

Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis

Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis

Sprendinio poveikis:

Teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai

Teigiamas ilgalaikis

-

Ekonominei aplinkai

-

-

Socialiniai aplinkai

Teigiamas ilgalaikis

-

Gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui

Teigiamas ilgalaikis

-

10

Siūlomos alternatyvos poveikis:

Teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai

-

-

Ekonominei aplinkai

-

-

Socialiniai aplinkai

Teigiamas ilgalaikis

-

Gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui

-

-

 

IŠVADA: aplinkos higieninių sąlygų ir visuomenės sveikatos saugos požiūris nepablogės ir nepakis. Parengto žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto priimti sprendiniai neigiamos įtakos gretimų žemės sklypų naudojimui nesudarys. Priimti sprendiniai trečiųjų asmenų interesų nepažeidžia.

                                          

 

Projektuotojas: A. Valavičius

Į pradžią