Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-387 2019-05-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

 

2019 m. gegužės 16 d. Nr.  DV-387

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 ir 10 punktais, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumento rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 244 punktu ir atsižvelgdamas į UAB „Albadenta“ 2019 m. kovo 19 d. prašymą:

1. P r i t a r i u UAB „Albadenta“ iniciatyvai pradėti rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą – žemės sklypo Žalgirio g. 24C, Alytuje, ribų formavimo esamų pastatų (garažų) eksploatacijai, tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano keitimą (TPD reg. Nr. T00004698 keitimas) ir sudaryti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį.

2. N u s t a t a u, kad 1 punkte nurodyto vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo tikslai – pakeisti žemės sklypų Žalgirio g. 24 (kadastrinis Nr. 1101/0017:323), Žalgirio g. 24A (1101/0017:324) ir Žalgirio 24C  (kadastrinis Nr. 1101/0017:15) naudojimo būdus (iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos į visuomeninės paskirties teritorijos), sujungti žemės sklypus Žalgirio g. 24C, Žalgirio g. 24A, Žalgirio g. 24 ir Pulko g. 46 bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

3. Į p a r e i g o j u Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrių parengti ir patvirtinti planavimo darbų programą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

                                                                

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas,

l. e. administracijos direktoriaus pareigas                                                                       Giedrius Šimas

______________

 

 

 

 

Į pradžią