Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-382 2019-05-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-17 ĮSAKYMO NR. DV-1506 „DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-17 ĮSAKYMO NR. DV-1506 „DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 16 d. Nr.  DV-382

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Studijų kryptis sudarančių šakų sąrašu, patvirtintu 2010-02-19 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-222 „Dėl studijų kryptis sudarančių šakų sąrašo patvirtinimo“,

                      p a k e i č i u Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymą, patvirtiną Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-17 įsakymo Nr. DV-1506 „Dėl Viešųjų pirkimų skyriaus pareigybių aprašymų tvirtinimo“ 1.4 papunkčiu  ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas,

l. e. administracijos direktoriaus pareigas                                                                       Giedrius Šimas

______________

 

 

                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                                             administracijos direktoriaus

                                                                                                             2018 m.  gruodžio 17  d.  

įsakymu Nr. DV-1506  

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. gegužės 16 d.

įsakymo Nr. DV-382

redakcija)

                     

                                

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.  Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausias specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

 

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

2.  Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti jam priskirtos srities savivaldybės viešuosius pirkimus.

 

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – viešųjų pirkimų organizavimo funkciją.

 

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį socialinių mokslų studijų srities (teisės, ekonomikos,  viešojo administravimo  ar apskaitos krypties) išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą;

4.3. išmanyti Viešųjų pirkimų įstatymą, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.4. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. sugebėti rinkti, analizuoti, priimti, sisteminti informaciją ir panaudoti ją skyriaus dokumentams rengti bei organizaciniams sprendimams priimti;

4.6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje, bendrauti, bendradarbiauti;

4.7. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ kompiuterio programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5.    Siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą:

5.1.      rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų viešųjų pirkimų klausimais projektus;

5.2.      teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo ir savivaldybės administracijos vidaus tvarkų susijusių su pirkimų vykdytu, organizavimu tobulinimo;

5.3.      skelbia informaciją apie  planuojamus vykdyti pirkimus;

5.4.      tikrina Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų dokumentus (paraiškas, pirkimo sąlygas, apklausos pažymas), teikia siūlymus dėl pakeitimų juose tam, kad dokumentai atitiktų teisės aktų reikalavimus;

5.5.      rengia ir pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai skelbimus (apie pradedamus viešuosius pirkimus, sudarytas sutartis);

5.6.      rengia prekių, paslaugų ar darbų pirkimo dokumentų, išskyrus technines specifikacijas, projektus, pirkimo dokumentų patikslinimų (paaiškinimų) projektus;

5.7.      dalyvauja Viešojo pirkimo komisijos ar kitų viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti ir atlikti sudarytų komisijų darbe;

5.8.      protokoluoja pirkimų komisijų posėdžius;

5.9.      pildo vokų atplėšimo procedūros protokolų formas;

5.10.    pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, atsako raštu ir žodžiu į tiekėjų, įstaigų klausimus, užtikrina atsakymų parengimą per nustatytą laiką;

5.11.    praneša konkurso dalyviams apie konkursus laimėjusius pasiūlymus;

5.12.    praneša konkurso dalyviams apie planuojamas sudaryti sutartis;

5.13.    rengia pirkimo procedūrų ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai;

5.14 skelbia informaciją Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje apie sutarčių sudarymą;

5.15. derina pirkimo organizatorių apklausos pažymas;

5.16. rengia kitus su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus;

5.17. rengia metines ir pagal reikalą kitas skyriaus veiklos ataskaitas;

5.18. rengia savivaldybės administracijos numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planą (jo pakeitimus) (ketvirčio, 6 mėn., metų pagal aplinkybes) ir teikia tvirtinti;

5.19. konsultuoja savivaldybės administracijos padalinių specialistus, rengiančius pirkimo dokumentų projektus viešųjų pirkimų klausimais;

5.20.    teikia informaciją skyriaus vedėjui apie atliekamų viešųjų pirkimų procedūras;

5.21.    analizuoja vykdomus viešuosius prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, teikia vedėjui informaciją, išvadas ir pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo bei jų procedūrų tobulinimo;

5.22.    rengia ir teikia su viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų kopijas įgyvendinančioms institucijoms, Viešųjų pirkimų tarnybai ir kitoms įstaigoms;

5.23.    rengia atsakymus į asmenų prašymus, pretenzijas, skundus, pareiškimus;

5.24.    tvarko skyriaus dokumentus, jų apskaitą, siekdamas užtikrinti tinkamą dokumentų saugojimą ir jų atidavimą į archyvą;

5.25.    vykdo kitus administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus pagal skyriaus kompetenciją.

 

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6.    Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.

 

Susipažinau:

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(data)

 

 

Į pradžią