Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-377 2019-05-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ, KURIE TURI TEISĘ NAUDOTIS TARNYBINIAIS AUTOMOBILIAIS, PAREIGYBIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO IR TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ DERINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ, KURIE TURI TEISĘ NAUDOTIS TARNYBINIAIS AUTOMOBILIAIS, PAREIGYBIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO IR TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ DERINIMO

 

2019 m. gegužės 15 d. Nr. DV-377

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Alytaus miesto savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės įmonėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-06-16 sprendimo Nr. T-177 „Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Alytaus miesto savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės įmonėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu, 10.1 ir 38 punktais ir atsižvelgdamas į VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos direktoriaus 2019-02-18  raštą Nr. SD-49 (1.20):

1. T v i r t i n u VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos darbuotojų, kurie turi teisę naudotis tarnybiniais automobiliais, pareigybių sąrašą (pridedama).

2. D e r i n u VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro tarnybinių automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisykles (pridedama).

3. Į p a r e i g o j u VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktorių patvirtinti parengtas VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro tarnybinių automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisykles ir su jomis supažindinti įstaigos darbuotojus.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas,

l. e. administracijos direktoriaus pareigas                                                                       Giedrius Šimas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. gegužės 15 d.

įsakymu Nr. DV-377

 

 

VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ, KURIE TURI TEISĘ NAUDOTIS TARNYBINIAIS AUTOMOBILIAIS, PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

 

1.

Direktorius

2.

Direktoriaus pavaduotojas

3.

Metodininkas

4.

Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistas

5.

Sporto bazių ir inžinerinių sistemų vyr. specialistas

6.

Viešųjų ryšių specialistas

7.

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

8.

Bazės vedėjas

9.

Stalius

10.

Ūkio darbininkas-santechnikas

11.

Elektrikas

12.

Elektrikas-radiotechnikas

13.

Ūkio darbininkas-santechnikas

14.

Treneriai

                                                  

 

____________

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. gegužės 15 d.

įsakymu Nr. DV-377

 

PATVIRTINTA

Alytaus sporto ir rekreacijos

centro direktoriaus

201     m.                d.

įsakymu Nr.

 

 

VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

     I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro tarnybinių automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro (toliau – įstaiga) automobilių įsigijimo, nuomos, naudojimo, saugojimo, žymėjimo, techninės priežiūros, remonto, naudojimo kontrolės, ridos ir degalų apskaitos, netarnybinių automobilių naudojimo tarnybos reikmėms tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. tarnybinis automobilis – įstaigai teisėtu pagrindu (nuosavybės teise, patikėjimo teise, nuomos ar nuomos pagal finansines nuomos (lizingo) sutartį) priklausantis automobilis, kurį įstaigos darbuotojas naudoja tarnybos reikmėms;

2.2. netarnybinis automobilis – įstaigos darbuotojo teisėtu pagrindu valdomas automobilis, naudojamas tarnybos reikmėms, įsipilant degalų su įstaigos degalų kortele.

 

II SKYRIUS  

TARNYBINIŲ automobilių įsigijimo TARNYBOS REIKMĖMS SĄLYGOS IR TVARKA

 

3. Įstaiga ne brangesnius kaip 17 377 eurai (be pridėtinės vertės mokesčio) automobilius, turinčius ne daugiau kaip 5 sėdimas vietas, ir kitus automobilius, ne brangesnius kaip 26 065 eurai (be pridėtinės vertės mokesčio), gali įsigyti, nuomotis arba nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį savarankiškai, gavusi Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – administracijos direktoriaus) leidimą, jeigu yra numatyta lėšų jų sąmatose, o brangesnius kaip 17 377 eurai (be pridėtinės vertės mokesčio) automobilius, turinčius ne daugiau kaip 5 sėdimas vietas, ir kitus automobilius, brangesnius kaip 26 065 eurai (be pridėtinės vertės mokesčio) – tik leidus savivaldybės tarybai.

4. Įstaigos direktorius (toliau – įstaigos direktorius) priima sprendimus tarnybinius automobilius įsigyti, atsižvelgdamas į įstaigos finansinę padėtį ir būtinybę.

 

 III SKYRIUS

TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS IR KONTROLĖ

 

5. Tarnybinių automobilių naudojimas tarnybos reikmėms – tai jų naudojimas teisės aktuose ir (ar) įstatuose (nuostatuose) numatytai įstaigos veiklai užtikrinti ir funkcijoms vykdyti.

6. Įstaigos direktorius turi užtikrinti lėšų tarnybiniams automobiliams išlaikyti racionalų naudojimą. Už tarnybinių automobilių naudojimą, tinkamą laikymą, saugojimą ir naudojimą tik tarnybos reikmėms atsako įstaigos direktorius. Jis savo įsakymu paskiria atsakingus bazės vedėją ir sporto bazių ir inžinerinių sistemų vyr. specialistą už tarnybinių automobilių naudojimą įstaigos veiklai užtikrinti.

7. Įstaigos tarnybinius automobilius gali naudoti įstaigos darbuotojai, įtraukti į VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro darbuotojų, kurie turi teisę naudotis tarnybiniais automobiliais, pareigybių sąrašą (toliau – sąrašas).

8. Įstaigos direktorius prireikus gali leisti tarnybos reikmėms pasinaudoti tarnybiniais automobiliais ir kitiems darbuotojams, kurių pareigybių nėra sąraše. Šiuo atveju automobilis perduodamas įstaigos direktoriaus nustatyta tvarka.

                      9. Įstaigos tarnybiniais automobiliais gali naudotis įstaigos darbuotojai, dirbantys įstaigoje pagal sutartis, turintys vairuotojo pažymėjimus. Darbuotojai, naudodamiesi tarnybiniais automobiliais ir juos eksploatuodami, privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių kelių eismo saugumą bei transporto priemonių eksploatavimą, ir šių taisyklių.

10. Tarnybinių automobilių ridos limitus įsakymu nustato įstaigos direktorius.

11. Automobilių degalų lėšų poreikis apskaičiuojamas pagal nustatytus ridos limitus, faktines automobilių degalų naudojimo bazines normas ir degalų rūšis.

12. Apie eismo įvykius, kuriuose dalyvavo tarnybiniai automobiliai, nedelsiant pranešama bazės vedėjui ir (arba) sporto bazių ir inžinerinių sistemų vyr. specialistui, o šis informuoja įstaigos  direktorių.

13. Įstaigos direktoriaus paskirtas asmuo – bazės vedėjas ir (arba) ir sporto bazių ir inžinerinių sistemų vyr. specialistas  –  nuolat kontroliuoja, kaip naudojami tarnybiniai automobiliai (ar tvarkingi spidometrai, įrengta telemetrinė automobilio kontrolės įranga, ar degalų sunaudojimas atitinka nustatytąsias normas, o automobilių rida – nustatytąjį limitą, ir panašiai), ir apie pažeidimus nedelsdamas praneša įstaigos direktoriui.

14. Tarnybinių automobilių išlaikymo ar nuomos išlaidos įstaigoje neturi viršyti įstaigos sąnaudų dalies, nustatytos metiniuose  veiklos rodikliuose, išlaidų sąmatose.

15. Tarnybiniai automobiliai gali būti naudojami tik tarnybos reikmėms.

 

IV SKYRIUS

TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ DEGALŲ ĮSIGIJIMO TVARKA

 

16. Degalai į tarnybinį automobilį pilami tik degalinėse, su kuriomis sudarytos sutartys. Tuo rūpinasi darbuotojai, kuriems išduotos degalų pirkimo kortelės. 

17. Visi degalų pirkimo kvitai prisegami prie transporto priemonės kelionės lapo ir pateikiami atsiskaityti buhalterijos darbuotojui, atsakingam už tarnybinių automobilių administravimo išlaidas.

18. Tarnybinio automobilio sunaudojami degalai nurašomi pagal įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintas normas.

 

V SKYRIUS 

TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ SAUGOJIMAS

 

19. Tarnybiniai automobiliai po darbo, poilsio, švenčių dienomis, darbuotojų atostogų, ligos ar komandiruočių laikotarpiu turi būti laikomi įstaigos teritorijoje (Naujoji g. 52, Alytus; Birutės g. 14, Alytus). Siekiant užtikrinti racionalų tarnybinio transporto panaudojimą, kai į komandiruotes ar kitus renginius, kurie yra būtini įstatuose numatytai įstaigos veiklai užtikrinti ir funkcijoms vykdyti, vykstama tarnybiniu automobiliu, tarnybinis automobilis turi būti laikomas saugomoje aikštelėje ar kitoje saugioje vietoje (saugomoje teritorijoje, garaže ar pan.). Už tarnybinio automobilio laikymą ne įstaigos teritorijoje ir su tuo susijusias išlaidas atsako darbuotojas, kuris vairavo tarnybinį automobilį.

20. Tarnybiniame automobilyje draudžiama palikti transporto priemonės registracijos liudijimą, draudimo liudijimą, radijo aparatą (jeigu jis išimamas). Paliekant automobilį, privaloma užrakinti vairą ir pedalus (jeigu išduoti tam tikri užraktai), įjungti apsaugos sistemą ir užrakinti automobilį.

 

VI SKYRIUS

TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ RIDOS IR DEGALŲ APSKAITA

 

21. Tarnybinių automobilių ridos ir degalų sunaudojimo apskaita tvarkoma nustatyta tvarka:

21.1. Bazės vedėjui ir sporto bazių ir inžinerinių sistemų vyr. specialistui, kuriems yra išduota degalų įsigijimo kortelė, buhalterijos darbuotojas, atsakingas už tarnybinių automobilių administravimo išlaidas, išduoda automobilio kelionės lapą (forma pateikiama 1 priede). Bazės vedėjas ir (arba) sporto bazių ir inžinerinių sistemų vyr. specialistas užpildo jį – nurodo įpiltų ir sunaudotų degalų kiekį pagal patvirtintas transporto priemonės degalų sunaudojimo normas, maršrutus ir nuvažiuotus kilometrus ir grąžina atsakingam asmeniui iki kito mėnesio 4 dienos.

21.2. Kelionės lapai išduodami laikotarpiui nuo vienos dienos iki mėnesio, bet ne ilgiau kaip iki einamojo mėnesio pabaigos.

21.3. Kelionės maršrutas, kai tarnybinė užduotis atliekama Alytaus mieste, neregistruojamas, o žymimas vieną kartą per dieną.

            21.4. Kelionė tarnybinėms užduotims atlikti, kai tarnybiniu automobiliu vykstama Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgiau nei 1 parą, į užsienio valstybes ar užduotis vykdoma švenčių, poilsio dienomis, įforminama direktoriaus įsakymu. Kelionės maršrutas žymimas automobilio kelionės lape, kur įskaitomai pasirašo tarnybiniu automobiliu į komandiruotę važiavęs darbuotojas.

21.5. Už teisingą duomenų įrašymą automobilio kelionės lape atsako lapą užpildęs ir pasirašęs darbuotojas.

21.6. Buhalterijos darbuotojas, atsakingas už tarnybinių automobilių administravimo išlaidas, kiekvieną mėnesį pagal kelionės lapus ir kuro įsigijimo dokumentus parengia kuro nurašymo aktą ir teikia tvirtinti įstaigos direktoriui.

22. Tarnybinių automobilių ridos ir degalų sunaudojimo apskaita tvarkoma automobilio kelionės lapuose ir kuro sunaudojimo ataskaitoje.

23. Tarnybiniuose automobiliuose turi būti įrengtos transporto stebėjimo ir kontrolės sistemos, kurios leistų realiu laiku stebėti automobilių judėjimą interneto tinklalapyje. Centralizuotą šios paslaugos pirkimą organizuoja savivaldybės administracija, o apmoka įstaiga.

24. Degalų normų ir automobilių ridos limitų viršijimo išlaidas, nustačius pereikvojimo priežastis ir darbuotojo kaltę, padengia nustatytąsias degalų normas ir ridos limitus viršiję darbuotojai.

25. Nustatęs degalų normų ir automobilių ridos limitų viršijimą, bazės vedėjas, sporto bazių ir inžinerinių sistemų vyr. specialistas ar buhalterijos darbuotojas, atsakingas už tarnybinių automobilių administravimo išlaidas, informuoja įstaigos vadovą ir imasi priežasčių nustatymo priemonių (tikrinama, ar degalai naudojami tinkamai, kokia tarnybinio automobilio techninė būklė ir pan.).

 

VII SKYRIUS

TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ ŽYMĖJIMAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

 

26. Tarnybiniai automobiliai privalo būti pažymėti – įstaigos  pavadinimas ir (arba) patvirtintas įstaigos logotipas.

27. Žymimos tarnybinių automobilių šoninės durelės iš abiejų automobilio pusių. Didžiosios raidės turi būti ne žemesnės kaip 75 mm, mažosios – 50 mm ir ne mažiau kaip 4 mm storio. Tarnybinio automobilio žymėjimas turi būti aiškiai suprantamas ir įskaitomas.

28. Bazės vedėjas ir (arba) sporto bazių ir inžinerinių sistemų vyr. specialistas yra atsakingas už tarnybinių automobilių techninės būklės kontrolę, už kasdienę ir periodinę tarnybinių automobilių techninę priežiūrą bei jų draudimą.

29. Tarnybinio automobilio gedimai šalinami pagal poreikį.

 

VIII SKYRIUS

NETARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS TARNYBOS REIKMĖMS  

 

30. Darbuotojai, įtraukti į VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro  darbuotojų, turinčių teisę tarnybos reikmėms naudotis VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro turimais automobiliais, pareigybių sąrašą, tačiau nesinaudojantys tarnybiniais automobiliais, gali tarnybos reikmėms naudotis netarnybiniais automobiliais ir kas mėnesį gauti kompensaciją degalams įsigyti ir automobilio amortizacijai apmokėti.

31. Darbuotojas, norintis naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms, įstaigos  direktoriui pateikia prašymą (jo forma pateikiama 2 priede) leisti naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms ir kompensuoti degalų įsigijimo ir automobilio amortizacijos išlaidas.

32. Leidimas naudoti netarnybinį transportą tarnybos reikmėms ir maksimalus kompensacijos dydis įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu.

33. Darbuotojai, gaunantys kompensaciją už netarnybinio transporto naudojimą, negali naudotis tarnybiniu transportu, išskyrus tuos atvejus, kai darbuotojas vyksta tarnybiniu įstaigos transportu kartu su komisijos ar delegacijos nariais.

                      34. Darbuotojai, kuriems už netarnybinių automobilių naudojimą tarnybos reikmėms mokamos kompensacijos, netarnybiniais automobiliais darbo metu turi naudotis tik tarnybos reikmėms. Nekompensuojamos išlaidos, naudojant netarnybinius automobilius, atvykimui iš namų į darbą ir grįžimui iš darbo namo.

35. Netarnybinio automobilio degalų norma 100 km apskaičiuojama pasitelkus skaičiuoklę www.buhalteriams.lt/kuro-normu-skaiciuokle ir tvirtinama įstaigos direktoriaus įsakymu.

IX SKYRIUS

DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

                      36. Visi darbuotojai, vairuojantys įstaigai priklausančias transporto priemones, turi būti susipažinę su automobilių draudimo sąlygomis ir taisyklėmis.

                      37. Įvykus autoavarijai ir policijai bei draudimo bendrovei pripažinus, kad įvykis atsitiko nusižengiant Kelių eismo ir Transporto priemonių draudimo taisyklėms (vairavimas apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų, tyčinis avarinės situacijos sudarymas ir kt.), darbuotojas už padarytą žalą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

                      38. Darbuotojai turi būti supažindinami su įstaigos tarnybinių automobilių naudojimo taisyklėmis.

                      39. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

                      40. Įstaigos paskirti asmenys kontroliuoja, kaip laikomasi šiose taisyklėse nustatytos tvarkos ir apie pažeidimus informuoja vaikų globos namų direktorių.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      41. Įstaigos direktorius, vadovaudamasis taisyklėmis ir atsižvelgdamas į įstaigos veiklos specifiką, parengia Tarnybinių automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisykles ir su savivaldybės administracijos direktoriumi suderintas Tarnybinių automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisykles tvirtina savo įsakymu.

                      42. Kontroliuoti, kaip laikomasi šių taisyklių, pavedama įstaigos direktoriui ar jų įgaliotiems asmenims.

                      43. Taisyklės gali būti keičiamos, pildomos ar pripažįstamos netekusiomis galios įstaigos direktoriaus  įsakymu,  suderinus su savivaldybės administracijos direktoriumi.

                     44. Tai, kas nereglamentuota taisyklėse, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro tarnybinių automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisyklių

2 priedas

 

(Prašymo forma)

 

 

(Pareigų pavadinimas)

_________________________________________________________________________________

(Vardas ir pavardė)

 

______________________________________

(Adresatas)

PRAŠYMAS

Leisti naudoti NETARNYBINį AUTOMOBILį TARNYBOS REIKMĖMS ir KOMPENSuoti DEGALŲ įsigijimo IR AMORTIZACIJos IŠLAIDaS

 

20____ m. _______________ d.

Alytus

 

Aš,_______________________________________________________________________

(vardas, pavardė, padalinys, pareigos,)

kuruojantis (-i)______________________________________________________________________

(veiklos sritis, funkcijos, darbų kiekis, regionai, specifinė veikla)

________________________________________________________________________________,

 

gyvenantis (-i)_____________________________________________________________________

(adresas)

(___ km atstumu nuo įstaigos buveinės), prašyčiau leisti tarnybos reikmėms naudoti netarnybinį automobilį _______________________________________________________________________,

(markė, modelis, variklio darbinis tūris)

pagamintą __________ m., valstybinis numeris ___________________________________________

 

(naudojami degalai ________________ ), registruotą VĮ „Regitra“____________________________

                                                             (rūšis, markė)

__________________________________________________________________________________

(registravimo data, transporto priemonės registracijos liudijimo Nr., kieno vardu registruota)

ir kompensuoti degalų įsigijimo ir amortizacijos išlaidas pagal ________________________________

(pareigų pavadinimas)

20 ___ m. ____________ ____ d. įsakymu Nr. ____ patvirtintas įstaigos

 

tarnybinių automobilių naudojimo taisykles, su kuriomis esu susipažinęs (-usi).

 

PRIDEDAMA:

1. Automobilio registracijos liudijimo kopija, ... lapas (-ai).

2. Techninės apžiūros talono kopija, ... lapas (-ai).

3. Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimo kopija, ... lapas (-ai).

4. Vairuotojo pažymėjimo kopija, ... lapas (-ai).

5. Kita _________________________________________________________, ... lapas (-ai).

(nurodyti)

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Dokumento priedai:
DV-377 - AUTOMOBILIO KELIONĖS LAPAS (PRIEDAS)
Į pradžią