Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-381 2019-05-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO FORMOS PATVIRTINIMO IR PILDYMO TVARKOS NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO FORMOS PATVIRTINIMO IR PILDYMO TVARKOS NUSTATYMO

 

2019 m. gegužės 15 d. Nr.  DV-381

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 120 straipsnio 3 dalimi:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos skyrių bei juose dirbančių politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  darbo laiko apskaitos žiniaraščiai kiekvieną darbo dieną pildomi Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje „Biudžetas VS“;

1.2. darbuotojas, atsakingas už darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą, Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje „Biudžetas VS“ užpildo ir suformuoja darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

1.3 užpildytas ir atspausdintas darbo laiko apskaitos žiniaraštis pasirašomas darbuotojo, atsakingo už darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą, skyriaus vedėjo arba jo funkcijas atliekančio tarnautojo ir savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens;

1.4. pasirašytas darbo laiko apskaitos žiniaraštis ne vėliau kaip antrą mėnesio darbo dieną pateikiamas Buhalterinės apskaitos skyriaus atsakingam asmeniui.

2. T v i r t i n u:

2.1. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio formą (pridedama);

2.2. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio sutartinį žymėjimą (pridedama).

 

 

 

 

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas,

l. e. administracijos direktoriaus pareigas                                                                       Giedrius Šimas

______________

 

 

Dokumento priedai:
DV-381 - DĖL DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO FORMOS PATVIRTINIMO IR PILDYMO TVARKOS NUSTATYMO (1 PRIEDAS)
DV-381 - DĖL DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO FORMOS PATVIRTINIMO IR PILDYMO TVARKOS NUSTATYMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią