Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-188 2019-05-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-05-10 Nr. TŽ-188

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO ĮSTATŲ TVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Švietimo įstatymo 43 straipsnio 4 dalimi, Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-06-29 įsakymu Nr. V-1164 „Dėl Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus jaunimo centro įstatus (pridedama).

2. Įpareigoti Alytaus jaunimo centro direktorių:

2.1. pasirašyti Alytaus jaunimo centro įstatus;

2.2. įregistruoti Alytaus jaunimo centro įstatus Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka valstybinės įmonės Registrų centro Alytaus filiale.

3. Pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-188 „Dėl Alytaus jaunimo centro įstatų tvirtinimo“ 1 ir 2 punktus su visais papildymais ir pakeitimais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO ĮSTATŲ TVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-10

(data)

Alytus

 

 

 

Nuo 2019-01-01 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimas pakeistas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, todėl Alytaus miesto gimnazijų nuostatuose keičiami pavadinimai: vietoj „Švietimo skyrius“ – „Švietimo ir sporto skyrius“, vietoj „švietimo ir mokslo ministras“ – „švietimo, mokslo ir sporto ministras“.

Nuo 2019-01-01 įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo redakcijai, pakeitimai būtini ir mokyklų įstatuose. Vadovaujantis 60 straipsnio 5 punktu, kiekvienais metais Mokyklos taryba vertina mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-1164 „Dėl nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo pakeitimo“ įstatai sutvarkyti pagal įforminimo reikalavimus.

Įstatuose įrašytas punktas:

o   kad direktorius savo darbo laiką tvarko pats, įskaitant atostogas ir komandiruotes, ankstesniuose nuostatuose ši funkcija buvo priskirta savivaldybės merui;

kiekvienais metais vertina direktoriaus metų veiklos ataskaitą, teikia siūlymus direktoriui dėl įstaigos veiklos kokybės tobulinimo ir savo sprendimą dėl ataskaitos teikia įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.

Išbraukti punktai:

o   siunčia įstaigos direktorių į tarnybines komandiruotes ir leidžia jį atostogų;

o  skiria įstaigos darbuotoją laikinai atlikti įstaigos direktoriaus pareigas jo tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ir atostogų metu, jeigu darbe tuo metu nėra įstaigos vadovą pagal savo pareigybės aprašymą galinčio pavaduoti darbuotojo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                      Romualdas Zdanavičius

 

Tel. (8 315) 55 186, +370 686 63890, el. p. romualdas.zdanavicius@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-188 - DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO ĮSTATŲ TVIRTINIMO-PRIEDA-ĮSTATAI
Į pradžią