Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-28 2019-01-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS VERTINIMO, SUTEIKTOS VALSTYBĖS PAGALBOS IR NEREIKŠMINGOS (DE MINIMIS) PAGALBOS DUOMENŲ TEIKIMO SUTEIKTOS VALSTYBĖS PAGALBOS IR NEREIKŠMINGOS (DE MINIMIS) PAGALBOS REGISTRUI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS VERTINIMO, SUTEIKTOS VALSTYBĖS PAGALBOS IR NEREIKŠMINGOS (DE MINIMIS) PAGALBOS DUOMENŲ TEIKIMO SUTEIKTOS VALSTYBĖS PAGALBOS IR NEREIKŠMINGOS (DE MINIMIS) PAGALBOS REGISTRUI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 14 d. Nr.  DV-28

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,  Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“,

t v i r t i n u Valstybės pagalbos vertinimo, suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų teikimo Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 


PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. sausio 14 d.

įsakymu Nr.  DV-28

 

VALSTYBĖS PAGALBOS VERTINIMO, SUTEIKTOS VALSTYBĖS PAGALBOS IR NEREIKŠMINGOS (DE MINIMIS) PAGALBOS DUOMENŲ TEIKIMO SUTEIKTOS VALSTYBĖS PAGALBOS IR NEREIKŠMINGOS (DE MINIMIS) PAGALBOS REGISTRUI tvarkos aprašAS

 

I SKYRIUS
Bendrosios nuostatos

 

1.  Valstybės pagalbos vertinimo, suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų teikimo Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės teikiamos valstybės pagalbos vertinimo, suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų teikimo registrui tvarką.

2.  Valstybės pagalbos vertinimo, suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų teikimo Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymu ir Europos Sąjungos valstybės pagalbą ir nereikšmingą (de minimis) pagalbą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Tvarkos aprašu privalo vadovautis Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – savivaldybės administracija) struktūriniai padaliniai ir darbuotojai, neįeinantys į struktūrinius padalinius, kurie rengia sprendimų, įsakymų, sutarčių projektus ir kitus dokumentus dėl paramos (nepriklausomai nuo formos ir finansavimo šaltinio) skyrimo ūkio subjektams pagal savo kompetenciją (toliau – struktūriniai padaliniai).

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR JŲ APIBŪDINIMAS

 

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. pagalbos teikėjas – savivaldybės institucija arba kitas juridinis asmuo, teikiantys valstybės pagalbą arba nereikšmingą (de minimis) pagalbą;

4.2. valstybės pagalbos ar nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėjas – ūkio subjektas, gaunantis valstybės pagalbą ar nereikšmingą (de minimis) pagalbą;

4.3. ūkio subjektas – įmonės, jų junginiai (asociacijos, susivienijimai, konsorciumai ir pan.), įstaigos ar organizacijos arba kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie vykdo ar gali vykdyti ūkinę veiklą Lietuvos Respublikoje arba kurių veiksmai daro įtaką ar ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką ūkinei veiklai Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo subjektai laikomi ūkio subjektais, jeigu jie vykdo ūkinę veiklą;           

4.4. ūkinė veikla – gamybinė, komercinė, finansinė ar profesinė veikla, susijusi su prekių pirkimu ar pardavimu, išskyrus atvejus, kai fiziniai asmenys prekę įsigyja asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti;

4.5.    nereikšminga (de minimis) pagalba bendroji nereikšminga (de minimis) pagalba, nereikšminga (de minimis) pagalba ūkio subjektui, vykdančiam krovinių vežimo keliais veiklą, nereikšminga (de minimis) pagalba ūkio subjektui, teikiančiam visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, nereikšminga (de minimis) pagalba ūkio subjektui, vykdančiam veiklą žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje, arba nereikšminga (de minimis) pagalba ūkio subjektui, vykdančiam veiklą žuvininkystės sektoriuje;

4.6.    su nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėju susiję asmenys fiziniai ar juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, kartu su nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėju sudarantys vieną ūkio subjektą, kurie yra kontroliuojami to paties subjekto, turėtų būti laikomi vienu ūkio subjektu;

4.7. valstybės pagalba –priemonė, atitinkanti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2008 C 115, p. 1) 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus;

4.8. visuotinės ekonominės svarbos paslaugos (toliau – VESP) – ekonominė veikla, kuria teikiami visuotinės naudos produktai, kurių rinka be valstybės intervencijos neteiktų (arba teiktų kitokiomis kokybės, saugos, prieinamumo, lygių galimybių ar visuotinio prieinamumo sąlygomis).

                     

III  SKYRIUS

SUTEIKTOS VALSTYBĖS PAGALBOS IR nereikšmingos (de minimis) pagalbos FORMOS

 

5.Valstybės pagalba ir nereikšminga (de minimis) pagalba gali būti:

5.1. subsidijos, dotacijos;

5.2. atleidimai nuo mokesčių, jų sumažinimas ir delspinigių nurašymai, kiti atleidimai;

5.3. savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įmonėse dalies ar vertės didinimas įvairiais būdais;

5.4. mokesčių atidėjimai;

5.5. kitų formų.

                    

IV SKYRIUS

VALSTYBĖS PAGALBOS IR nereikšmingos (de minimis) pagalbos VERTINIMO IR DUOMENŲ PATIKRINIMO TVARKA

 

6. Numatomos suteikti valstybės pagalbos arba nereikšmingos (de minimis) pagalbos vertinimui ir priskyrimui valstybės pagalbai rekomenduojama naudotis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtomis atmintinėmis ir klausimynais, kurie skelbiami interneto svetainėje http://www.kt.gov.lt/lt/veiklos-sritys/valstybes-pagalba/susijusi-informacija-2/atmintines-ir-klausimynai.

7. Už numatomos suteikti valstybės pagalbos arba nereikšmingos (de minimis) pagalbos vertinimą, priskyrimą valstybės pagalbai ir jos suteikimo teisėtumą, pagalbos gavėjo informavimą raštu apie jam suteiktą paramą yra atsakingi struktūriniai padaliniai.

8. Valstybės pagalba yra parama, kurią valstybė ir savivaldybės iš savo išteklių teikia tam tikriems ūkio subjektams arba tam tikroms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti, suteikdama išskirtinę ekonominę naudą, kuri neatsirastų rinkos sąlygomis ir kuri iškraipo konkurenciją bei veikia prekybą tarp ES valstybių narių.

9. Valstybės pagalba teikiama tik suderinus ją iš anksto su Europos Komisija (pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 (3) str.), išskyrus atvejus, kai valstybės pagalbai taikomi pranešimo išimtį numatantys Europos Sąjungos teisės aktai.

10. Nereikšminga (de minimis) pagalba teikiama vadovaujantis reglamento Nr. 1407/2013  ir kitų nereikšmingos (de minimis) pagalbos reglamentų nuostatomis:

10.1. bendra vienam ūkio subjektui teikiamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma – ne didesnė kaip 200 000 Eur per trejus finansinius metus;

10.2. bendra vienam ūkio subjektui, vykdančiam krovinių vežimo keliais veiklą, teikiamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma – ne didesnė kaip 100 000 Eur per trejus finansinius metus;

10.3.  bendra vienam ūkio subjektui, vykdančiam veiklą žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje, teikiamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma – ne didesnė kaip 15 000 Eur, per trejus finansinius metus;

10.4. bendra vienam ūkio subjektui, vykdančiam veiklą žuvininkystės sektoriuje, teikiamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma – ne didesnė kaip 30 000 Eur per trejus finansinius metus;

10.5. bendra vienam ūkio subjektui, teikiančiam visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, teikiamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma – ne didesnė kaip 500 000 Eur per trejus finansinius metus.

 11. Jeigu numatoma teikti parama atitinka nereikšmingos (de minimis) pagalbos nuostatas (2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo (de minimis) pagalbai (toliau – reglamentas Nr. 1407/2013)), savivaldybės bendro pobūdžio teisės akte (tvarkos apraše) arba individualaus pobūdžio teisės akte (sprendime, įsakyme, sutartyje ar  kt. dokumente), turėtų būti įvardyta, kad teikiama pagalba yra nereikšminga (de minimis) pagalba.

12. Informacijos apie ūkio subjektams ir su jais susijusioms įmonėms jau suteiktą valstybės pagalbą patikrinimą, duomenų apie suteiktą valstybės pagalbą pateikimą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui (toliau – registras) vykdo:

12.1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus atsakingas darbuotojas (toliau – Turto valdymo ir verslo skyrius) pagal skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas;

12.2. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyrius pagal struktūrinių padalinių 13.1 ir 13.2 punktuose pateiktus duomenis.

13. Struktūriniai padaliniai (išskyrus Turto valdymo ir verslo skyrių), prieš ūkio subjektui suteikdami nereikšmingą (de minimis) pagalbą, Finansų ir investicijų skyriui turi pateikti:

13.1. „Vienos įmonės“ deklaracijos formą, užpildytą ūkio subjekto, kuriam numatoma teikti nereikšminga (de minimis) pagalba, parengtą Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir skelbiamą interneto svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013;

13.2. prašymą išvadai gauti apie ūkio subjektui ir su juo susijusiems ūkio subjektams užregistruotą pagalbą registre per VLIS „Avilys“, nurodydami ūkio subjekto rekvizitus: juridinio asmens pavadinimą, kodą (fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą – jei pagalba teikiama fiziniam asmeniui ūkinei veiklai vykdyti, kai pagalba teikiama ūkininkui, papildomai pateikiamas ūkininko ūkio kodas).

14. Finansų ir investicijų skyrius,  patikrinęs registre duomenis apie ūkio subjektui ir su juo susijusiems asmenims suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą, pateikia išvadą struktūriniams padaliniams apie užregistruotą pagalbą registre ir galimą suteikti nereikšmingą (de minimis) pagalbą, neviršijant didžiausio leidžiamo nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydžio.

15. Turto valdymo ir verslo skyrius, prieš suteikdamas ūkio subjektui nereikšmingą (de minimis) pagalbą, turi gauti ūkio subjekto užpildytą, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-204 „Dėl Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašo 3 priedą – De minimis pagalbos gavėjams taikomų reikalavimų atitikimą patvirtinantį klausimyną pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013) skelbiamą Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.alytus.lt/teises-aktai.

16. Turto valdymo ir verslo skyrius, patikrinęs registre duomenis apie ūkio subjektui ir su juo susijusiems asmenims suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą, užtikrina, kad suteikus naują nereikšmingą (de minimis) pagalbą nebus viršytas didžiausias leidžiamas nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydis.

 

V SKYRIUS

Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų TEIKIMAS

 

17. Struktūriniai padaliniai (išskyrus Turto valdymo ir verslo skyrių) per 3 darbo dienas po valstybės pagalbos ar nereikšmingos (de minimis) pagalbos suteikimo (sprendimo, įsakymo, sutarties ar kito dokumento užregistravimo VLIS „Avilys“ datos) Finansų ir investicijų skyriui pateikia per VLIS „Avilys“ užpildytą Duomenų apie suteiktą valstybės pagalbą formą (1 priedas) arba Duomenų apie suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą formą (2 priedas).

18. Finansų ir investicijų skyrius ir Turto valdymo ir verslo skyrius duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą ar nereikšmingą (de minimis) pagalbą teikia registrui Registro nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais. 

19. Jeigu teisės aktas, kuris nustatė suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos teisinį pagrindą, pripažintas netekusiu galios, struktūriniai padaliniai turi pateikti prašymą per VLIS „Avilys“ Finansų ir investicijų skyriui dėl ūkio subjektui suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos išregistravimo iš registro.

20. Finansų ir investicijų skyrius, gavęs prašymą, patikrina registre duomenis apie užregistruotą ūkio subjektui ir su juo susijusiems asmenims suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą ir kreipiasi į Konkurencijos tarybą dėl šios pagalbos išregistravimo.

                     
VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Tvarkos aprašas gali būti keičiamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

22. Struktūriniai padaliniai iš registro gautus duomenis gali naudoti tik numatomos suteikti (ar suteiktos) valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos vertinimui ir informacijai pateikti pagalbos gavėjui.

23. Iš registro gaunami asmens duomenys naudojami ir teikiami vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

__________________________

 

 

 


Valstybės pagalbos vertinimo, suteiktos

valstybės pagalbos ir nereikšmingos

(de minimis) pagalbos duomenų teikimo

Valstybės pagalbos ir nereikšmingos

(de minimis) pagalbos registrui

tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Duomenų apie suteiktą valstybės pagalbą forma)

 

DuomenYS apie suteiktą valstybės pagalbą

 

1. Struktūrinis padalinys

 

 

2. Pagalbos rūšis

 Pagal schemą

 Individuali pagal schemą

 Kita (nurodykite)

3. Valstybės pagalbos schemos arba individualios pagalbos pavadinimas

 

 

4. Valstybės pagalbos numeris, suteiktas Europos Komisijos

 

5. Pagalbos gavėjo tipas

 Juridinis asmuo

 Fizinis asmuo

6. Pagalbos gavėjas

Pavadinimas, kodas

Vardas, pavardė, kodas

 

 

 

 

7. Pagalbos gavėjo ekonominės veiklos, kuriai suteikta valstybės pagalba, kodas (pagal EVRK)

 

8. Pagalbos gavėjo dydis pagalbos suteikimo metu (jeigu pagalbos gavėjas yra juridinis asmuo)

 MVĮ

 Didelė

 

9. Pagalbos suma (Eur)

 

10. Pagalbos forma

 Subsidija, dotacija.

 Atleidimai nuo mokesčių, jų sumažinimas ir delspinigių nurašymai, kiti atleidimai.

 Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įmonėse dalies ar vertės didinimas įvairiais būdais.

 Mokesčių atidėjimai.

 Kita (nurodykite)

11. Tinkamos dengti išlaidos

 

 

12. Pagrindinis pagalbos tikslas

 

 

13. Antrinis pagalbos tikslas (jeigu aktualu)

 

 

14. Pagalbos suteikimo data

 

15. Pagalbos intensyvumas

 

16. Teisinis pagrindas (pridedamos teisės aktų, kuriais suteikta pagalba, kopijos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybės pagalbos vertinimo, suteiktos

valstybės pagalbos ir nereikšmingos

(de minimis) pagalbos duomenų teikimo

Valstybės pagalbos ir nereikšmingos

(de minimis) pagalbos registrui

tvarkos aprašo

2 priedas

(Duomenų apie suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą forma)

 

DuomenYS apie suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą

 

1. Struktūrinis padalinys

 

2. Pagalbos rūšis

 Nereikšminga pagalba

 Nereikšminga pagalba žemės ūkio sektoriuje

 Nereikšminga pagalba žuvininkystės sektoriuje

 Nereikšminga pagalba krovinių vežimo keliais (transporto) veiklai

 Nereikšminga pagalba visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms

3. Pagalbos gavėjo tipas

  Juridinis asmuo

   Fizinis asmuo

  Ūkininkas

4. Pagalbos gavėjas

Pavadinimas, kodas

Vardas, pavardė, kodas

 

 

 

5. Ar yra susijusių ūkio subjektų?

 Taip

 Ne

6. Jei yra susijusių ūkio subjektų, pridedama pagalbos gavėjo užpildyta „Vienos įmonės“ deklaracijos forma

 

 

7. Pagalbos gavėjo finansinių (mokestinių) metų pradžia (kai pagalbos gavėjo finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais)

 

 

8. Pagalbos gavėjo veiklos rūšis, kuri yra remiama (pagal EVRK)

 

 

9. Pagalbos suma (Eur)

 

10. Pagalbos forma

 Subsidija, dotacija.

 Atleidimai nuo mokesčių, jų sumažinimas ir delspinigių nurašymai, kiti atleidimai.

 Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įmonėse dalies ar vertės didinimas įvairiais būdais.

 Mokesčių atidėjimai.

 Kita (nurodykite).

11. Pagalbos suteikimo data

 

12. Teisinis pagrindas (pridedamos teisės aktų, kuriais suteikta pagalba, kopijos)

 

 

 

Į pradžią