Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1288 2018-10-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRAMONĖS G. 16A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRAMONĖS G. 16A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 19 d. Nr.  DV-1288

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. spalio 4 d. žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-307-(8.12) bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyriaus 2018-10-12 raštą Nr. 2SD-5022-(14.2.36.) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto derinimo“:

1.    Tvirtinu parengtą žemės sklypo Pramonės g. 16A, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-44918) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

1.1.   planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.2.   projekto iniciatorė ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – UAB „S-Form“;

1.3.   projekto rengėja – N. Geštautaitės IĮ, S. Dariaus ir S. Girėno g. 3, Alytus, Nida Geštautaitė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-424);

1.4.   tikslas / uždaviniai – pertvarkyti žemės sklypus / padalinti į du ir daugiau žemės sklypų;

1.5.   pertvarkomas žemės sklypas – Pramonės g. 16A, Alytuje kadastro Nr. 1101/0001:1132, 2,0330 ha,  pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

1.6.    suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 1) duomenys:

1.6.1.   plotas 0,1005 ha;

1.6.2.   pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.6.3.   naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo teritorijos;

1.6.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos), IX (Dujotiekių apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, kanalizacijos ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.7.    suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 2) duomenys:

1.7.1.   plotas 1,1958 ha;

1.7.2.   pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.7.3.   naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo teritorijos;

1.7.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), V (Aerodromo apsaugos zonos), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), IX (Dujotiekių apsaugos zonos),  XXVII (Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje), XLIX (Vandentiekio, kanalizacijos ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.7.5. nustatyti servitutai:

1.7.5.1. 0,0146 ha ploto servitutas, pažymėtas brėžinyje S5, kodas 222 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

1.7.5.2. 0,0778 ha ploto servitutas (tarnaujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S3, kodas 206 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

1.7.5.3. 0,0778 ha ploto kelio servitutas (tarnaujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S1, kodas 203 – teisė važiuoti transporto priemonėmis;

1.7.6. siūlomi nustatyti servitutai:

1.7.6.1. 0,0782 ha ploto servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S4, kodas 106 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas žemės sklype Nr. 3;

1.7.6.2. 0,0782 ha ploto kelio servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S2, kodas 103 – teisė važiuoti transporto priemonėmis žemės sklype Nr. 3;

1.7.6.3. 0,0136 ha ploto servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S6, kodas 218 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas žemės sklype Nr. 3;

1.8.    suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 3) duomenys:

1.8.1.   plotas 0,7367 ha;

1.8.2.   pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.8.3.   naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo teritorijos;

1.8.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), V (Aerodromo apsaugos zonos), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XXVII (Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje), XLIX (Vandentiekio, kanalizacijos ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.8.5. nustatyti servitutai:

1.8.5.1. 0,0136 ha ploto servitutas, pažymėtas brėžinyje S6, kodas 222 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

1.8.5.2. 0,0782ha ploto servitutas (tarnaujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S4, kodas 206 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

1.8.5.3. 0,0782 ha ploto kelio servitutas (tarnaujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S2, kodas 203 – teisė važiuoti transporto priemonėmis;

1.8.6. siūlomi nustatyti servitutai:

1.8.6.1. 0,0778 ha ploto servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S3, kodas 106 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas žemės sklype Nr. 2;

1.8.6.2. 0,0778 ha ploto kelio servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S1, kodas 103 – teisė važiuoti transporto priemonėmis žemės sklype Nr. 2;

1.8.6.3. 0,0146 ha ploto servitutas (viešpataujantis daiktas), pažymėtas brėžinyje S5, kodas 218 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas  žemės sklype Nr. 2.

2. Nurodau, kad žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Dokumento priedai:
DV-1288 - Priedai – DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRAMONĖS G. 16A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią