Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1078 2018-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-01-22 ĮSAKYMO NR. DV-83 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO JAUNIMO INICIATYVAI FINANSUOTI SUTARTIES FORMOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-01-22 ĮSAKYMO NR. DV-83 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO JAUNIMO INICIATYVAI FINANSUOTI SUTARTIES FORMOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugpjūčio 29 d.  Nr.  DV-1078

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo jaunimo iniciatyvai finansuoti sutarties formą patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-22 įsakymu Nr. DV-83 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo jaunimo iniciatyvai finansuoti sutarties formos tvirtinimo“  ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. sausio 22 d.

įsakymu Nr.  DV-83

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. rugpjūčio 29 d.   

įsakymo Nr. DV-1078

redakcija)

                                                                                                                            

 

(Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo jaunimo iniciatyvai finansuoti sutarties forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO JAUNIMO INICIATYVAI FINANSUOTI SUTARTIS

 

20__ m. ­­­­­­­­­­­­­­­­_______________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___d. Nr. _______________

Alytus

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – finansuotojas), atstovaujama Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ..., ir (juridinio asmens / neformalios jaunimo grupės pavadinimas) (toliau – vykdytojas), atstovaujamas (-a) (atstovaujančio asmens pareigos, vardas ir pavardė), vadovaudamiesi (teisės akto pavadinimas) ir atsižvelgdami į Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos konkurso atrankos nuostatus, patvirtintus Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-07-07 įsakymu Nr. DV-628 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos konkurso nuostatų tvirtinimo“, sudarė šią sutartį (toliau – sutartis).

 

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

 

                      1. Alytaus miesto savivaldybės ................... programos .............. priemonės ............................................................................(pavadinimas) (toliau – iniciatyva) finansavimas pagal pateiktą paraišką.

2.      Iniciatyvos vykdytojas (-a) (vykdytojo pavadinimas).

                      3. Iniciatyvos vykdymo / įgyvendinimo laikotarpis nuo 20.... m. ................ d. iki 20..... m. ................d.

 

II SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

4. Finansuotojas įsipareigoja:

4.1. finansuoti vykdytojo įgyvendinamą iniciatyvą: pervesti į vykdytojo sąskaitą (suma skaičiais ir žodžiais) Eur iš .................... programos pagal iniciatyvos, finansuojamos Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, išlaidų sąmatą (forma pateikiama 1 priede, toliau – sąmata);

4.2. finansuoti tik tas išlaidas, kurios buvo patirtos per iniciatyvos įgyvendinimo laikotarpį ir tik pagal paskirtį;

4.3. lėšas pervesti per 10 kalendorinių dienų pasirašius sutartį;

4.4. teikti vykdytojui informaciją, susijusią su įgyvendinamos iniciatyvos lėšų apskaita ir dokumentavimu, konsultuoti vykdytoją iniciatyvos įgyvendinimo klausimais;

4.5. vykdyti iniciatyvos įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę iniciatyvos įgyvendinimo laikotarpiu;

4.6. nustatęs lėšų panaudojimo pažeidimų, kurių neįmanoma ištaisyti, arba gavęs pagrįstą informaciją apie tokius pažeidimus, imtis būtinų priemonių lėšoms, kurios buvo panaudotos ne pagal paskirtį ir /ar ne iniciatyvos vykdymo laikotarpiu, susigrąžinti.

5.  Vykdytojas įsipareigoja:

5.1. iniciatyvai įgyvendinti finansuotojo skirtas lėšas naudoti pagal pridedamą sąmatą tik iniciatyvos veiklos rūšims įgyvendinti ir tik išlaidoms, patirtoms per iniciatyvos vykdymo laikotarpį, padengti. Nuokrypa tarp išlaidų pavadinimų – ne daugiau kaip 20 procentų;

5.2. vykdyti iniciatyvos paraiškoje numatytas veiklos rūšis  nuo 20.... m. ................ d. iki 20..... m. ................d.

5.3. įgyvendinus iniciatyvą per 30 kalendorinių dienų pateikti vyriausiajam specialistui (jaunimo reikalų koordinatoriui) Veiklos vykdymo ir lėšų naudojimo ataskaitą (forma pateikiama 2 priede), buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinę (forma pateikiama 3 priede), mokėjimus pagrindžiančių dokumentų kopijas. Jeigu iniciatyva įgyvendinama einamųjų metų gruodžio mėn. – metams pasibaigus ataskaitos pateikiamos per 10 kalendorinių dienų;

5.4. lėšas naudoti tik atsiskaitymams negrynais pinigais;

5.5. numatytas prekes ir paslaugas pirkti bei darbus atlikti vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu;

5.6. pervesti į finansuotojo sąskaitą nepanaudotus asignavimų likučius iki ataskaitų pateikimo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų įgyvendinus iniciatyvą. Jei iniciatyva įgyvendinama einamųjų metų gruodžio mėn., nepanaudoti asignavimų likučiai į finansuotojo sąskaitą pervedami ne vėliau kaip iki gruodžio 24 d.;

5.7. nedelsiant raštu pranešti vyriausiajam specialistui (jaunimo reikalų koordinatoriui), jeigu dėl objektyvių priežasčių  keičiama iniciatyvos įgyvendinimo diena ar nėra galimybės įgyvendinti iniciatyvą;

5.8. per 10 kalendorinių dienų po iniciatyvos įgyvendinimo laikotarpio el. paštu vyriausiajam specialistui (jaunimo reikalų koordinatoriui) pateikti viešinimui skirtą informaciją su nuotraukomis;

5.9. atmetus vykdytojo ataskaitą, vykdytojui suteikiama teisė per 5 kalendorines dienas ištaisyti ataskaitos trūkumus ir pateikti ją pakartotinai;

5.10. jei vykdytojas neįvykdo pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų ar finansuotojas nustato, kad vykdytojo veikla netinkama, vykdytojas privalo per 20 kalendorinių dienų nuo finansuotojo įspėjimo raštu pateikimo dienos grąžinti finansuotojui jo nurodytą biudžeto asignavimų sumą;

5.11. vykdyti veiklą pagal paraiškoje numatytus rodiklius;

5.12. paprašius finansuotojui patikslinti paraišką.

 

III SKYRIUS

INICIATYVOS IŠLAIDOS

 

6. Tinkamos iniciatyvos išlaidos: prekėms ir paslaugoms, kurios numatytos paraiškoje, reikalingos iniciatyvai įgyvendinti ir sunaudojamos (nurašomos) į sąnaudas iš karto.

7. Netinkamos iniciatyvos išlaidos:

7.1. baudoms, delspinigiams, finansinėms nuobaudoms, bylinėjimosi išlaidoms, paskolų palūkanoms, skolų padengimo išlaidoms;

7.2. narystės asociacijoje mokesčiams apmokėti;

7.3. alkoholiniams gėrimams;

7.4. iniciatyvų vykdytojų kasdieninei veiklai, tiesiogiai nesusijusiai su iniciatyvos įgyvendinimu;

7.5. išlaidoms pagal sutartis su konsultantais arba tarpininkais.

                     

IV SKYRIUS

 SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

8. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

9. Finansuotojas nutraukia sutartį, jeigu vykdytojas pažeidžia sutartyje numatytus įsipareigojimus.

10. Sutartį nutraukus dėl vykdytojo įsipareigojimų nevykdymo, vykdytojas per 20 kalendorinių dienų nuo sutarties nutraukimo dienos grąžina visą pagal šią sutartį gautą biudžeto lėšų sumą.

 

V SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

                      11. Finansuotojas atsako už tai, kad laiku būtų pervestos sutarčiai vykdyti reikalingos lėšos.

                      12. Vykdytojas atsako:

                      12.1. už iniciatyvos įgyvendinimą ir rezultatų / rodiklių pasiekimą;

                      12.2. už Alytaus miesto savivaldybės lėšų panaudojimą pagal paskirtį ir tai, kad lėšos bus panaudojamos tik per iniciatyvos vykdymo / įgyvendinimo laikotarpį;

                      12.3. už pateiktų ataskaitų teisingumą.

 

VI SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

 

13. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

14. Šalių ginčai dėl šios sutarties nevykdymo ar dėl netinkamo jos vykdymo sprendžiami derybų būdu, nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Sutartis privaloma sutarties šalims ir jų teisių perėmėjams, nepriklausomai nuo sutarties šalių pertvarkymo ar jų vadovybės pasikeitimo.

16. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, kiekvienai šaliai po vieną.

17. Už sutarties vykdymą atsakingas vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius).

 

VII SKYRIUS

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

 

Finansuotojas

Alytaus miesto savivaldybės administracija

 

Vykdytojas

(juridinio asmens pavadinimas)

Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus

 

(Adresas)

Kodas 188706935

 

Kodas

Atsiskaitomoji sąskaita

 

Atsiskaitomoji sąskaita

 

 

 

 (Bankas)

 

(Bankas)

 

 

 

Administracijos direktorius

 

(Parašas)

 

(Atstovaujančio asmens pareigos)

 

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

(Vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės biudžeto

lėšų naudojimo jaunimo iniciatyvai

finansuoti sutarties

1 priedas

 

(Iniciatyvos, finansuojamos Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, sąmatos forma)

 

TVIRTINU

 

(Asignavimų valdytojo ar jo įgalioto asmens vardas ir pavardė)

 

(Parašas)

 

(Data)

A. V.

 

 

(Juridinio asmens pavadinimas, kodas)

 

 

INICIATYVOS, FINANSUOJAMOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, IŠLAIDŲ SĄMATA

___________

(Data)

 

Programa (pavadinimas)

 

 

 

Jaunimo iniciatyva (pavadinimas)

 

 

 

eurais

 

 

Eil.

Nr.

 

 

Išlaidų pavadinimas ir jų detalizavimas

Savivaldybės lėšų suma

Iš viso

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

1. Iniciatyvos vykdymo išlaidos

1.1

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (1)

 

 

 

 

 

2. Iniciatyvos administravimo išlaidos

2.1

 

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (2)

 

 

 

 

 

Iš viso (1+2)

 

 

 

 

 

 

Juridinio asmens vadovas (-ė)                   _______________                 _______________________        

                                                                    (Parašas)                                                               (Vardas, pavardė)                                                                                           

Juridinio asmens apskaitą tvarkantis asmuo _____________                 _______________________        

                                                                        (Parašas)                                                          (Vardas, pavardė)                                                                                            

 

Savivaldybės atsakingas (-a)

valstybės tarnautojas (-a)

                                                                    _______________                _______________________     

                                                                        (Parašas)                                                          (Vardas, pavardė)                                 

                                                         

Sąmatą sudarė

                                                                                    (pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės biudžeto

lėšų naudojimo jaunimo iniciatyvai

finansuoti sutarties

2 priedas

                                                                                         

(Veiklos vykdymo ir lėšų naudojimo ataskaitos forma)

 

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

 

(Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo jaunimo iniciatyvai finansuoti sutarties data ir numeris)

20___M. VEIKLOS VYKDYMO IR LĖŠŲ NAUDOJIMO ATASKAITA

 

___________            Nr.  ____

                                                                                             (data)

 

Programa (pavadinimas)

 

 

 

Jaunimo iniciatyvos (pavadinimas)

 

 

1.      Iniciatyvos įgyvendinimo metu vykdyta veikla

Eil. Nr.

Iniciatyvos pavadinimas

Iniciatyvos vykdymo metu įgyvendinta veikla

(data, trukmė, aprašymas, dalyvių skaičius ir kt.)

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Pasiekti rezultatai

Eil. Nr.

Veiklos rezultato rodiklio pavadinimas

Siekta reikšmė (nurodyta paraiškoje)

Rezultatas

(įvykdžius iniciatyvą)

Paaiškinimas (jeigu siekta reikšmė neatitinka rezultato)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      Iniciatyvos viešinimas (nurodyti, kur buvo viešinama)

Pastaba. Viešinant iniciatyvą nurodyti, kad ją finansuoja (iš dalies finansuoja) Alytaus miesto savivaldybė

 

 

4.      Iniciatyvos išlaidų ataskaita

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas ir jų detalizavimas

Alytaus miesto savivaldybės skirtos lėšos, Eur

Iniciatyvai skirta suma, Eur

 

Gautos lėšos

Panaudotos lėšos

 

Pastabos

1

2

3

4

5

6

1.      Iniciatyvos vykdymo išlaidos

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (1)

 

 

 

 

2.      Iniciatyvos administravimo išlaidos

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (1)

 

 

 

 

 

Bendra suma (1+2)

 

 

 

 

 

5.       Kitų šaltinių lėšų suma

(nurodyti kiekvieną finansuotą)

Kitų šaltinių skirta suma,  Eur

5.1.

 

5.2.

 

5.3.

 

 

6.      Pridėti dokumentai:

Taip

(+)

Lapų sk.

Ne

(–)

1.      Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių  lėšų panaudojimą, suvestinė

 

 

 

2.      Išlaidas įrodančių dokumentų kopijos

 

 

 

 

Įstaigos vadovas (-ė)                        __________________                           ­­­­­____________________        

                                                                    (Parašas)                                                                                       (Vardas, pavardė)                                                                                               

 

Įstaigos apskaitą tvarkantis asmuo  __________________                           ­­­­­____________________        

                                                                    (Parašas)                                                                                       (Vardas, pavardė)                                                                                               

 

Savivaldybės atsakingas valstybės tarnautojas  (-a)

 

__________________                           ­­­­­____________________        

       (Parašas)                                                                                       (Vardas, pavardė)                                                                                               

 

Ataskaitą sudarė

                                              (pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas)


                                                                                                                                                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės biudžeto

                                                                                                                                                                                lėšų naudojimo jaunimo iniciatyvai

                                                                                                                                                      finansuoti sutarties

                                                                                                                                       3 priedas

 

 

(Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių  lėšų panaudojimą, suvestinės forma)

 

Įstaigos pavadinimas, kodas

 

Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo jaunimo iniciatyvai finansuoti sutarties Nr. ir data

 

Programa (pavadinimas)

 

Jaunimo iniciatyva (pavadinimas)

 

 

BUHALTERINĖS APSKAITOS DOKUMENTŲ, PAGRINDŽIANČIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ, SUVESTINĖ

 

20___ m. ______________________d.

 

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas (pagal Veiklos vykdymo ir lėšų naudojimo ataskaitos 4 lentelę)

Ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pagal kurį apmokėtos išlaidos, pavadinimas (mokėjimo gavėjas)

Buhalterinės apskaitos dokumentas, pagal kurį apmokėtos išlaidos

Apmokėta iš iniciatyvai skirtų lėšų pagal dokumentą (banko pavedimas ar kasos išlaidų orderis)

Pavadinimas

Data

Serija,

Nr.

Suma, Eur

Pavadinimas

Data

Nr.

Suma, Eur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Iniciatyvos vykdymo išlaidos

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Iniciatyvos administravimo išlaidos

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso išlaidų (1+2)

 

Iš viso išlaidų (1+2)

 

 

 

Įstaigos vadovas (-ė)                        ________________________                           ______________        

                                                                    (Vardas, pavardė)                                           (Parašas)

 

Įstaigos apskaitą tvarkantis asmuo     ________________________                        ______________        

                                                                    (Vardas, pavardė)                                           (Parašas)                                                                        

 

Savivaldybės atsakingas darbuotojas (-a)   _____________________                           ______________ 

                                                                    (Vardas, pavardė)                                           (Parašas)

 

 

 

 

 

 

Į pradžią