Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1050 2018-08-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO A.BARANAUSKO G. 6, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO A.BARANAUSKO G.  6, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 17 d. Nr.  DV-1050

Alytus

 

 

 

         Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2018-08-06 žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-231-(8.12):

                     1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypo A. Baranausko g. 6, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-16034) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

                     1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                      1.2. projekto iniciatoriai ir asmenys, finansuojantys projekto rengimą – Onutė Tumasonienė;

                      1.3. projekto rengėjas – Dainius Liekis,  kvalifikacijos pažymėjimo Nr. FP-2R-FP-273;

                      1.4. projekto tikslas – įsiterpusios valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;            

                      1.5. pertvarkomas 1,1000 ha žemės sklypas, kadastrinis Nr. 1101/0026:72, esantis A. Baranausko g. 6, Alytuje, kurio pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                      1.6. naujo valstybinės žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 2):

                      1.6.1.  plotas 0,0203 ha;

                      1.6.2.  pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.6.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.6.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zonos), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), IX ( Dujotiekių apsaugos zonos), XXVII (Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje), XLIX (Vandentiekio, kanalizacijos ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.7. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 3) po sujungimo duomenys:

                      1.7.1. plotas 0,1203 ha;

                      1.7.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.7.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.7.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zonos), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), IX ( Dujotiekių apsaugos zonos), XXVII (Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje), XLIX (Vandentiekio, kanalizacijos ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos).

2. N u r o d a u, kad žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Dokumento priedai:
DV-1050 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO A.BARANAUSKO G. 6, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią