Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-823 2018-06-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŠIENPJOVIŲ, KALVIŲ, STIKLIŲ, MEDKIRČIŲ, PUODŽIŲ, MALŪNININKŲ, KURPIŲ, BITININKŲ GATVIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIENPJOVIŲ, KALVIŲ, STIKLIŲ, MEDKIRČIŲ, PUODŽIŲ, MALŪNININKŲ, KURPIŲ, BITININKŲ GATVIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2018 m. birželio 26 d. Nr.  DV-823

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 7 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius,

nurodau:

1.    Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti Šienpjovių, Kalvių, Stiklių, Medkirčių, Puodžių, Malūnininkų, Kurpių, Bitininkų gatvių žemės sklypų Alytuje formavimo ir pertvarkymo projektą (teritorijos schema pridedama) ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus;

2.    duomenis projektui rengti:

2.1. planavimo organizatorius ir iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

2.2. formuojamų / pertvarkomų valstybinės žemės sklypų plotas – Šienpjovių g. apie 0,1200 ha,  Kalvių  g. apie 0,1250 ha, Stiklių g. apie 0,1200 ha, Medkirčių g. apie 0,4132 ha, Puodžių g. apie 0,3730 ha, Malūnininkų g. apie 0,5900 ha, Kurpių g. apie 0,7630 ha, Bitininkų g. apie 0,3500 ha;

2.3. kitos paskirties žemės sklypų naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

2.4. projekto tikslas – formuojami nauji valstybinės žemės sklypai;

3.    projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo procedūras vykdyti per Žemės planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS);

4.    paskelbti šį įsakymą Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Dokumento priedai:
DV-823 - DĖL ŠIENPJOVIŲ, KALVIŲ, STIKLIŲ, MEDKIRČIŲ, PUODŽIŲ, MALŪNININKŲ, KURPIŲ, BITININKŲ GATVIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO (PRIEDAS)
Į pradžią