Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-177 2018-05-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMO TARPVALSTYBINĖS PROGRAMOS PROJEKTUI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMO TARPVALSTYBINĖS PROGRAMOS PROJEKTUI

 

2018 m. gegužės 30 d. Nr.  T-177

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programa, patvirtinta Europos komisijos  2018-03-08 sprendimu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Sveikos gyvensenos skatinimo tarpvalstybinės programos projektui.

2. Numatyti Alytaus miesto savivaldybės biudžete ne mažiau kaip 15 procentų dydžio dalinį finansavimą nuo projekto dalies, įgyvendinamos Alytaus miesto savivaldybėje.

 3. Užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią