Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-162 2018-05-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PULKO G. 1, ALYTUJE, PASKIRTIES PAKEITIMUI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PULKO G. 1, ALYTUJE, PASKIRTIES PAKEITIMUI

 

2018 m. gegužės 30 d. Nr.  T-162

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimu Nr. T-233 „Dėl negyvenamųjų patalpų Pulko g. 1, Alytuje, panaudos“, atsižvelgdama į Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos 2017-04-16 raštą Nr. SD-111, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų Pulko g. 1, Alytuje, kadastro duomenų byloje Nr. 11/1314, unikalus Nr. 1195-8002-1018, pastatas pažymėtas 1B2p, patalpos antrame aukšte pažymėtos 2-10 (13,69 kv. m), paskirties – iš administracinės į gydymo paskirtį – pakeitimui.

2. Pavesti Alytaus miesto pedagoginei psichologinei tarnybai teisės aktų nustatyta tvarka atlikti šio sprendimo 1 punkte nurodytų patalpų paskirties pakeitimą.

3. Suteikti Alytaus miesto pedagoginei psichologinei tarnybai statytojo teises vykdomam administracinio pastato Pulko g. 1, Alytuje, patalpos paskirties keitimo iš administracinės į gydymo projekto rengimui ir įgyvendinimui.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią