Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-169 2018-05-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-25 SPRENDIMO NR. T-78 „DĖL APMOKĖJIMO UŽ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS ORGANIZAVIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-25 SPRENDIMO NR. T-78 „DĖL APMOKĖJIMO UŽ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS ORGANIZAVIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2018 m. gegužės 30 d. Nr.  T-169

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimą Nr. T-78 Dėl Apmokėjimo už pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią